Translation of "demanding materials" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Demanding - translation : Demanding materials - translation : Materials - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You're demanding.
Sinä olet vaativa.
Tom is demanding.
Tom on vaativa.
implementing demanding standards
tiukkojen vaatimusten täytäntöönpano
Implementing demanding standards
Tiukkojen vaatimusten täytäntöönpano
Am I too demanding?
Olenko minä liian vaativa?
Don't be so demanding.
Älä ole niin vaativa.
Activate Window Demanding Attention
Aktivoi huomiota vaativa ikkuna
He started demanding it.
Hän alkoi vaatia sitä.
3.3 These are demanding requirements.
3.3 Nämä ovat tiukkoja vaatimuksia.
This job is very demanding.
Tämä työ on todella vaativaa.
People are demanding a retrial.
Kansa vaatii uudelleenkäsittelyä.
Our citizens are demanding rights.
Olen myös aina kannattanut täydentävien tekniikoiden oppimista ja niiden käyttöä oikealla tavalla.
Farmers themselves are demanding them.
Maataloustuottajat vaativat sitä itsekin.
The curriculum is demanding and hard.
Kurssit ovat rasittavia.
We're demanding compensations of 13 million.
Vi har begärt 93 miljoner kronor.
We're demanding compensations of 13 million.
Vaadimme 13 miljoonan hyvityksiä.
What are we demanding of workers?
Emme voi vaatia työntekijöiltä kohtuuttomia.
We are demanding an international inquiry.
Bertens (ELDR). (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kun kaikki lopultakin tietävät, missä Itä Timor on, maailman suurin islamilainen valtio, Indonesia, on hajoamassa.
They are not demanding west Jerusalem.
Palestiinalaiset eivät vaadi Jerusalemin länsiosaa.
All these objectives are highly demanding.
Kaikki nämä tavoitteet ovat varsin vaativia.
There is a further demanding task.
Olemassa on toinenkin vaativa työtehtävä.
This is an extremely demanding situation.
Tämä on erittäin vaativa tilanne.
The European citizens are demanding this.
Euroopan kansalaiset vaativat tätä meiltä.
maintain a demanding rhythm of work?
ylläpitämään vaativaa työtahtia?
(a) new steel grades for demanding applications
a) vaativiin sovelluksiin tarvittavat uudet teräslajit,
We have a duty to be demanding.
Meillä on velvollisuus vaatia.
We are now demanding that they do.
Olisi syytä hyödyntää tätä uutta mahdollisuutta.
Life in the Commission is demanding, fascinating.
Onko tulkki turhautunut, koska hänen on pakko tulkata muiden ajatuksia?
That really would be demanding the impossible.
Tässä olisi nyt vaadittu tosiaan ympyrän tekemistä neliöksi.
The prosecutor is demanding the death penalty.
Syyttäjä vaatii kuolemanrangaistusta.
Then consumers are demanding multi brand dealerships.
Kuluttajat ovat vaatineet myös monia eri automerkkejä (multibrand) myyviä jälleenmyyjiä.
This is demanding and labour intensive work.
Jätteenkäsittely on vaativaa ja työvoimavaltaista työtä.
50,000 telegrams demanding that he yield this floor.
50000 sähkettä, joissa vaaditaan, että hän luopuu puheenvuorostaan.
The workers of Freedonia are demanding shorter hours.
Työvoimaministeriö ilmoittaa että työntekijät vaativat supistamaan tunteja.
Any decision must favour the least demanding option.
Kaikissa päätöksissä on suosittava vaihtoehtoa, joka vaatii vähiten toimia.
They are both equally hard and demanding jobs.
Näin on Ruotsin tapauksessa.
We are demanding good government of the WTO.
Me vaadimme hyvää hallinnointia WTO Ita.
Again, that will be a very demanding challenge.
Tämäkin on varsin vaativa haaste.
The public is worried and is demanding guarantees.
Suuri yleisömme on huolissaan ja vaatii takeita.
Any one demanding this is confusing two issues.
Se, joka kysyy tällaista, sekoittaa kaksi asiaa.
The shipowners are not demanding a different system.
Laivanvarustajat eivät ole vaatimassa uudenlaista järjestelmää.
Basic propagating materials propagating materials
'Peruslisäysaineistolla' lisäysaineistoa,
I've got the president on AirForce One demanding answers.
Presidentti vaatii vastauksia.
Care work is highly demanding, both physically and emotionally.
Hoivatyö on sekä fyysisesti että henkisesti erittäin vaativaa.
However, this is not what Mrs Lööw is demanding.
Sitä rouva Lööw ei kuitenkaan vaadi.

 

Related searches: Demanding Materials - Raw Materials, Supplies And Operating Materials - Demanding - Most Demanding - More Demanding - Demanding Task - Highly Demanding - Demanding Applications - Demanding Requirements - Less Demanding -