Translation of "we strongly recommend that you" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : That - translation :
Et

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you store the search proles which you use frequently.
Sagedamini kasutatavad otsinguproilid on soovitatav salvestada.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
We recommend that the Air Corps...
Me soovitame lennuväel...
We strongly suspect that your husband had planned to murder you.
Me kahtlustame, et teie mees kavandas teie tapmist.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
We strongly support what you are about here.
Me toetame teie olemust kindlalt.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
As the procedure for determining the amount of benefit to which youare entitled is rather complicated, we strongly recommend you to contact the national social security institutions for whatever informationand assistance you may need.
Kui teie elukohariigi õigusaktide kohaldamisel lähtub teie töötushüvitisesuuruse arvutamine varasemast palgast või sissetulekust, võetakse arvessepalk või sissetulek, mille te olete saanud riigis, kus te piiriülese töötajanatöötasite.
You recommend anything?
Soovitate midagi?
I recommend that we make our decision in November.
Soovitan langetada otsuse novembris.
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
I strongly recommend, as we tend here in Parliament to set targets and to say '20 ' or '30 ', that we recommend a standard European legislation which sets a minimum prison sentence for human traffickers of 10 15 years, which cannot be reduced or replaced by a fine.
Kuna me kipume siin parlamendis arvudes väljendatud eesmärke seadma, siis minu tungiv ettepanek on selline, et me peaksime soovitama Euroopa ühtse õigusakti vastuvõtmist, milles sätestatakse inimkaubitsejate miinimumkaristuseks 10 15 aasta pikkune vabadusekaotus, mida ei saa rahatrahviga vähendada ega asendada.
Your doctor who may recommend that you stop treatment.
Teie arst võib soovitada teil ravi lõpetada.
I recommend to Parliament that we deal with this swiftly.
Mina soovitan parlamendile, et sellega tuleb kiiresti tegelda.
For all these reasons, I recommend that we grant discharge.
Kõigil nimetatud põhjustel soovitan ma anda eelarve täitmisele heakskiidu.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
What do you recommend?
Mida soovitad?
I don't recommend you do that, and we'll see that later.
Ma ei soovita seda teha, me näeme seda hiljem.
I warmly recommend that you adopt the agreement with Tajikistan.
Soovitan teil soojalt Tadžikistaniga leping vastu võtta.
If not, then I would recommend that you watch it.
Kui ei ole, siis soovitaksin teil seda vaadata.
Can you recommend books that could introduce Italy to him?
Kas keegi võiks talle soovitada mõnda raamatut, mis aitaks Itaaliat tundma õppida?
We therefore recommend that you start this procedure as soon as your intention to join the ECB is clear .
We therefore recommend that you start this procedure as soon as your intention to join the ECB is clear .
Your doctor may recommend that you take paracetamol if you develop these symptoms.
Kui sellised sümptomid tekivad, võib arst soovitada teile paratsetamooli.
Your doctor may recommend that you take paracetamol if you develop these symptoms.
Kui sellised sümptomid tekivad, võib arst soovitada teile paratsetamooli. üü
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
If you do not know Frankfurt , we would recommend that you familiarise yourself with the city before deciding on your longer term accommodation .
If you do not know Frankfurt , we would recommend that you familiarise yourself with the city before deciding on your longer term accommodation .
To help you rotate the injection sites appropriately we recommend that you keep a record of the date and location of your injection.
Et teil oleks süstekohti lihtsam õigesti vahetada, soovitame teil märkida üles süstimise kuupäeva ja asukoha.
To help you rotate the injection sites appropriately we recommend that you keep a record of the date and location of your injection.
Et kergendada süstekohtade õiget vahetamist, soovitame süstimise kuupäeva ja süstekoha üles märkida.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
We strongly believe in that approach in the Commission.
Usume kindlalt komisjoni sellesse lähenemisviisi.
I would like to assure you that we are strongly committed, because we see the value added and we work with the regions.
Tahaksin teile kinnitada, et me oleme jäägitult pühendunud, kuna näeme asja lisandväärtust ja teeme koostööd piirkondadega.

 

Related searches: We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Would Strongly Recommend You - We Strongly Recommend You To Make Sure - I Strongly Recommend You To Consider - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend -