Translation of "wealth accumulation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accumulation - translation : Wealth - translation : Wealth accumulation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Large differences in individual wealth accumulation are expected to persist between developed economies and key emerging economies.
Maailmapanga prognooside kohaselt on praegu tekkiva ja areneva majandusega maades (C) 2030. aastaks 1,2 miljardit keskmise sissetulekuga tarbijat (37).
Unfortunately, however, the economic development and accumulation of wealth in Brazil did not translate into the eradication of poverty.
Kahjuks siiski ei transformeeru majandusareng ja rikkuse akumuleerumine Brasiilias vaesuse kaotamiseks.
Bio accumulation
Bioakumulatsioon
This is a multilingual wealth, a multicultural wealth.
See on mitmekeelne rikkus, multikultuurne rikkus.
We created wealth in Europe by creating wealth.
Me lõime Euroopas jõukuse, luues jõukust.
Accumulation of sanctions
Sanktsioonide akumulatsioon
Accumulation of reductions
Vähendamiste kuhjumine
Service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise plaan
Minimum service accumulation
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Service accumulation testing
Kasutusaja saavutamise katseplaani läbiviimine
Accumulation period (11)
pensionikind lustusstaaž
The accumulation module
Akumulatsioonimoodul
The second article explains the reasons behind the considerable accumulation of foreign assets by authorities in emerging market economies over the past decade and the associated emergence of sovereign wealth funds .
Teises artiklis selgitatakse välisvarade akumuleerumise põhjuseid areneva turumajandusega riikides viimase kümne aasta jooksul ja sellest tulenevat riiklike investeerimisfondide teket . tagasi algusse
Wealth. Which.
W...
Accumulation of Community support
Ühenduse toetuse kumuleerumine
Minimum service accumulation period
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
(reducing wealth gaps)
(vähendavad varanduslikku ebavõrdsust)
Redistribution, accumulation or loss of
Informeerige oma arsti sellest, kui te märkate muutusi keha rasva jaotumises.
There was no relevant accumulation.
Märkimisväärset ravimi kumulatsiooni ei täheldatud.
No Solidarity, no Wealth
27. jaanuar 2009
No Solidarity, no Wealth
Ilma solidaarsuseta ei ole heaolu
Wealth tax in Italy
Wealth tax in Italy
These are wealth cycles.
Need on jõukuse tsüklid.
Sovereign Wealth Funds (debate)
Riiklikud investeerimisfondid (arutelu)
Sovereign Wealth Funds (vote)
Riiklikud investeerimisfondid (hääletus)
I don't want wealth! .
Ma ei taha rikkust.
There is little to no accumulation in AUC and Cmax and evidence of slight accumulation in C12 hr.
AUC ja Cmax suurenemine on vähene või puudub ning C12 h suureneb vähesel määral.
Start of the service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise katseplaani algus
But health also generates wealth.
ent tervis loob ka jõukust.
demonstration of wealth and status.
osa nende hälbivast eluviisist, kus raha kulutamine uimastite peale näitab rikkust ja staatust.
Wealth PPS per capita 2006
Jõukus Ostujõu standard elaniku kohta eurodes (2006)
Health is the Greatest Wealth
tervis on suurim rikkus ,
Health is the Greatest Wealth ,
tervis on suurim rikkus ,
Wealth is the only reality.
Rikkus on ainus reaalsus.
Accumulation of prefinancing and of interim payments .............................
EELMAKSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No unexpected accumulation of rasburicase was observed.
Rasburikaasi ootamatut akumuleerumist ei täheldatud.
No further clinically relevant accumulation was observed.
Kliinilist tähendust omavat edasist kumuleerumist ei täheldatud.
No evidence of prolonged accumulation was observed.
Tõendeid pikemast akumulatsioonist ei täheldatud.
No accumulation occurs after multiple dose administration.
Mitmekordsete annuste manustamisega akumulatsiooni ei kaasne.
The average accumulation factor is about 1.7.
Keskmine akumulatsioonitegur on ligikaudu 1, 7.
Accumulation of metabolites has not been tested.
Metaboliitide kumulatsiooni ei testitud.
Accumulation of pre financing and interim payments
Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon
Wealth and health a complex relationship
Jõukus ja tervis keeruline suhe
taxes on income , wealth , etc. 1.6 .
maksud tulult , varalt , jne 1.6 .
Building on a wealth of experience
Pikaajalistele kogemustele tuginemine

 

Related searches: Wealth Accumulation - Accumulation Of Wealth - Accumulation Of Material Wealth - Accumulation - Capital Accumulation - Heat Accumulation - Inventory Accumulation - Accumulation Of Capital - Dust Accumulation - Fat Accumulation -