Translation of "citizen participation" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Citizen - translation : Citizen participation - translation : Participation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The second is the promotion of citizen participation.
Toinen on kansalaisten osallistumisen lisääminen.
We need democracy and the participation of the citizen.
Täytyy olla demokratiaa ja kansalaisten osallistumista.
With regard to the fourth condition environmental friendliness and citizen participation I leave it to your assessment just what citizen participation might look like in Ukraine today.
Sitä paitsi länsimaalaiset, ranskalaiset ja saksalaiset yritykset työskentelevät parhaillaan asentaakseen Ukrainaan samanlaisia turvalaitteita, kuin mitä on käytössä länsimaisissa ydinvoimaloissa.
Citizen participation takes place at different stages of the policy making process.
Kansalaiset voivat osallistua politiikan suunnitteluun sen eri vaiheissa.
A legislative instrument would not be appropriate to promote citizen participation as described above.
Säädös ei soveltuisi edellä kuvattuun kansalaisten osallistumisen kannustamiseen.
We should also emphasise the need for citizen participation in establishing a sustainable model of society.
Meidän olisi myös korostettava kansalaisten osallistumisen merkitystä kestävän yhteiskuntamallin aikaansaamisessa.
I hope, therefore, that on the basis of the new information policy, which I would like to introduce, this aspect of citizen participation and citizen responsibility for Europe will be strongly emphasised.
Toivon siis, että uuden tiedotuspolitiikan pohjalta, jonka haluaisin esitellä, korostetaan erittäin voimakkaasti tätä näkökulmaa, joka koskee kansalaisten osallistumista ja kansalaisten vastuuta Euroopasta.
The organisation of civil society refers to the structure of citizenship and citizen participation in social and decision making processes.
Kansalaisyhteiskunnan järjestäminen viittaa kansalaisuusrakenteeseen ja kansalaisten osallistumiseen yhteiskunnallisiin prosesseihin ja päätöksentekoprosesseihin.
The European citizen will turn from a citizen into an active citizen.
Euroopan kansalaiset muuttuvat kansalaisista aktiivisiksi kansalaisiksi.
An Austrian citizen is a Portuguese citizen.
Itävallan kansalainen on Portugalin kansalainen.
A Portuguese citizen is an Austrian citizen.
Portugalin kansalainen on Itävallan kansalainen.
This contribution and participation bridge the gap between citizens and politicians, re vitalize democracy, and increase citizen con fidence in the institutions of democracy.
Tämän osallistumisen avulla yhdistetään kansalaiset ja politiikka, parannetaan demokratian elinvoimaa ja lisä tään kansalaisten luottamusta elävöittämällä demokraattisia toimielimiä.
This contribution and participation bridge the gap between citizens and politicians, revitalise democracy and increase citizen confidence in the institutions of democracy.
Tämän osallistumisen avulla yhdistetään kansalaiset ja politiikka, parannetaan demokratian elinvoimaa ja lisätään kansalaisten luottamusta elävöittämällä demokraattisia toimielimiä.
4.5.4 Socially responsible entrepreneurship supports sustainable development, democracy and citizen participation, involvement of workers in enterprises, combating social exclusion and revitalising local communities.
4.5.4 Yhteiskunnallisesti vastuullinen yrittäjyys tukee kestävää kehitystä, demokratiaa ja kansalaisten osallistumista, työntekijöiden osallistumista yrityksissä, sosiaalisen syrjäytymisen torjumista ja paikallisyhteisöjen elävöittämistä.
Citizen engagement.
edistetään kansalaisten osallistumista.
citizen means
keskushallinnolla tarkoitetaan
Application of the acquis in the EU 12 requires significant efforts in terms of infrastructure improvements, administrative arrangements and the facilitation of citizen participation.
Yhteisön säännöstön soveltaminen EU12 maissa edellyttää huomattavia ponnisteluja On parannettava infrastruktuuria ja hallintojärjestelyjä sekä helpotettava kansalaisten osallistumista.
