Translation of "would strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : Would - translation : Would strongly recommend - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
8.4 The EESC would therefore recommend that
8.4 Seetõttu soovitab komitee, et
9.3 The EESC would therefore recommend that
9.3 Seetõttu soovitab komitee, et
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I would recommend a system along those lines.
Mina soovitaksin seda tüüpi süsteemi.
I for my part would recommend targeted aid.
Mina omalt poolt soovitaksin eesmärgistatud abi.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
3.2.5 As a result, the EESC would recommend that
3.2.5 Sellest tulenevalt soovitab komitee järgmist
3.2.5 As a result, the EESC would recommend that
3.2.5 Sellest tulenevalt soovitab komitee
3.2.6 As a result, the EESC would recommend that
3.2.6 Sellest tulenevalt soovitab komitee järgmist
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
For anyone out here who has cancer, what would you recommend?
Mida te soovitaksite mõnele siinolijale, kellel on vähk?
However, I would recommend we put about and have it repaired.
Sellegipoolest, peaksime dokki minema ja selle parandama.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
Assuming support from these sources, we would recommend establishing a specific fund.
Kui eeldada toetust nimetatud allikatest, siis soovitaksime me luua eraldi fond.
However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Toodame küll väga head viskit, mida ma soovitan.
I would recommend that all Members vote against amendments to non existent reports.
Soovitan kõikidel liikmetel hääletada olematutesse raportitesse muudatusettepanekute tegemise vastu.
The key sector of tourism would strongly benefit from the strategy.
Kolmandaks tekiksid uued majanduslikud võimalused.
Just like the consumer organisations, I would advise strongly against this.
Koos tarbijaorganisatsioonidega olen ma rangelt selle vastu.
1.4.1 The Committee would strongly recommend that serious efforts should simultaneously be directed towards avoiding a brain drain from Europe and at making Europe an attractive location both for scientists of European origin and those from outside Europe.
1.4.1 Komitee soovitab tungivalt teha samal ajal tõsiseid jõupingutusi ajude äravoolu takistamiseks Euroopast ning muutmaks Euroopat atraktiivseks paigaks teadlastele nii Euroopast kui ka väljastpoolt Euroopat.
I would recommend to colleagues that the change should be from positive to negative.
Soovitaksin kolleegidele, et muutus oleks positiivsest negatiivse suunas.
Therefore I would like to recommend better alignment of the urban and rural issues.
Seetõttu soovitan linna ja maa temaatikat paremini ühendada.
4.4.5 The Committee would strongly recommend that serious efforts should simultaneously be directed towards avoiding a brain drain from Europe and at making Europe an attractive location for scientists of European origin and for those from outside Europe too.
4.4.5 Komitee soovitab tungivalt teha samal ajal tõsiseid jõupingutusi ajude äravoolu takistamiseks Euroopast ning muutmaks Euroopat atraktiivseks paigaks teadlastele nii Euroopast kui ka väljastpoolt Euroopat.
Against this background , the ECB would recommend reconsidering the proposed timelines for the overall assessment .
Seetõttu soovitab EKP üldise hindamise tähtaja kohta tehtud ettepaneku kaalumist .
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.
Soovitaksin panna osa tagasi ning lasta tal üles öelda.

 

Related searches: I Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend You - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend -