Translation of "we suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Suggest - translation : We suggest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We suggest to hasten,
Soovitan, teil härrad, kiirustada.
Then I suggest that we...
Siis ma soovitan...
I suggest we change the subject!
Räägime parem millestki muust!
We suggest you bookmark this page.
Soovitame salvestada selle lehekülje oma kataloogi Favorites .
Thus we suggest two alternative descriptions.
Seega pakume välja kaks alternatiivset kirjeldust.
I suggest again that we cooperate.
Ma pakun teile veel kord koostööd.
Where do you suggest we go?
Kuhu soovitate meil minna?
So I suggest we make a pact.
Kuna me mõlemad jahime ühte saaki, siis kes iganes sureb esimesena, toob teine tema hauale lilli.
I suggest we continue in this vein.
Soovin, et jätkaksime samas vaimus.
So I suggest we close the sitting.
Seega teen ettepaneku istungjärk lõpetada.
May I suggest we wait, sir? Wait?
Soovitaksin oodata?
I suggest we move to the Poster.
Ma arvan, et me peaks Poster'isse minema.
I suggest that we perhaps continue the work we have started.
Teen ettepaneku, et võib olla võiksime alustatud tööd jätkata.
I suggest we should be honest about this.
Tahan, et oleksime selles osas ausad.
I suggest we drop the subject of escape.
Teen ettepaneku loobuda põgenemisplaani arutamisest.
We would suggest renewed action after the presidential elections.
Meie soovitame pärast presidendivalimisi tegevust uuendada.
(HU) Madam President, I suggest that we speak clearly.
(HU) Proua juhataja, ma soovitan meil rääkida selgelt.
We suggest you read it sometime during the flight.
Me soovitame teil seda lennu ajal lugeda.
I suggest taking our National Vocational Qualifications that we offer.
Ma soovitan teil osa vőtta Rahvuslikust Eriala Kutseoskusest, mida me pakume.
I suggest we cut him open just like a rabbit.
Vaja ta kuivaks väänata nagu küülik.
Then you suggest that we do not send our men north.
Siis sa soovitad, et me ei saadaks enda mehi põhja.
Then I suggest we proceed to the order of the day.
Sel juhul teen ettepaneku minna päevakorraga edasi.
And now, as we all have to get up early, I suggest we go to bed.
Kuna peame vara tõusma, soovitan kõigil magama minna.
We also suggest you consult your doctor or nurse for a demonstration.
Me soovitame ka paluda oma arsti või meditsiiniõde teile süstimistehnikat ette näidata.
WELL, SIR, I'D SUGGEST WE SEND IN ONE OF OUR ORDNANCE CHAPS,
Noh, söör, ma soovitaks sinna saata ühe meie kuti.
Suggest
Soovita
During the dialogue process we sometimes try to suggest this kind of thing.
Dialoogiprotsessi käigus proovime mõnikord niisuguseid asju soovitada.
I suggest, though, that we keep out of Belgian internal debates and interests.
Ma siiski soovitan, et me hoiame eemale Belgia sisearuteludest ja huvidest.
On that basis, could I suggest we consider referring it back to committee?
Kas võiksin sellisel alusel panna ette, et kaaluksime selle saatmist tagasi parlamendikomisjonile?
I suggest we take a little detour and have a look around lschl.
Teeme väikese jalutuskäigu, näitan teile Ischli kaunist loodust.
If we really want to fight overproduction, I suggest we order illegal plantings to be grubbed up first.
Kui me tõesti tahame võidelda ületootmise vastu, siis ma soovitan kõigepealt juurida välja ebaseaduslikud istandused.
This is fair enough, but when we suggest real labour sharing strategies to them, we get no response.
See on piisavalt õiglane, aga kui me teeme neile ettepaneku tegelike tööjaotuse strateegiate osas, ei saa me mingit vastust.
We suggest you try these two websites , although others may offer a similar service
Allalaadimiseks QR koodi lugejaid pakuvad teiste hulgas järgmised veebilehed
We were hoping that you might suggest a way of breaking it to him.
Me lootsime, et te võiks arvata viisil lõhkuda selle talle.
We need to have some reality check here on those who suggest wild reforms.
Need, kes teevad ettepanekuid põhimõtteliste reformide kohta, peaksid reaalsusega tutvust tegema.

 

Related searches: Suggest Suggest - Suggest - I Suggest - I Would Suggest - We Suggest - Suggest That - Strongly Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest -