Translation of "developed idea" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Developed - translation : Developed idea - translation : Idea - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A good idea of necessary infrastructure developments can be developed.
Tarvittavista infrastruktuuritarpeista on mahdollista saada hyvä käsitys.
It started with an idea and developed on the set.
Se alkoi ideasta ja kehittyi paikan päällä.
That is why we developed the idea of the universal service.
Tärkeä kysymys, joka ei koske ainoastaan tätä alaa kuuluukin kuka vastaa sosiaalipolitiikan kustannuksista?
That, in principle, was the idea behind Amendment No 36, although I believe the idea has not been fully developed yet.
Tämä oli periaatteessa tarkistuksen 36 ajatuksena, vaikka uskonkin, että tätä ajatusta ei ole pohdittu vielä loppuun saakka.
I developed the nurse idea, and all the while kept my eyes open.
Kehitin sairaanhoitaja idea, ja kaikki kun piti silmät auki.
The idea developed by some to create a 'Social Label' should be seized upon.
Niin kauan kuin emme voi taata sitä, että hyvä terveys ja hyvinvointi olisivat kaikkien ihmisten oikeus, ei myös kään rauhasta ja turvallisuudesta ole mitään takeita.
She supported the idea of special arrangements and preferences for the least developed countries.
Parlamentin mielestä riskikäyttäytymistä kartoittavaan kysely kaavakkeeseen olisi lisättävä kysymys, onko luovuttaja ollut suku puolisessa kanssakäymises sä jossakin Afrikan valtios sa.
The idea was conceived in this Parliament and developed by Parliament and the Commission.
Tämä ajatus sai alkunsa parlamentista, ja parlamentti ja komissio veivät hanketta eteenpäin.
The Flemish Education Council developed the original idea of the Charter and planned its implementation.
Ajatus peruskirjasta oli alun pitäen Flanderin kouluneuvoston kehittämä ja neuvosto myös suunnitteli sen toteutuksen.
He will give advice although he has no idea about psychology or how behaviour is developed.
Hän tulee antamaan neuvoja vaikka hänellä ei ole haisuakaan psykologiasta tai miten käytös kehittyi.
In the past, the Internet, a clearly European idea, was developed by America better than anyone.
Tuolloinhan amerikkalaiset kehittivät selkeästi eurooppalaiseen ideaan perustuvaa Internetiä paremmin kuin kukaan muu.
In this connection, the idea of a European bond from a European state fund should be developed further10.
Tässä yhteydessä tulisi myös kehittää ajatusta eurooppalaisen valtionsijoitusrahaston myöntämästä eurooppalaisesta lainasta10.
In this connection, the idea of a European bond from a European state fund should be developed further11.
Tässä yhteydessä tulisi myös kehittää ajatusta eurooppalaisen valtionsijoitusrahaston myöntämästä eurooppalaisesta lainasta11.
In this connection, the idea of a European bond from a European state fund should be developed further5.
Tässä yhteydessä tulisi myös kehittää ajatusta eurooppalaisen valtionsijoitusrahaston myöntämästä eurooppalaisesta lainasta5.
The idea of a joint European and national Assembly has not been sufficiently developed by a long chalk.
Ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta ja kansallisesta neuvostosta ei ole vielä käsitelty riittävästi.
The Community action plan is based around this idea, particularly through codes of conduct developed by self regulatory bodies.
Näin ollen pyytäisin parlamentin tukea tuon sopimuksen säilyt tämiseksi ja suosittelen, että äänestäisitte tarkistusta vas taan.
Originally the idea developed from stories about St Nicholas, a fourth century bishop about whom historians know very little.
Ruotsin Lapissa sijaitsee osa maan korkeimmista tuntureista, mutta Suomen Lappi on suhteellisen laakeaa aluetta, vaikka Suomen korkeimmat vuoret sijaitsevatkin siellä.
Gender budgeting is a relatively recent idea, which was developed at the 1995 World Conference on Women in Beijing.
Tasa arvoinen budjetointi on suhteellisen uusi ajatus, joka kehitettiin vuonna 1995 Pekingissä järjestetyssä naisten maailmankonferenssissa.
This idea has been extensively developed by Mr De Soto, and I have been following this matter very closely.
De Soto on käsitellyt tätä ajatusta laajasti, ja olen seurannut tätä asiaa hyvin tiiviisti.
Accordingly, it did not act on the idea of replacing the financial standing condition by compulsory professional liability insurance, since several stakeholders considered that this idea was not sufficiently well developed.
