Translation of "any potential rights" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

For reasons of emphasis I repeat that any discussion of any potential changes would have to fulfil that requirement on acquired rights and legitimate expectations.
Asiaa korostaakseni toistan vielä, että keskusteltaessa mahdollisista muutoksista on noudatettava saavutettuja oikeuksia ja legitiimejä odotuksia koskevia vaatimuksia.
any indications of bioaccumulation potential,
viitteet aineen mahdollisesta biokertyvyydestä,
Universal human rights also means universal standards and potential criticism.
Unionin on syytä ryhtyä toimiin, kunhan siihen vain löytyy poliittista tahtoa.
Telbivudine did not show any carcinogenic potential.
Telbivudiinilla ei havaittu karsinogeenisuutta.
We therefore need to correct the mistake in the Berne Convention making resale rights potential rights.
Meidän on siis korjattava virhe, joka on tehty Bernin yleissopimuksessa. Siinä esitetään nimittäin oikeus jälleenmyyntikorvaukseen vain potentiaalisesti mahdolliseksi.
online rights means any of the following rights
verkko oikeuksilla seuraavia oikeuksia
Any such memorandum should have well embedded mechanisms for the protection of fundamental rights and a competitive environment, focusing in particular on preventing potential abuses.
Tällaisten sopimusten olisi sisällettävä mekanismeja, joilla suojataan perusoikeuksia ja kilpailuympäristöä ja joissa painotetaan erityisesti väärinkäytön ehkäisemistä.
Cinacalcet did not show any genotoxic or carcinogenic potential.
Sinakalseetilla ei ole havaittu genotoksisuuteen tai karsinogeenisuuteen viittaavia vaikutuksia.
Awareness of rights by potential victims of discrimination remains low in many countries23.
Syrjinnän mahdollisten uhrien tietoisuus oikeuksistaan on edelleen vähäistä monissa maissa23.
Any request to exercise access rights or any waiving of access rights shall be made in writing.
Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen on tehtävä kirjallisesti.
notifying the ESRB of any potential emergency situations without delay .
ilmoittamalla viipymättä EJRK lle mahdollisista kriisitilanteista .
But this potential has not been exhausted by any means.
Näitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole käytetty vielä läheskään loppuun.
Nobody's depriving you of any rights.
Kukaan ei ole vienyt sinulta oikeuksiasi.
Any possible exemptions should be designed in such a way that eliminates any potential for abuse.
Kaikki mahdolliset poikkeukset olisi suunniteltava tavalla, jolla karsitaan kaikki mahdollinen väärinkäyttö.
( 4 ) notifying the ESRB of any potential emergency situations without delay .'
4 ) ilmoittamalla viipymättä EJRK lle mahdollisista kriisiti lanteista .'
Any enhancement needs to take into account the potential administrative impacts.
Niiden mahdollisessa tehostamisessa on otettava huomioon potentiaaliset hallinnolliset vaikutukset.
Any potential costs for the project pipeline will also be covered.
Myös mahdolliset hankejatkumoon liittyvät kustannukset katetaan.
any surface or subsea activities which introduce simultaneous major hazard potential
kaikki meren pinnalla tai pohjassa tapahtuva toiminta, joihin liittyy yhtäaikaisesti suuronnettomuusvaara
The entire budget stood guarantee in full for any potential defaults.
Koko talousarvio toimi mahdollisten maksamattomien sitoumusten takuuna.
any exclusive rights assigned to the undertakings
yrityksille mahdollisesti myönnettävät yksinoikeudet
As a result of conflicting taxing rights, there is a considerable potential for double taxation.
Ristiriidassa olevat verotusoikeudet aiheuttavat huomattavan kaksinkertaisen verotuksen vaaran.
You should use ARICLAIM only after discussing the potential benefits and any potential risks to your unborn child with your doctor.
Käytä ARICLAIMiä vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista riskeistä.
You should use ARICLAIM only after discussing the potential benefits and any potential risks to your unborn child with your doctor.
Käytä ARICLAIMia vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista riskeistä.
You should use CYMBALTA only after discussing the potential benefits and any potential risks to your unborn child with your doctor.
Käytä CYMBALTAa vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista riskeistä.
You should use Efient only after discussing with your doctor the potential benefits and any potential risks to your unborn child.
Käytä Efient hoitoa vain siinä tapauksessa, että olet keskustellut lääkärin kanssa hoidon eduista ja sen mahdollisista riskeistä sikiölle.
You should use XERISTAR only after discussing the potential benefits and any potential risks to your unborn child with your doctor.
Käytä XERISTARia vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista riskeistä.
