Translation of "we would strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
However, I would recommend we put about and have it repaired.
Sellegipoolest, peaksime dokki minema ja selle parandama.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
Assuming support from these sources, we would recommend establishing a specific fund.
Kui eeldada toetust nimetatud allikatest, siis soovitaksime me luua eraldi fond.
However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Toodame küll väga head viskit, mida ma soovitan.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.
Soovitaksin panna osa tagasi ning lasta tal üles öelda.
8.4 The EESC would therefore recommend that
8.4 Seetõttu soovitab komitee, et
9.3 The EESC would therefore recommend that
9.3 Seetõttu soovitab komitee, et
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I would recommend a system along those lines.
Mina soovitaksin seda tüüpi süsteemi.
I for my part would recommend targeted aid.
Mina omalt poolt soovitaksin eesmärgistatud abi.
He would recommend murdering as many as possible
Ta soovitab tappa võimalikult paljusid.
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
We recommend that the Air Corps...
Me soovitame lennuväel...
We would only recommend it if it was simple and effective and met the needs of SMEs.
Me võiksime seda soovitada üksnes siis, kui see on lihtne ja tõhus ja vastab VKEde vajadustele.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend, as we tend here in Parliament to set targets and to say '20 ' or '30 ', that we recommend a standard European legislation which sets a minimum prison sentence for human traffickers of 10 15 years, which cannot be reduced or replaced by a fine.
Kuna me kipume siin parlamendis arvudes väljendatud eesmärke seadma, siis minu tungiv ettepanek on selline, et me peaksime soovitama Euroopa ühtse õigusakti vastuvõtmist, milles sätestatakse inimkaubitsejate miinimumkaristuseks 10 15 aasta pikkune vabadusekaotus, mida ei saa rahatrahviga vähendada ega asendada.
It would be worth considering whether we could recommend this system and streamline it further at European level.
Tasuks kaaluda, kas peaksime seda süsteemi Euroopa tasandil soovitama ja tõhustama.
3.2.5 As a result, the EESC would recommend that
3.2.5 Sellest tulenevalt soovitab komitee järgmist
3.2.5 As a result, the EESC would recommend that
3.2.5 Sellest tulenevalt soovitab komitee
3.2.6 As a result, the EESC would recommend that
3.2.6 Sellest tulenevalt soovitab komitee järgmist
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
We recommend no longer than one hour.
Me soovitame seda teha mitte rohkem kui ühe tunni jooksul.
I would therefore like to know, at least, whether what we recommend will be taken into account or not.
Seega tahaksin teada vähemalt seda, kas meie soovitusi võetakse arvesse või mitte.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
If they accepted it, I would recommend a 'yes' vote.
Kui nad sellega nõustuvad, soovitan ma hääletusel anda poolthääle.
If not, then I would recommend that you watch it.
Kui ei ole, siis soovitaksin teil seda vaadata.
I think we should recommend a fullstrength attack.
Ma arvan, et me peaksime soovitama täieulatuslikku rünnakut.
I would like to assure you that we are strongly committed, because we see the value added and we work with the regions.
Tahaksin teile kinnitada, et me oleme jäägitult pühendunud, kuna näeme asja lisandväärtust ja teeme koostööd piirkondadega.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
For anyone out here who has cancer, what would you recommend?
Mida te soovitaksite mõnele siinolijale, kellel on vähk?

 

Related searches: I Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend You - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend -