Translation of "assured with" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Assured - translation : Assured with - translation : With - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No assured speed
Nopeutta ei vahvistettu
Assured Download Speed
Varmistettu latausnopeus
Assured Upload Speed
Varmistettu lähetysnopeus
Deadlock is still assured.
Lukkiutuminen on taattu.
Protection from imports is assured with the application of appropriate customs duties.
Tuon nin suojaaminen taataan soveltamalla tarkoituksenmukaisia tulleja.
Rest assured that no effort is being spared in dealing with the matter.
Olkaa kuitenkin tietoisia, että tähän kysymykseen paneudutaan huolellisesti.
Be assured that we wish you every success with such a sensitive matter.
Nyt kun parlamentissa tiedetään, miksi te poistutte, toivotamme teille ilman muuta mitä parhaimpia valintoja niin arkaluonteisessa asiassa.
Co ordination will be assured with the indirect actions under the Euratom specific programme.
Koordinointi Euratomin erityisohjelman epäsuorien toimien kanssa varmistetaan.
Co ordination will be assured with the JRC programme on nuclear safety and safeguards .
Toimet koordinoidaan ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalivalvontaa koskevan YTK n ohjelman kanssa.
We were also assured that Title 4 would be implemented with the greatest circumspection.
Meille on myös luvattu, että 4 artiklan soveltamisessa noudatetaan suurta varovaisuutta.
Please be assured that, with regard to this matter, we are in full agreement.
tutkimuksen perustavaa laatua olevasta tehtävästä taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä ja sen välttämättö mästä tehtävästä kasvun, kilpailukyvyn, työllisyyden ja kansalaistemme elämänlaadun kannalta.
King Abdullah assured him of this.
Kuningas Abdullah vakuutti näin tapahtuvan.
assured MEPs that action would fol
Vasta sitten äänestys saa tiin päätökseen.
The project's success must be assured.
Hankkeen menestyksen on oltava varma.
3.4 Assured service quality (ASQ) connectivity product
3.4 Laatuvarmistettu liityntätuote
4.4 Assured service quality (ASQ) connectivity product
4.4 Laatuvarmistettu liityntätuote
two dose vaccination course can be assured.
rokotusohjelman toteutuminen.
Secondly, Commission control must be clearly assured.
Pilottivaiheen lopussa tulokset ovat parlamentin ja kaikkien muiden asiasta kiinnostuneiden käytettävissä.
The road to peace is not assured.
Tietä rauhaan ei ole turvattu.
Interoperability between infor mation systems has to be assured.
Tieto järjestelmien välinen keskinäinen toimivuus on taattava.
European taxpayers need to be re assured.
Euroopan veronmaksajat tarvitsevat vielä vakuuttelua.
Rest assured, this is something I regret.
Voitte uskoa, että pahoittelen tätä.
You assured him he's a wonderful creature
Vakuutit että hän on upea olento
Your may rest assured that we shall be listening to your words with the utmost attention.
Voitte olla vakuuttuneita siitä, että kuuntelemme teitä hyvin kiinnostuneesti.
Oh, yes, you may rest assured of that.
Siitä voitte oIIa varma.
Everybody assured me you'd be perfectly all right.
Muut sanoivat, että pärjäät.
Adequate financing should be assured for their activities.
Pankkien toimintaan olisi taattava riittävästi rahoitusta.
And universal service was not assured, Mrs Moreau.
Ja hyvä rouva, kaikkien saatavilla olevia palveluja ei taattu.
The advancement of self assured women is unstoppable.
Mann, Thomas (PPE). (DE) Arvoisa rouva puhemies, ihmisoikeudet ovat jokaisen valtion perustuslain perusta ja tärkeä asia jokaiselle naiselle ja miehelle.
As a consequence, their effectiveness could not be assured
Tämän vuoksi niiden tehokkuutta ei voitaisi taata.
Compliance needs to be assured through adequate monitoring measures.
Vaatimusten mukaisuus on varmistettava riittävien seurantaohjelmien avulla.
Thus we are at least assured of having succeeded,
Verotukselliset keinot ovat kuitenkin niitä, joilla todella voi
Is one free when security is no longer assured?
Olemmeko vielä vapaita, jos turvallisuutta ei enää taata?
Rest assured, we shall be monitoring this very closely.
Vakuutan teille, että seuraamme tilannetta hyvin tarkasti.
Nonetheless, producers must be assured of a reasonable income.
Tästä huolimatta tuottajille on turvattava kohtuulliset tulot.
I assured him he had nothing to worry about.
Sanoin hänelle, ettei hänen tarvitse pelätä.
With a common currency and one European Central Bank, the foundation for further economic progress will be assured.
Työttömyyttä ja kasvua koskeva viiltävä kysymys vaani jo aikoinaan taustalla.
They assured me that I should vote for the motion, and I have therefore done so with pleasure.
He vakuuttivat minulle, että olisi järkevää äänestää asian puolesta, niinpä teinkin niin hyvin mielelläni.
In the elaboration of this strategy a synergy with the follow up to the UNGASS process will be assured.
Tätä strategiaa laadittaessa tullaan takaamaan synergia ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen erityisistuntoon liittyvän prosessin seuranta.
I think that, with it, Mr Monti is assured of a broad majority in favour of his proposed reform.
Uskon, että voimme siten varmistaa parlamentin suuren enemmistön kannatuksen myös komission jäsen Montin uudistusehdotukselle.
Secondly, respect for the human body must be assured with regard to removal from both living and deceased donors.
Toiseksi on varmistettava ihmisruumiin kunnioittaminen irrotettaessa kudoksia sekä elossa olevilta että kuolleilta luovuttajilta.
You may rest assured he'll have his brass knuckles on.
HäneIIä on kovat otteet.
How can implementation be assured for this re maining segment?
Tämä on vakava kysymys, ja joitakin komission ongelmia voitaisiin helpottaa, jos tällä alueella'toimivien eläinsuojelujärjestöjen kanssa tehtäisiin tiiviimpää yhteistyötä, sillä ne auttaisi vat varmasti hyvin mielellään.
However, the real isation of this potential is not assured.
Tämän mahdollisuuden toteutuminen ei kuitenkaan ole varmaa.
I have also assured the Spanish authorities of our support.
Ilmaisin myös tukemme Espanjan viranomaisille.

 

Related searches: Rest Assured - Be Assured - Please Be Assured - Self-assured - Please Rest Assured - Quality Assured - Please Be Assured That - You Can Be Assured - Is Assured - Be Assured That -