Translation of "devaluation" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Currency devaluation.
Valuutan devalvaatio.
bined with a sharp competitive devaluation.
Näihin liittyi jyrkkä kilpaileva devalvaatio.
Confidence is not gained through a devaluation.
Tahtoisin esittää hänelle useita kysymyksiä.
it is no longer possible to use currency devaluation as a lever for competition measures or to adapt commercial strategies when devaluation seems likely
Euro eliminoi mahdollisuuden käyttää devalvointia kilpailun tukemiseksi ja tai kaupallisten strategioiden mukauttamiseksi devalvointioletusten pohjalta.
Mounting devaluation pressures had generated losses of international reserves.
Arvopaperialaa varten tarvittaisiin edelleen erillistä valvontaviranomaista ja pankki ja vakuutusalan nykyisiä valvontaviranomaisia olisi vahvistettava ja niiden riippumattomuus varmistettava. tettava.
is mainly due to a devaluation of the national currencies concerned.
Hyland (UPE). (EN) Arvoisa puhemies, maatalouden näkökulmasta maataloustuotteiden hinnat ovat elintärkeitä teollisuuden elinkelpoisuudelle.
USE commercial bank (2416) devaluation (2411) development bank (2416) differentiated price
USE vahinkovakuutus (2431) myyntihinta (2451) myyntivoittovero (2446) määräaikaistalletus
That is a 96 devaluation since the Federal Reserve came into existence.
Siinä on 96 arvon aleneminen siitä asti kun Federal Reserve perustettiin.
They may be the subject of jointly agreed adjustments (devaluation or revaluation).
Näitä kursseja voidaan tarkistaa yhteisellä päätöksellä (devalvaatio tai revalvaatio).
There is a devaluation of everything that is speculative and intellectually disturbing.
On välttämätöntä olla varuillaan, ja se ei ole kaikille itsestään selvää.
) Shortterm interest rales also tended to rise because of the devaluation expectations.
) Myös devalvaatio odotukset nostattivat lyhyitä korkoja.
NB A 1991 devaluation B 1992 floating C 1996 entry into ERM.
A vuoden 1991 devalvaatio, B vuoden 1992 kellutus, C liittyminen ERMiin vuonna 1996.
It is no longer possible to use devaluation to bridge a competitive gap.
Kilpailukyvyn eroja ei näet enää ole mahdollista korjata kilpailukyvyssä olevia eroja devalvaatiolla.
This significantly increases the risks linked to a devaluation of the national currency.
Tämä lisää huomattavasti kansallisen valuutan devalvaatioon liittyviä riskejä.
That entry was ac companied by a 14 devaluation of the national cur rency.
Olen varma, että monet kollegani parlamentissa arvostavat tuotaja jos sitä ei voida tehdä virallisesti, ehkä
That devaluation is already worsening all the Maastricht indicators concerning EMU. The public debt,
Onko neuvosto samaa mieltä siitä, että Elginin marmoriveistosten palauttaminen Isosta Britanniasta Kreikkaan olisi luovaa mielikuvitusta osoittava ele, joka edistäisi Euroopan kulttuurista yhdentymistä ja
After the initial devaluation the exchange rate was fixed to avoid importing further inflation.
Alkudevalvaation jälkeen valuutta kurssi vakautettiin inflaation hillitsemiseksi.
For instance, the French devaluation in December 1958 resulted in protests by German producers.
Koska hinnoittelu oli yhtä vaikeaa kuin ympyrän neliöinti, EHTY luopui jo ennen yhteisöjen sulautumista yrittämästä vaikuttaa hintoihin.
In the past, devaluation was one of the tools available to deal with asymmetric shocks.
Aikaisemmin asymmetristä šokkia saatettiin hoitaa rahan arvoa alentamalla.
Japan is gaining competitiveness due to the recent devaluation of the Yen by around 30 .
Japanin kilpailukyky on parantunut jenin devalvoiduttua viime aikoina noin 30 prosenttia.
But it is also clear that the instru ment of devaluation will no longer apply.
Panin kyllä tarkoin merkille esittelijänne toiveet näiden määrärahojen kasvattamisesta.
In the case of Bulgaria, this was mainly caused by a substantial devaluation (Table 38).
Vuonna 1996 selvästi yli 70 prosenttia KIE maiden kokonaisviennistä ja lä hes 80 prosenttia viennistä EU hun koostui teollisista valmisteista.
Member States can no longer be tempted to resort to devaluation to boost their competitiveness.
Jäsenvaltiot eivät voi enää turvautua devalvaatioon kilpailukykyään parantaakseen.
Economists tell us that for every three percentage points of devaluation, inflation increases by one percent.
Hyvää päivää. Ennen kuin aloitamme kyselytunnin, teillä on puheen vuoro, joka koskee nimenomaan tätä kymmenen kysy myksen ryhmää, johon herra Truscott viittasi.
But in 1997, the combination of both political instability and huge trade deficits brought about a currency crisis which, at the end of May, led to a 20 devaluation against the dollar and a 7 devaluation against the German mark.
Vuonna 1997 kauppavaje yhdistettynä poliittiseen epävakauteen aiheutti kuitenkin valuutan heilahtelua, jonka vuoksi toukokuun loppuun mennessä kruunua devalvoitiin 20 dollariin ja 7 Saksan markkaan nähden.
Has there been any representation made to the Commission by any specific European industry about the devaluation?
De Silguy, komission jäsen. (FR) Vielä kerran, olisi täysin mahdotonta hyväksyä sellaista toimintaa, jonka seurauksena ei ainoastaan Korean tilanne kiristyisi vaan se vaikuttaisi myös suoraan telakoihimme.
