Translation of "we would suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Suggest - translation : We would suggest - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We would suggest renewed action after the presidential elections.
Meie soovitame pärast presidendivalimisi tegevust uuendada.
What would you suggest?
Mida sina ette paneksid?
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
What would you suggest, Ethel?
Mida sa soovitaksid? Ethel?
I would suggest that we do not wish to go down that road again.
Pakun, et me ei soovi taas sama allakäigurada käia.
That is what I would suggest.
Seda soovitaksin mina.
We suggest to hasten,
Soovitan, teil härrad, kiirustada.
I would suggest first voting on the procedure, and then we can discuss whether we have just the statement.
Teen ettepaneku hääletada kõigepealt menetluse üle ja siis saame rääkida, kas esitame ainult avalduse.
I would be grateful for this support and suggest we move ahead as quickly as possible.
Oleksin selle toetuse eest tänulik ja teen ettepaneku võimalikult kiiresti edasi liikuda.
Then I suggest that we...
Siis ma soovitan...
I suggest we talk privately.
Ehk räägiksime omavahel.
I suggest we use it.
Panen ette seda kasutada!
However, we have unfortunately seen depressing tendencies that suggest that we would rather discuss the process rather than the content.
Kahjuks oleme näinud rõhuvaid arenguid, mis soovitavad, et peaksime arutlema pigem protsessi, mitte sisu üle.
I would simply suggest that, once we have adopted this, she quietly and calmly reads the text.
Tahaksin lihtsalt soovitada, et kui oleme teksti vastu võtnud, istuks ta maha ja loeks selle rahulikult läbi.
The ECB would therefore suggest deleting the deadline .
Seetõttu soovitab EKP tähtaja välja jätta .
I would not for a moment suggest it.
Ma ei hetkeks soovitan seda.
I would suggest somewhere between 8 and 12 .
Minu ettepanek on, et see võiks jääda vahemikku 8 12 .
I would suggest you get your things together.
Ma soovitan teil asjad pakkida.
I suggest we change the subject!
Räägime parem millestki muust!
We suggest you bookmark this page.
Soovitame salvestada selle lehekülje oma kataloogi Favorites .
Thus we suggest two alternative descriptions.
Seega pakume välja kaks alternatiivset kirjeldust.
I suggest again that we cooperate.
Ma pakun teile veel kord koostööd.
Where do you suggest we go?
Kuhu soovitate meil minna?
This is more or less what I would suggest.
Selline on enam vähem minu ettepanek.
I would suggest, Nicholas, that you leave this place.
Soovitan sul, Nicholas, siit lahkuda.
More, I would suggest that we all want to do everything we can to help bring an end to that sort of violence.
Veelgi enam, julgen arvata, et me tahame teha kõik endast oleneva, et aidata kaasa sedalaadi vägivalla lõpetamisele.
I would suggest that the Nitrates Directive in its current form does much of what we are talking about.
Ma väidaksin, et praegusel kujul olemasolev nitraate käsitlev direktiiv teeb ära suure osa sellest, millest me parajasti räägime.
In order to achieve this, we would like to suggest that progress be made on two very important points.
Selle saavutamiseks soovitame edasi liikuda kahe väga olulise küsimusega.
In keeping with the spirit of the resolution, I would like to suggest four things that we could do.
Ma teeksin resolutsiooni tonaalsust silmas pidades neli ettepanekut selle kohta, mida me võiksime teha.
We have the Year of Biodiversity, but I would suggest that every year should be the year of biodiversity.
Meil on bioloogilise mitmekesisuse aasta, kuid soovitaksin, et iga aasta oleks bioloogilise mitmekesisuse aasta.
So I suggest we make a pact.
Kuna me mõlemad jahime ühte saaki, siis kes iganes sureb esimesena, toob teine tema hauale lilli.
I suggest we continue in this vein.
Soovin, et jätkaksime samas vaimus.
So I suggest we close the sitting.
Seega teen ettepaneku istungjärk lõpetada.
May I suggest we wait, sir? Wait?
Soovitaksin oodata?
I suggest we move to the Poster.
Ma arvan, et me peaks Poster'isse minema.
I suggest we all have a drink.
Ma soovitan jooma hakata.
I suggest we start with the upstairs.
Teen ettepaneku alustada ülakorrusest.
Now, what do you suggest we do?
Mida sa teha soovitad?
Now, for many of our farmers, that would seem an unfair position to have, and I would respectfully suggest tonight that, yes, we can impose standards until we are sure.
Paljudele meie põllumajandustootjatele tundub see aga ebaõiglane seisukoht ja mina tahaksingi täna öelda, et jah, me saame norme kehtestada seni, kuni oleme kindlad.
In addition , the ECB would suggest the two following amendments .
Lisaks pakub EKL välja kaks järgmist muudatust .
I would suggest no more than an average annual salary.
Ma pakuks välja mitte rohkem kui keskmine aastapalk.
I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Ma kahtlen, kas keegi väidaks, et see info on välja mõeldud.
I would suggest the following English text for paragraph 2
Soovitaksin järgmist teksti lõikesse 2
I suggest we should be honest about this.
Tahan, et oleksime selles osas ausad.
I suggest we drop the subject of escape.
Teen ettepaneku loobuda põgenemisplaani arutamisest.

 

Related searches: Suggest Suggest - I Would Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest - I Would Suggest That - I Would Suggest You - Would Like To Suggest - This Would Suggest - We Would Suggest That -