Translation of "we would suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Suggest - translation : We would suggest - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We would suggest renewed action after the presidential elections.
Meie soovitame pärast presidendivalimisi tegevust uuendada.
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
What would you suggest, Ethel?
Mida sa soovitaksid? Ethel?
We suggest to hasten,
Soovitan, teil härrad, kiirustada.
I would suggest first voting on the procedure, and then we can discuss whether we have just the statement.
Teen ettepaneku hääletada kõigepealt menetluse üle ja siis saame rääkida, kas esitame ainult avalduse.
I would be grateful for this support and suggest we move ahead as quickly as possible.
Oleksin selle toetuse eest tänulik ja teen ettepaneku võimalikult kiiresti edasi liikuda.
However, we have unfortunately seen depressing tendencies that suggest that we would rather discuss the process rather than the content.
Kahjuks oleme näinud rõhuvaid arenguid, mis soovitavad, et peaksime arutlema pigem protsessi, mitte sisu üle.
Then I suggest that we...
Siis ma soovitan...
The ECB would therefore suggest deleting the deadline .
Seetõttu soovitab EKP tähtaja välja jätta .
I would not for a moment suggest it.
Ma ei hetkeks soovitan seda.
I would suggest you get your things together.
Ma soovitan teil asjad pakkida.
I suggest we change the subject!
Räägime parem millestki muust!
We suggest you bookmark this page.
Soovitame salvestada selle lehekülje oma kataloogi Favorites .
Thus we suggest two alternative descriptions.
Seega pakume välja kaks alternatiivset kirjeldust.
I suggest again that we cooperate.
Ma pakun teile veel kord koostööd.
Where do you suggest we go?
Kuhu soovitate meil minna?
This is more or less what I would suggest.
Selline on enam vähem minu ettepanek.
I would suggest, Nicholas, that you leave this place.
Soovitan sul, Nicholas, siit lahkuda.
More, I would suggest that we all want to do everything we can to help bring an end to that sort of violence.
Veelgi enam, julgen arvata, et me tahame teha kõik endast oleneva, et aidata kaasa sedalaadi vägivalla lõpetamisele.
I would suggest that the Nitrates Directive in its current form does much of what we are talking about.
Ma väidaksin, et praegusel kujul olemasolev nitraate käsitlev direktiiv teeb ära suure osa sellest, millest me parajasti räägime.
So I suggest we make a pact.
Kuna me mõlemad jahime ühte saaki, siis kes iganes sureb esimesena, toob teine tema hauale lilli.
I suggest we continue in this vein.
Soovin, et jätkaksime samas vaimus.
So I suggest we close the sitting.
Seega teen ettepaneku istungjärk lõpetada.
May I suggest we wait, sir? Wait?
Soovitaksin oodata?
I suggest we move to the Poster.
Ma arvan, et me peaks Poster'isse minema.
In addition , the ECB would suggest the two following amendments .
Lisaks pakub EKL välja kaks järgmist muudatust .
I would suggest no more than an average annual salary.
Ma pakuks välja mitte rohkem kui keskmine aastapalk.
I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Ma kahtlen, kas keegi väidaks, et see info on välja mõeldud.
The building in Strasbourg is overheated, and I would suggest that we put our own house in order before we start voting on other things.
Strasbourgi hoone on ülekuumenenud ja ma soovitan, et enne muude asjade osas hääletamist teeksime korda enda maja.
I suggest that we perhaps continue the work we have started.
Teen ettepaneku, et võib olla võiksime alustatud tööd jätkata.
I suggest we should be honest about this.
Tahan, et oleksime selles osas ausad.
I suggest we drop the subject of escape.
Teen ettepaneku loobuda põgenemisplaani arutamisest.
With regard then to the CIA report, I would suggest that we should not have too many illusions about its reliability.
Pidades silmas CIA aruannet soovitaksin ma, et me ei looks liialt illusioone selle usaldusväärsuse osas.
1.4 The Committee would suggest a more pro active approach, e.g.
1.4 Komitee soovitab proaktiivsemat lähenemisviisi, näiteks järgmisi samme
Right now I would like to suggest three avenues for reflection.
Just praegu tahaksin soovitada kolme varianti mõtisklemiseks.

 

Related searches: Suggest Suggest - I Would Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest - I Would Suggest That - I Would Suggest You - Would Like To Suggest - This Would Suggest - We Would Suggest That -