Translation of "we strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : We strongly recommend - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
We recommend that the Air Corps...
Me soovitame lennuväel...
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
I strongly recommend, as we tend here in Parliament to set targets and to say '20 ' or '30 ', that we recommend a standard European legislation which sets a minimum prison sentence for human traffickers of 10 15 years, which cannot be reduced or replaced by a fine.
Kuna me kipume siin parlamendis arvudes väljendatud eesmärke seadma, siis minu tungiv ettepanek on selline, et me peaksime soovitama Euroopa ühtse õigusakti vastuvõtmist, milles sätestatakse inimkaubitsejate miinimumkaristuseks 10 15 aasta pikkune vabadusekaotus, mida ei saa rahatrahviga vähendada ega asendada.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
We recommend no longer than one hour.
Me soovitame seda teha mitte rohkem kui ühe tunni jooksul.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
I think we should recommend a fullstrength attack.
Ma arvan, et me peaksime soovitama täieulatuslikku rünnakut.
Therefore, we strongly criticise the Commission.
Seepärast me kritiseerime komisjoni tugevalt.
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
I recommend that we make our decision in November.
Soovitan langetada otsuse novembris.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
We are strongly opposed to these proposals.
Me oleme nendele ettepanekutele kindlalt vastu.
I recommend to Parliament that we deal with this swiftly.
Mina soovitan parlamendile, et sellega tuleb kiiresti tegelda.
For all these reasons, I recommend that we grant discharge.
Kõigil nimetatud põhjustel soovitan ma anda eelarve täitmisele heakskiidu.
As the procedure for determining the amount of benefit to which youare entitled is rather complicated, we strongly recommend you to contact the national social security institutions for whatever informationand assistance you may need.
Kui teie elukohariigi õigusaktide kohaldamisel lähtub teie töötushüvitisesuuruse arvutamine varasemast palgast või sissetulekust, võetakse arvessepalk või sissetulek, mille te olete saanud riigis, kus te piiriülese töötajanatöötasite.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
We suggested the introduction of the concept of community beekeeping, and even if we have not managed to achieve this now, we strongly recommend that at Member State level, beekeepers are given financial reward for their activity in the interest of the common good.
Me soovitasime ühenduse mesinduse mõiste kasutuselevõtmist ning isegi kui pole suutnud seda praeguseks saavutada, soovitame kindlalt, et liikmesriigi tasandil antakse mesinikele rahalist toetust nende tegevuse eest ühise heaolu loomisel.
We also recommend giving feedback to your candidates and recruitment partners.
Soovitame anda tagasisidet ka kandidaatidele ja värbamispartneritele.
However, I would recommend we put about and have it repaired.
Sellegipoolest, peaksime dokki minema ja selle parandama.
And we care so strongly about its future.
Ja hoolime väga tema tulevikust.
We strongly support what you are about here.
Me toetame teie olemust kindlalt.
Although some funding has already been allocated to health measures linked to ageing, e health, health promotion and training, we strongly recommend increased use of the Structural Funds in the area of health related well being.
Kuigi vananemise, e tervise, tervishoiu edendamise ja koolitusega seotud tervishoiumeetmetele on mõningaid rahastamisvahendeid juba eraldatud, soovitab komitee tungivalt kasutada tervisega seotud heaolu valdkonnas rohkem struktuurifonde.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
Assuming support from these sources, we would recommend establishing a specific fund.
Kui eeldada toetust nimetatud allikatest, siis soovitaksime me luua eraldi fond.
We also recommend doing a measurement during the running of the campaign.
Soovitame teha mõõtmine ka kampaania käigus.
We recommend that you store the search proles which you use frequently.
Sagedamini kasutatavad otsinguproilid on soovitatav salvestada.
However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Toodame küll väga head viskit, mida ma soovitan.
We strongly believe in that approach in the Commission.
Usume kindlalt komisjoni sellesse lähenemisviisi.
We Liberals have always fought strongly for this enlargement.
Me oleme liberaalidena võidelnud alati laienemise eest.
in writing. We strongly support the original IPPC Directive.
kirjalikult. Toetame tugevalt esialgset IPPC direktiivi.
What can we do in this area and what can we recommend to the European Community?
Mida saaksime selles valdkonnas ära teha ja mida saaksime Euroopa Ühendusele soovitada?
I strongly recommend support for farmers producing milk and meat, with a view to stabilising markets, by including them in the Temporary Crisis Framework for state aid.
Soovitan tungivalt toetada piima ja liha tootjaid eesmärgiga tasakaalustada turge, lisades need riigiabi saamiseks ajutise kriisi raamistikku.
Recommend to
Soovitatud
HEREBY RECOMMEND
SOOVITAVAD JÄRGMIST

 

Related searches: Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - I Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - I Strongly Recommend You To -