Translation of "we would strongly recommend you" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
If not, then I would recommend that you watch it.
Kui ei ole, siis soovitaksin teil seda vaadata.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
However, I would recommend we put about and have it repaired.
Sellegipoolest, peaksime dokki minema ja selle parandama.
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
For anyone out here who has cancer, what would you recommend?
Mida te soovitaksite mõnele siinolijale, kellel on vähk?
Assuming support from these sources, we would recommend establishing a specific fund.
Kui eeldada toetust nimetatud allikatest, siis soovitaksime me luua eraldi fond.
However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Toodame küll väga head viskit, mida ma soovitan.
We recommend that you store the search proles which you use frequently.
Sagedamini kasutatavad otsinguproilid on soovitatav salvestada.
If you do not know Frankfurt , we would recommend that you familiarise yourself with the city before deciding on your longer term accommodation .
If you do not know Frankfurt , we would recommend that you familiarise yourself with the city before deciding on your longer term accommodation .
I would like to assure you that we are strongly committed, because we see the value added and we work with the regions.
Tahaksin teile kinnitada, et me oleme jäägitult pühendunud, kuna näeme asja lisandväärtust ja teeme koostööd piirkondadega.
We strongly support what you are about here.
Me toetame teie olemust kindlalt.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
As the procedure for determining the amount of benefit to which youare entitled is rather complicated, we strongly recommend you to contact the national social security institutions for whatever informationand assistance you may need.
Kui teie elukohariigi õigusaktide kohaldamisel lähtub teie töötushüvitisesuuruse arvutamine varasemast palgast või sissetulekust, võetakse arvessepalk või sissetulek, mille te olete saanud riigis, kus te piiriülese töötajanatöötasite.
You recommend anything?
Soovitate midagi?
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.
Soovitaksin panna osa tagasi ning lasta tal üles öelda.
What do you recommend?
Mida soovitad?
8.4 The EESC would therefore recommend that
8.4 Seetõttu soovitab komitee, et
9.3 The EESC would therefore recommend that
9.3 Seetõttu soovitab komitee, et
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
We strongly suspect that your husband had planned to murder you.
Me kahtlustame, et teie mees kavandas teie tapmist.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
Are there policies, institutions or firm practices existing or emerging which you would recommend as references?
Kas poliitilisel, institutsionaalsel või ettevõtluse tasandil on uusi või tekkivaid suundumusi, mida Te soovitate viitealusena kasutada?
What is your opinion, and what would you recommend to the Lithuanian Government in this situation?
Mis on teie arvamus ja mida te soovitaksite Leedu valitsusele selles olukorras?
I would recommend a system along those lines.
Mina soovitaksin seda tüüpi süsteemi.
I for my part would recommend targeted aid.
Mina omalt poolt soovitaksin eesmärgistatud abi.
He would recommend murdering as many as possible
Ta soovitab tappa võimalikult paljusid.
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
We recommend that the Air Corps...
Me soovitame lennuväel...

 

Related searches: We Would Strongly Recommend You - I Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Strongly Recommend You To Make Sure - I Strongly Recommend You To Consider -