At the Commission s request, the restructuring plan was revised and the devaluation risk duly taken into account.
Komission kehotuksesta rakenneuudistussuunnitelmaa muutettiin ja arvonalennusriskit otettiin vastaavasti huomioon.
Devaluation in Hong Kong or China, or a financial crisis in Japan would affect both America and Europe.
Yhteisön yhdentyminen, avain Euroopan yhteisön menestykseen on siinä, että asetetaan etusijalle sel laiseen vahvaan kokonaisuuteen kuuluminen, joka puolustaa meidän etujamme ulkomaailmaa vastaan ja on sa malla sisäisesti solidaarinen, jotta jokainen tuntee kuuluvansa siihen.
In the past, currency devaluation could be used to restore lost competitiveness in connection with the economic shock.
Mielestäni Agenda 2000 een sisältyviä ehdotuksia pitää muuttaa radikaalisti, jos halutaan turvata Euroopan maan viljelijäperheiden tulevaisuus.
As devaluation of the exchange rate is not an option in EMU, correcting the consequences of excessive wage
Kilpailukyvyn palauttaminen kotimaisia hintoja sopeuttamalla ei olisi helppoa ja voisi
Economic costs of noise pollution include devaluation in house prices, productivity losses from health related impacts and distributional impacts.
Melusaasteesta aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin kuuluvat asuntojen arvon laskeminen, terveyshaitoista johtuva tuotannonmenetys ja jakautumisvaikutukset.
In particular, the devaluation of the won in Korea will have serious implications for a number of sectors, particularly shipbuilding.
Erityisesti Etelä Korean wonin devalvaatiolla tulee olemaan vakavia vaikutuksia useilla aloilla erityisesti laivanrakennuksessa.
The Greek Government has announced the entry of the drachma into the Exchange Rate Mechanism accompanied by a 13.8 devaluation.
Kreikan hallitus on ilmoittanut drakman osallistumisesta Euroopan valuuttakurssimekanismiin ja tähän liittyvästä 13,8 prosentin devalvaatiosta.
If, for example, Italy pursued a shaky budgetary policy, interest on the financial markets rose instantly in anticipation of devaluation.
Jos esimerkiksi Italian talouspolitiikka oli hataraa, rahamarkkinoiden korot nousivat välittömästi ennakoiden devalvaatiota.
An adjusted, more conservative business plan would include this devaluation risk, as would the annual accounts for 2003 and 2004.
Varovaisemmaksi muutetussa liiketoimintasuunnitelmassa tämä arvonalennusriski otettiin huomioon ja se sisällytettiin tilinpäätökseen vuosilta 2003 ja 2004.
As recommended by the Commission s advisers, the maximum devaluation risk in the worst case scenario was also increased by EUR ... .
Samalla korotettiin komission neuvonantajan suosituksen mukaisesti pessimistisen skenaarion arvonalennusriskiä ... eurolla.
The new owner wrote off DEM 1,2 million as bad debt related to exports to Russia and devaluation of stock.
Uusi omistaja teki oikaisuja Venäjälle suuntautuviin vakuudettomiin vientitoimiin liittyvien saatavien määriin ja toteutti varastojen arvon vähentämisen yhteensä 1,2 miljoonan Saksan markan arvosta.
Memories of massive post War devaluation lead us to regard money seriously. It is more valuable the less there is of it.
Stevensin mietinnössä tarkastellaan erityisesti uuden teknologian käyttöönottoa, ja siinä tarjotaan ratkaisuksi sähkörahaa.
Following the devaluation of various currencies in South East Asia, the Koreans, in particular, have enjoyed higher sales in this sector.
Kaakkois Aasian eri valuuttojen devalvoinnin jälkeen erityisesti Etelä Korea on hyötynyt tämän alan suotuisista myyntioloista.
The dollar devaluation of 1971 and the exchange rate liberalization of 1973 broke the link between the AUA and the dollar.
Dollarin devalvointi vuonna 1971 ja valuuttakurssien vapautuminen vuonna 1973 katkaisivat maatalouden laskentayksikön ja dollarin välisen yhteneväisyyden.
In 1969 France and Germany created MCAs in response to devaluation of the French franc and revaluation of the German mark.
Vuonna 1969 luotiin valuutan tasausmaksut Ranskassa ja Saksassa Ranskan frangin devalvaation ja Saksan markan revalvaation vuoksi.
But, as we all know, our society is characterised by a systematic devaluation of the things women say, do and decide.
Kuten kuitenkin kaikki tiedämme, yhteiskunnallemme on luonteenomaista naisten sanomisten, tekemisten ja päätösten järjestelmällinen vähättely.
The aging population reflects an increase in quality of life and social solidarity as well as the devaluation of the family.
Ikääntyvä väestö vaikuttaa elämän laadun ja sosiaalisen solidaarisuuden kasvuun sekä perheen arvon laskemiseen.
On this subject I agree with the previous speaker, but we no longer have the right devaluation medicine at our dis posal.
Jäsenvaltioiden poliittinen tahto jää ainoaksi tehokkaaksi vaikutuskeinoksi. noksi.
Accordingly, a currency devaluation meant a proportional increase in prices in national currency, while a revaluation caused a proportional fall in prices.
Niinpä valuutan heikentyminen johti kansallisten hintojen suhteelliseen nousuun, kun taas valuutan vahvistuminen johti niiden suhteelliseen laskuun.

 

Related searches: Devalue - Devastate - Devastating - Devastating Effect - Devastation - Develop - Develop A Method - Develop A Strategy - Develop A Technique - Develop A Theory