Bottom up vertical interaction strengthens citizen representation in institutions in an open e democracy context, enabling effective participation through grassroots consultations or legislative initiatives.
Alhaalta ylös suuntautuva vertikaalinen vuorovaikutus vahvistaa kansalaisten edustusta instituutioissa sähköisen demokratian avoimessa ympäristössä, mikä mahdollistaa tehokkaan osallistumisen muun muassa kansalaisten kuulemisen tai lainsäädäntöaloitteiden kautta.
It is easy to endorse the principles of the Kalmar action programme, namely citizen participation, sustainable de velopment and environmental cooperation in the region.
Erityiskysymys on venäläisen vähemmistön ja monien Venäjältä neuvostoaikana muuttaneiden asema Virossa ja Latviassa.
It also states, similarly, that a European citizenship cannot be created solely from above and that a minimum level of citizen participation is required.
Samalla tavalla siinä muistutetaan, että unionin kansalaisuutta ei voida luoda pelkästään ylhäältä päin, vaan että se edellyttää myös kansalaisten osallistumista.
The same could be said about citizen participation, which must deal with the fact that citizens are increasingly ignored in Community life and decision making.
vetooikeuden käyttöä, tai nähdä itsensä muuttuvan ETYJ n pienoisversioksi.
A broad range of respondents commend the White Paper in addressing the issue of low citizen participation and involvement within the EU and confirm a fundamental willingness to engage in consultation and participation in shaping EU policy.
Tämä vahvistaa sen, että kansalaiset ovat valmiita osallistumaan konsultointiprosessiin ja EU n poliitikan suunnitteluun.
Administration to Citizen
Hallinnolta kansalaiselle
Citizen information services.
kansalaisille tarkoitettu tiedotusverkosto.
I'm a citizen.
Asianne?
Turned honest citizen.
Hän ryhtyi kunnolliseksi.
American citizen, Miss?
Oletteko Yhdysvaltojen kansalainen?
Come on, citizen.
No niin kansalainen.
There has been one gaping omission in all the remarks made on the subject of how it would be possible to create institutions enabling citizen participation.
Kaikissa esitetyissä pohdinnoissa on räikeä puute kuinka luodaan sellaisia toimielimiä, joissa kansalaisten osallistuminen on mahdollista?
Thors at the citizen and it is the citizen who must use it.
Schulz täisiin ideologinen kysymys.
15 years of transition a country moving towards citizen participation, CIVICUS Civil Society Index Report for the Republic of Macedonia, Macedonian Centre for International Cooperation, Skopje, 2005
15 years of transition a country moving towards citizen participation, CIVICUS Civil Society Index Report for the Republic of Macedonia, Macedonian Centre for International Cooperation, Skopje, 2005
I'm a French citizen.
Olen Ranskan kansalainen.
I'm a U.S. citizen.
Olen Yhdysvaltain kansalainen.
I'm a US citizen.
Olen Yhdysvaltain kansalainen.
Administration, Business and Citizen
Hallinto, yritys ja kansalainen
citizen involvement and commitment
kansalaisten osallistuminen ja sitoutuminen
A citizen of Strand.
Eräs Strandin asukas.
I'm an American citizen.
Olen Amerikan kansalainen.
Robert Dupont, American citizen.
Robert Dupont, USA n kansalainen.
Alexander Barbanov, American citizen.
Aleksander Barabanov, USA n kansalainen.
George Wong, American citizen.
George Wong, USA n kansalainen.
He's an American citizen.
Tunnen.
A real model citizen.
Olet mallikansalainen!
Not even a citizen.
Ei mitään.
I'm an American citizen.
Olen USA N kansalainen.

 

Related searches: Citizen Participation - Active Citizen Participation - Ladder Of Citizen Participation - Promoting Citizen Participation - Citizen Participation In Politics - Foster Participation Of The Citizen - Citizen Participation And Leadership - Citizen Participation Policy - Citizen - Corporate Citizen -