Translation of "would suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Suggest - translation : Would - translation : Would suggest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What would you suggest?
Mida sina ette paneksid?
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
What would you suggest, Ethel?
Mida sa soovitaksid? Ethel?
That is what I would suggest.
Seda soovitaksin mina.
The ECB would therefore suggest deleting the deadline .
Seetõttu soovitab EKP tähtaja välja jätta .
I would not for a moment suggest it.
Ma ei hetkeks soovitan seda.
I would suggest somewhere between 8 and 12 .
Minu ettepanek on, et see võiks jääda vahemikku 8 12 .
I would suggest you get your things together.
Ma soovitan teil asjad pakkida.
We would suggest renewed action after the presidential elections.
Meie soovitame pärast presidendivalimisi tegevust uuendada.
This is more or less what I would suggest.
Selline on enam vähem minu ettepanek.
I would suggest, Nicholas, that you leave this place.
Soovitan sul, Nicholas, siit lahkuda.
In addition , the ECB would suggest the two following amendments .
Lisaks pakub EKL välja kaks järgmist muudatust .
I would suggest no more than an average annual salary.
Ma pakuks välja mitte rohkem kui keskmine aastapalk.
I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Ma kahtlen, kas keegi väidaks, et see info on välja mõeldud.
I would suggest the following English text for paragraph 2
Soovitaksin järgmist teksti lõikesse 2
Current experience would even suggest that the opposite is the case.
Seniste kogemuste põhjal võib isegi väita, et olukord on vastupidine.
1.4 The Committee would suggest a more pro active approach, e.g.
1.4 Komitee soovitab proaktiivsemat lähenemisviisi, näiteks järgmisi samme
Right now I would like to suggest three avenues for reflection.
Just praegu tahaksin soovitada kolme varianti mõtisklemiseks.
Commissioner, I would suggest that the present arrangements are not working.
Lugupeetud volinik, mina ütleksin, et praegune kord ei toimi.
What could you suggest that would be particularly rich and indigestible?
Mis oleks iseäranis rammus ja raskesti seeditav?
In general I would suggest organising policy making and planning more dynamically.
See on vajalik, inimkonnal ei ole teisi alternatiive.
I would like to suggest a common sense solution to this situation.
Tahaksin sellele olukorrale välja pakkuda mõistliku lahenduse.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Lisaks teen ma ettepaneku luua mõju hindamise komitee.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Millegi muu väitmine viitab täielikule kinnisideele Euroopa Liidu suhtes.
I would like to suggest having it done before the end of 2010.
Tahaksin teha ettepaneku teha seda enne 2010. aasta lõppu.
But I would suggest plenty of rest and lots and lots of sunshine.
Aga sa peaksid korralikult puhkama ja palju päikesevanne võtma.
Now this is partly, what I would suggest, is Marx's dialectical method working here.
Siin on meil osaliselt tegemist Marxi dialektilise meetodi käiguga.
But I would suggest that innovation without imitation is a complete waste of time.
Aga ma ütleks, et innovatsioon ilma imitatsioonita on ajaraiskamine.
This is why I suggest that urban issues would benefit from an integrated approach.
pöörama erilist tähelepanu noortele ja naistele.
This is why I suggest that urban issues would benefit from an integrated approach.
Just seetõttu leian, et linnadega seotud küsimustele tuleb läheneda integreeritult.
I would therefore like to suggest some ideas for the Commission to think about.
Seega tahaksin komisjonile mõtteaineks välja pakkuda mõned ideed.
I would suggest that you place this sort of thing in between the reports.
Teen ettepaneku sellised juhtumid raportite vahele panna!
I would suggest that we do not wish to go down that road again.
Pakun, et me ei soovi taas sama allakäigurada käia.
Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion?
Teate, kuhu te selle edutamise võite pista?
I would suggest you get some sleep, too. You've done everything you possibly can.
Sa võiksid ka veidi magada.
And that's why I suggest a slightly different approach of what you would call it.
Sellepärast ma pakungi välja pisut teistsugust vaatepunkti sellele, mismoodi seda nimetada.
I would suggest, sir, that Mr. Corcoran take advantage of Mr. Worple's attachment to ornithology.
Pakun, sir, et hr Corcoran ära hr Worple on manus to ornitoloogia.
However, there are no reasons to suggest that their results would have been any different.
Pole siiski põhjust arvata, et nende osas oleks saadud teistsugused tulemused.
There is no evidence to suggest that this would not be case in this proceeding.
Pole põhjust arvata, et sama ei kehti käesoleva menetluse puhul.
I recognise the difficulty you are in, but I would suggest that he is right.
Mõistan raskusi, millesse olete sattunud, kuid arvan, et tal on õigus.
In your case, the one bank I would suggest is the Bank of El Paso.
Antud juhul soovitaks ma El Paso panka.
Suggest
Soovita
3.6 The Committee would like to take this opportunity to suggest a more pro active approach.
3.6 Komitee soovib kasutada võimalust teha ettepanek proaktiivsemaks lähenemisviisiks.
Furthermore, I would suggest a special project within the impact assessment procedure so called 'social benchmarking'.
Lisaks teen ma ettepaneku mõju hindamiste raames luua spetsiaalne projekt nn sotsiaalne võrdlev hindamine .
I would therefore like to suggest that examination of these institutions is also becoming increasingly important.
Seetõttu on minu soovitus, et ka nende institutsioonide uurimine oleks kasvava tähtsuga.

 

Related searches: Suggest Suggest - I Would Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest - I Would Suggest That - I Would Suggest You - Would Like To Suggest - This Would Suggest - We Would Suggest That -