You should use YENTREVE only after discussing the potential benefits and any potential risks to your unborn child with your doctor.
Käytä YENTREVEä vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista riskeistä.
Broadcasters agreed that negotiations for rights must recognise the range of platforms over which there is potential for exploitation, and make clear arrangements either to include or exclude those additional rights in any agreement, subject to fair payment (current practice).
Lähetystoiminnan harjoittajat myönsivät, että oikeuksista neuvoteltaessa on mainittava foorumit, joilla tuotetta mahdollisesti voidaan hyödyntää, ja tehtävä selkeitä järjestelyjä, joilla lisäoikeudet joko sisällytetään sopimukseen asianmukaista maksua vastaan (nykyinen käytäntö) tai jätetään sopimuksen ulkopuolelle.
Do not use any glucose solution for dilution due to potential incompatibility.
Laimennukseen ei saa käyttää glukoosiliuosta mahdollisten yhteensopimattomuuksien välttämiseksi.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential, embryo foetal toxicity or teratogenicity.
Aliskireeni ei ollut millään tavalla mutageeninen, alkio eikä sikiötoksinen eikä teratogeeninen.
Riluzole did not show any carcinogenicity potential in either rats or mice.
Rilutsoli ei ole osoittautunut karsinogeeniseksi rotilla eikä hiirillä.
6.2 There is much potential for energy saving even without any investments.
6.2 Energiansäästöön on suuret mahdollisuudet jopa ilman investointeja.
Are there any potential restrictions to co badging that are particularly problematic?
Liittyykö yhdistelmäkortteihin mahdollisia rajoituksia, jotka ovat erityisen ongelmallisia?
Any attempt to explicitly recognise fundamental rights must include both civil and social rights.
Kansalais ja poliittiset oikeudet ja sosiaaliset oikeudet on tunnustettava kokonaisuutena.
(e) where appropriate, any relevant intellectual property rights
e) mahdolliset asiaan liittyvät teollis ja tekijänoikeudet
any changes in its legislation governing breeders rights,
jalostajanoikeuksia koskevan lainsäädäntönsä muutoksista
the holders of any securities with special control rights and a description of those rights
arvopapereiden haltijat sellaisten arvopapereiden osalta, joihin liittyy erityisiä päätöksentekoa koskevia oikeuksia, ja näiden oikeuksien kuvaus
There is limited clinical data on any potential interaction between alcohol and varenicline.
Kliiniset tutkimustiedot mahdollisesta yhteisvaikutuksesta alkoholin ja varenikliinin välillä ovat vähäisiä.
We cannot afford any deterioration in the growth potential of the IT industry.
Näin olemmekin tulleet äärimmäisen arkaluonteiseen kohtaan.
Yes, there are always potential risks in any new technology product or process.
On totta, että uuteen tekniikkaan perustuvissa tuotteissa ja prosesseissa on aina riskinsä.
You should use DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM only after discussing the potential benefits and any potential risks to your unborn child with your doctor.
Käytä DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM lääkettä vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista riskeistä.
Healthcare professionals prescribing any agents acting on the RAS should counsel women of childbearing potential about the potential risk of these agents during pregnancy.
Reniini angiotensiinijärjestelmään vaikuttavia lääkeaineita määräävien terveydenhuollon ammattilaisten on kerrottava hedelmällisessä iässä oleville naisille tämän lääkeaineen mahdollisista riskeistä raskauden aikana.
The sales conditions must not contain any clause that inappropriately restricts the number of potential bidders or is tailored to a specific potential bidder.
Myyntiehdoissa ei saa olla kohtia, jotka rajoittavat kohtuuttomasti potentiaalisten tarjoajien määrää tai jotka on laadittu erityisesti tiettyä potentiaalista ostajaa ajatellen.
any pre emption rights either on issue or on transfer of shares, if any, and any applicable requirements,
mahdolliset merkintäetuoikeudet laskettaessa osakkeita liikkeeseen tai niitä siirrettäessä ja mahdolliset sovellettavat vaatimukset
Therefore , any reference to a potential ( indefinite ) extension of the waiver should be deleted .
Näin ollen viittaukset mahdolliseen ( määrittelemättö mään ) soveltamatta jättämisen jatkamiseen olisi poistettava .

 

Related searches: Any Potential Rights - Any Intellectual Property Rights Or Other Proprietary Rights - Not Confer Any Rights Or Impose Any Obligations On - To Confer Any Rights Or Remedies On Any Third Parties. - Granting Any Expressed Or Implied Rights Under Any Patent - High Potential Potential Customers - Electric Potential Potential - Any, Any, Any - Potential Rights - Potential Voting Rights -