Translation of "we strongly recommend you to make sure" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Make - translation : Recommend - translation : Strongly - translation : Sure - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Before adding the referees names and contact information to your application CV, make sure that they are willing to recommend you.
Enne kui lisate avaldusele elulookirjeldusele soovitajate nimed ja nende kontaktandmed, uurige järele, kas nad on nõus teid soovitama.
Just to make sure, we had Loach give you a call.
Kindluse mõttes käskisime Loachil sulle helistada.
You know, I'm sure we can make something here.
Teate, ma olen kindel, et te suudate siin midagi korda saata.
I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
Make sure you
Make sure you
Then we make sure the favorite wins. You wait here.
Nüüd ma panen 100 dollarit lemmiku peale.
We better make sure.
Oodake!
But when we make to trip to Belapur, you sure do put on airs!
Ja kui me Belapuri sõidame, pead kihutama kui tuulispask! Nii et söösöö...
I recommend that we make our decision in November.
Soovitan langetada otsuse novembris.
Make sure you win.
Vaata, et sa võidad.
And we solve for dt dt we get let me make sure not to confuse you.
Me lahendame dt dt suhtes, me saame las ma teen kindlaks, et ma ei aja sind segadusse.
Can we make JackOLanterns? Sure.
Kas võime teha kõrvitsalaternaid?
Will you please make sure you...
Veenduge, et te...
Just make sure you talk to Tom.
Lihtsalt räägi kindlasti Tomiga.
To make sure you don't go home.
Tahan olla kindel, et sa ei lähe välja.
We want to make sure we get the negative version.
On vaja ka kindlaks teha, et me saame selle negatiivse versiooni.
Make sure you pay attention.
Pane hoolega tähele. Valmis?
Make sure you get him.
Vaata, et sa ta kätte saad
You sure they make four?
Oled kindel, et neljaga?
We just wanna make sure we know where to reach you Geoffrey P. Seevers ...should we have more questions.
Tahame olla kindlad, et sind üles leiame, Geoffrey P. Seevers, kui meil peaks veel küsimusi tekkima.
Sure, sure, we believe you.
Muidugi me usume.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Just to make sure you understand this formula.
Lihtsalt, et sa saaksid sellest valemist aru.
Make sure they don't happen to you. Max!
Loodetavasti mitte sinuga.
I've been asked to make sure you don't.
Ma pean olema kindel, et sa ei jääks.
So if you pick, let's just make sure we understand what we're doing.
Kui te valite, teeme kindlaks et me saame aru mida me teeme.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
You sure we need to...?
Oled sa kindel, et meil on vaja...
We want to make sure he doesn't get loose.
Peame olema kindlad, et ta lahti ei saa.
Make sure you do the following
JÄLGIMINE FERRIPROXI KASUTAMISE AJAL On väike võimalus, et Ferriproxi kasutamise
Sure hope you make friends easy.
Loodan, et sõbruned kergesti.
Make sure you get my watch.
Katsuge mu kell kätte saada.
Make sure you get that money.
Kindel, et sa selle raha saad.
Just to make sure you know this stuff cold.
Et ikka selgem saaks.
Repeat it, please, to make sure you get it.
Korrake palun kindluse mõttes, et see meelde jäi.
I want to make sure he's worthy of you.
Tahan veenduda, et ta sulle sobib.
And this is to make sure you stay cured.
Ja see on selleks, et sa jääksid terveks.
Make sure we get our notation right.
Tehke kindlaks, et meie märgistus on õige.
Let us make sure that we coordinate.
Kandkem siis hoolt, et koordineerimine toimiks.
I think, however, we should make sure.
Me peaks selle järele uurima.
For those who have not seen it, we can make sure you receive copies.
Nendele, kes ei ole seda näinud, saame me kindlasti selle anda.
That is a challenge we need to make sure that we address.
See on probleem, mis tuleb kindlasti lahendada.
How do we make sure that we are able to do this?
Kuidas saame kindlad olla, et oleme võimelised seda tegema?
I would say to you, Commissioner, come alongside us and we can make sure that we deliver that vision together.
Lugupeetud volinik, ühinege meiega ja koos saame kindlasti need tõekspidamised ellu viia.
It's time to make sure we all stay that way.
On aeg kindlaks teha, et me kőik nii jääksime.

 

Related searches: We Strongly Recommend You To Make Sure - We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Would Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To Consider - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend -