Translation of "we strongly recommend you" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you store the search proles which you use frequently.
Sagedamini kasutatavad otsinguproilid on soovitatav salvestada.
We strongly support what you are about here.
Me toetame teie olemust kindlalt.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
As the procedure for determining the amount of benefit to which youare entitled is rather complicated, we strongly recommend you to contact the national social security institutions for whatever informationand assistance you may need.
Kui teie elukohariigi õigusaktide kohaldamisel lähtub teie töötushüvitisesuuruse arvutamine varasemast palgast või sissetulekust, võetakse arvessepalk või sissetulek, mille te olete saanud riigis, kus te piiriülese töötajanatöötasite.
You recommend anything?
Soovitate midagi?
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
What do you recommend?
Mida soovitad?
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
We strongly suspect that your husband had planned to murder you.
Me kahtlustame, et teie mees kavandas teie tapmist.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
We recommend that the Air Corps...
Me soovitame lennuväel...
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
I strongly recommend, as we tend here in Parliament to set targets and to say '20 ' or '30 ', that we recommend a standard European legislation which sets a minimum prison sentence for human traffickers of 10 15 years, which cannot be reduced or replaced by a fine.
Kuna me kipume siin parlamendis arvudes väljendatud eesmärke seadma, siis minu tungiv ettepanek on selline, et me peaksime soovitama Euroopa ühtse õigusakti vastuvõtmist, milles sätestatakse inimkaubitsejate miinimumkaristuseks 10 15 aasta pikkune vabadusekaotus, mida ei saa rahatrahviga vähendada ega asendada.
I'll recommend you for a medal.
Soovitan sulle medal anda.
I wouldn't recommend it for you.
Seda ma teile ei soovitaks.
I can recommend you an hotel.
Oleksite võinud hotelli minna!
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
We recommend no longer than one hour.
Me soovitame seda teha mitte rohkem kui ühe tunni jooksul.
I highly recommend you join the club.
Ma... olen nüüd mees.
Doc, what do you recommend for nerves?
Doktor, mida te soovitate närvidele?
I can recommend it to you all.
Ma soovitan teil kõigil seda proovida.
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
What do you recommend for a radish ?
Mida te soovitate koos mädarõikaga?
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
I think we should recommend a fullstrength attack.
Ma arvan, et me peaksime soovitama täieulatuslikku rünnakut.
If you are looking for older releases we recommend the Sourceforge mirrors, available from our project page.
tingimusel projekt lehekülg.
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
Exactly what kind of material do you recommend?
Kelle teos teile siis kõlbaks?
I think you should recommend a decoration, sir.
Ma arvan, et te peaksite soovitama teda autasu saamiseks, sir.
I want... can you recommend... some bird whistles?
Ma tahan... kas oskate soovitada mõnd linnuvilet?
Do you have any particular method you'd recommend?
Kas teil oleks mulle mingit erilist meetodit soovitada?

 

Related searches: We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Would Strongly Recommend You - We Strongly Recommend You To Make Sure - I Strongly Recommend You To Consider - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend -