Translation of "we strongly recommend that" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : That - translation :
Et

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
We recommend that the Air Corps...
Me soovitame lennuväel...
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
I recommend that we make our decision in November.
Soovitan langetada otsuse novembris.
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
I strongly recommend, as we tend here in Parliament to set targets and to say '20 ' or '30 ', that we recommend a standard European legislation which sets a minimum prison sentence for human traffickers of 10 15 years, which cannot be reduced or replaced by a fine.
Kuna me kipume siin parlamendis arvudes väljendatud eesmärke seadma, siis minu tungiv ettepanek on selline, et me peaksime soovitama Euroopa ühtse õigusakti vastuvõtmist, milles sätestatakse inimkaubitsejate miinimumkaristuseks 10 15 aasta pikkune vabadusekaotus, mida ei saa rahatrahviga vähendada ega asendada.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
I recommend to Parliament that we deal with this swiftly.
Mina soovitan parlamendile, et sellega tuleb kiiresti tegelda.
For all these reasons, I recommend that we grant discharge.
Kõigil nimetatud põhjustel soovitan ma anda eelarve täitmisele heakskiidu.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
We strongly believe in that approach in the Commission.
Usume kindlalt komisjoni sellesse lähenemisviisi.
HEREBY RECOMMEND THAT
SOOVITAVAD JÄRGMIST
We recommend that you store the search proles which you use frequently.
Sagedamini kasutatavad otsinguproilid on soovitatav salvestada.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
I strongly feel that we have no time to lose.
Ma olen kindlal arvamusel, et meil ei ole aega kaotada.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
We recommend no longer than one hour.
Me soovitame seda teha mitte rohkem kui ühe tunni jooksul.
We believe and recommend that Parliament should abandon a budgetary model that is purely incremental.
Me arvame, et parlament peaks loobuma eelarvemudelist, mis on pelgalt kasumlik, ja me soovitame tal seda teha.
We suggested the introduction of the concept of community beekeeping, and even if we have not managed to achieve this now, we strongly recommend that at Member State level, beekeepers are given financial reward for their activity in the interest of the common good.
Me soovitasime ühenduse mesinduse mõiste kasutuselevõtmist ning isegi kui pole suutnud seda praeguseks saavutada, soovitame kindlalt, et liikmesriigi tasandil antakse mesinikele rahalist toetust nende tegevuse eest ühise heaolu loomisel.
Uzbekistan is currently taking big steps that we should strongly welcome.
Usbekistan astub hetkel suuri samme, mida me peaksime vägagi tervitama.
We strongly suspect that your husband had planned to murder you.
Me kahtlustame, et teie mees kavandas teie tapmist.
This means that we can now recommend that approval be granted for the accounts for 2006.
See tähendab, et saame nüüd soovitada 2006. aasta eelarvele heakskiidu andmist.
I think we should recommend a fullstrength attack.
Ma arvan, et me peaksime soovitama täieulatuslikku rünnakut.
We, therefore, recommend to Parliament that it postpone granting discharge for the Council's budget.
Me soovitame seetõttu parlamendil nõukogu eelarvele heakskiidu andmise edasi lükata.
I. RECOMMEND THAT MEMBER STATES
I. SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL
HEREBY RECOMMEND THAT MEMBER STATES
SOOVITAVAD KÄESOLEVAGA LIIKMESRIIKIDEL
We are also pleased that this report strongly supports the white paper.
Meil on hea meel, et see raport toetab kindlalt valget raamatut.
Therefore, we strongly criticise the Commission.
Seepärast me kritiseerime komisjoni tugevalt.
I will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
Ma soovitan esimeeste konverentsile, et käsitleksime seda küsimust maikuus.
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.
Soovitaksin panna osa tagasi ning lasta tal üles öelda.
5.2 We strongly recommend increased support for research and development work, which, by encouraging technological innovation, can generate major productivity gains that are capable of raising the economic profitability of renewable energy projects to levels attractive to investors.
5.2 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, mis tehnoloogilisi uuendusi soosides võivad aidata tootlikkust märkimisväärselt suurendada, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust investoritele huvipakkuvatel tasemetel.
HEREBY RECOMMEND THAT THE MEMBER STATES
SOOVITAB KÄESOLEVAGA, ET LIIKMESRIIGID
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Just selle sõnumi peame otsusekindlalt Gruusia ametivõimudele saatma.
We interpret 'certain weight' to mean 'great weight' and recommend that the Commission adopt our assessment.
Me tõlgendame teatavat kaalu suurte kaaluna ja soovitame komisjonil meie seisukoht vastu võtta.
We are strongly opposed to these proposals.
Me oleme nendele ettepanekutele kindlalt vastu.

 

Related searches: Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - I Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - I Strongly Recommend You To -