Translation of "at the fire" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

At the fire - translation : Fire - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Fire at will!
Ampukaa!
Fire at will.
Ampukaa mielen mukaan!
Secondary, fire at the bridge.
Tulittakaa siltaa.
Tom was poking at the fire.
Tom tökki tulta.
Look at the fire out there!
Katsokaa tuota paloa!
Fire at them, they're rebels!
Ampukaa heitä, he ovat kapinallisia!
Tom sat quietly staring at the fire.
Tomi istui hiljaa tuijottaen tuleen.
Can I fire torpedoes at the transports?
Laukaisenko torpedot, sir?
Fire at the saucer until it crashes.
Ampukaa, kunnes se syöksyy maahan. Russ!
We're opening fire, sir. At last.
Valmistautukaa lähettämään kone.
SPEK reminds about revising the fire safety at home.
Spek muistuttaa kodin paloturvallisuuden kertaamisesta.
Mary looked at the fire and pondered a little.
Mary katseli tulta ja mietti vähän.
At what range will we fire, sir?
Millä etäisyydellä tulitamme?
A valve shall be fitted to serve each fire hose so that any fire hose may be removed while the fire pumps are at work.
Kutakin paloletkua varten on oltava venttiili, jotta mikä tahansa paloletku voidaan irrottaa palopumppujen ollessa käynnissä.
Where's the fire? Where's the fire?
Missä palaa?
A fire fighting system shall be appropriately installed in all livestock areas and fire equipment within the livestock areas shall comply with the most recent the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) standards regarding fire protection, fire detection and fire extinction.
Palontorjuntajärjestelmä on asennettava asianmukaisesti kaikkiin eläintiloihin, ja eläinten alueella olevan sammutuskaluston on oltava uusimpien palon torjuntaa, havaitsemista ja sammuttamista koskevien SOLAS standardien (International Convention for the Safety of Life at Sea) mukainen.
A fire fighting system shall be appropriately installed in all livestock areas and fire equipment within the livestock areas shall comply with the most recent the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) standards regarding fire protection, fire detection and fire extinction.
Palontorjuntajärjestelmä on asennettava asianmukaisesti kaikkiin eläintiloihin, ja eläintilojen palontorjuntavälineiden on oltava ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SOLAS yleissopimus) sisältyvien, palon torjuntaa, havaitsemista ja sammuttamista koskevien viimeisimpien vaatimusten mukaisia.
At the brightness before him, coals of fire were kindled.
Hohteesta, joka kävi hänen edellänsä, hehkuivat palavat hiilet.
He was mixed up with that fire at the factory.
Hän on sekaantunut paloon.
When I give the command to fire, continue at will.
Kun käsken tulittaa, jatkakaa vapaasti.
Fire. Fire.
Tulta.
Fire. Fire?
Tulipalo?
At least we got blankets and a fire.
Ainakin meillä on huopia ja tulta.
Fire, Harry, fire.
Ammu, Harry!
The firefighters could not put out the fire at the industrial plant.
Palomiehet eivät saaneet sammutettua tehdaslaitoksen paloa.
Though, we, or Wilmer at least, were responsible for the fire.
Vaikka me, tai Wilmer, oli kyllä siitä vastuussa.
Don't fire at first I haVe something to say
Kuunnelkaa mitä minulla on sanottavana.
At 0500 we'll open up with small arms fire.
05.00 avaamme tulen käsiaseilla.
She looked at the red fire and listened to the wind wutherin'.
Hän katseli punaisia tulen ja kuuntelimme tuulen wutherin '.
(The sitting was interrupted at 16.35 due to a fire drill and resumed at 17.10)
(Istunto keskeytettiin klo 16.35 evakuointiharjoituksen vuoksi ja sitä jatkettiin klo 17.10.)
Open fire! Open fire!
Avatkaa tuli!
Fire one! Fire one!
Laukaiskaa ykkönen.
Fire two! Fire two!
Laukaiskaa kakkonen.
Fighting fire with fire.
Käyn tulella tulta vastaan.
Fire, bring fire, for the worker of wonders!
Tulta ihmeidentekijälle.
CHAPTER II 2 FIRE PROTECTION, FIRE DETECTION AND FIRE EXTINCTION
II 2 LUKU PALOSUOJELU, PALON HAVAITSEMINEN JA PALONSAMMUTUS
They're scarcely replying to our fire at all now, sir.
He eivät enää juurikaan Vastaa luleemme.
Fire! I'll crack their blooming' skulls! Let me at 'em!
Lennä, lennä, leppäkeihäs!
But not looking at a fire doesn't put it out.
Mutta tuli ei sammu sillä että kääntää katseensa pois.
The fire!
Tuli ei saa sammua!
The fire!
Tuli!
At the same time last year, the number of the fire deaths was 31.
Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 31.
At all times while the ship is in service, the fire protection systems and fire fighting systems and appliances shall be maintained ready for use.
Kaikkina aikoina aluksen ollessa käytössä on palonsuojelu ja palontorjunta järjestelmät ja laitteet pidettävä käyttövalmiina.
But, Tom, they might fire at us from behind the rocks, said Marks.
Mutta Tom, he saattavat ampua meitä takaa kiviä , sanoi Marks.
Instead they supported other parties that would fire bullets at the Soviet Union.
Sen sijaan, Yhdysvallat tuki niitä jotka ammuskelisivat Neuvostoliiton kanssa.

 

Related searches: Fire Detection And Fire Alarm Systems - Meet Fire With Fire - Dispose Of Fire Debris And Contaminated Fire Fighting Water - Fire Residues And Contaminated Fire Extinguishing - Fire Detection And Fire Alarm - Dispose Of Fire Debris And Contaminated Fire Fighting Water In Accordance With Official Regulations - Fire Stopping And Fire Sealing Products - Post A Fire Sentry With Filled Water Buckets, Fire Extinguishers - Fire Detection And Fire Fighting Systems - Dispose Of Fire Debris And Contaminated Fire Fighting W -