Komissio on myös luopunut ajatuksesta, jonka mukaan vakavaraisuutta koskeva vaatimus korvattaisiin pakollisella ammattivastuuvakuutuksella, koska useat sidosryhmät pitivät ajatusta vielä keskeneräisenä.
In fact, that is why we have developed the idea of comodality, the effective combination of different modes of transport.
Juuri sen vuoksi olemmekin kehittäneet ajatuksen komodaalisuudesta, eri liikennemuotojen tehokkaasta yhteistoiminnasta.
Cooperation in police matters, an idea developed at the Trevi Conference, led to the establishment of a network of liaison officers.
Trevi konferenssissa kehitetty poliisiyhteistyö johti yhteyshenkilöverkoston perustamiseen.
This idea was not followed up but it responds to our concerns and will definitely be considered and developed in the future.
Se ei toistaiseksi ole johtanut toimiin, mutta kyse on kuitenkin ajatuksesta, joka on meidän huolenaiheidemme taustalla, ja varmastikin sitä pohditaan ja tutkitaan vielä tulevaisuudessa.
Regrettably the idea of proposing an action plan for the least developed countries, which would also include this measure, is a very informal one.
Ajatus toimintasuunnitelman laatimisesta vähiten kehittyneitä maita varten, johon suunnitelmaan kyseinen toimenpide tultaisiin sisällyttämään, ei valitettavasti velvoita mihin kään.
Thereafter, the idea of the information society developed out of this idea of a telecommunications infrastructure network, so that we now have a kind of family tree of these political ideas, which I hope will now bear fruit.
Tämä ei ole ihanteellinen tilanne kuten ei myöskään joidenkin tarjoama ratkaisu, että kaapeliverkot yksinkertaisesti erotettaisiin sisältöjen tarjonnasta.
What's the idea? That's his idea.
Mikä idea tämä on?
I think it is an extremely bad idea for the compensation intended for the least developed countries to be paid out of the agricultural budget.
Minusta on erityisen huono ajatus maksaa vähiten kehittyneiden maiden korvaus maatalousbudjetista.
It is based on the idea that a human being, if not yet developed, may be considered as a simple material, and this is unacceptable.
Se perustuu käsitykseen, jonka mukaan ihmistä voidaan pitää pelkkänä materiaalina, jos ihminen ei ole vielä kehittynyt. Tätä ei voida hyväksyä.
The idea behind this is that there are enough good ideas and scientific insights within Europe, but that they are not developed into concrete products.
Taustalla oleva ajatus on, että Euroopassa on tarpeeksi hyviä ideoita ja tieteellisiä oivalluksia, mutta niitä ei kehitetä konkreettisiksi tuotteiksi.
The proposal for a European 'Blue Card' should be developed and discussed further, along with the idea of a circular immigration project for unskilled workers.
Ehdotusta eurooppalaisesta sinisestä kortista on kehitettävä edelleen ja siitä on keskusteltava, samoin kuin ajatuksesta kiertosiirtolaisuushankkeesta ammattitaidottomia työntekijöitä varten.
I have an idea, a splendid idea.
Minulla on loistava idea.
In particular, the whole idea of a central clause called freedom to provide services was developed by us in the run up to the committee vote.
Haluan erityisesti mainita keskeisen ajatuksen, palveluiden vapaan tarjoamisen. Se on idea, jonka saimme ennen valiokunnassa toimitettua äänestystä.
Have I got an idea! What an idea!
Minä olen keksinyt aivan mahtavan jutun!
Any idea who killed him? I've no idea.
Onko teillä tietoa, kuka hänet tappoi?
In the time when Accounting Directives were developed the prevailing idea was that SMEs are not fundamentally different from large companies and should follow similar reporting requirements.
Tilinpäätösdirektiivejä laadittaessa vallitsevana ajatuksena oli se, että pk yritykset eivät perimmiltään eroa suurista yrityksistä, joten niiden olisi noudatettava samoja raportointivaatimuksia.
The idea of a European public rail service must be developed and we reject privatisation and access to the capital of rail companies, including for new projects.
Meidän on kehitettävä yleisten eurooppalaisten rautatiepalvelujen käsitettä, mutta emme hyväksy julkisten yritysten yksityistämistä emmekä niiden pääoman avaamista, ja tämä koskee myös uusia hankkeita.
In my opinion it would not be a bad idea if the developed, industrialised countries, including the European Union, were to set an example in this matter.
Mielestäni ei ole lainkaan hullumpi idea, että kehittyneet, teollistuneet maat, muun muassa Euroopan unioni, näyttävät tällä alalla esimerkkiä.
The idea of a European border control force has thus been developed and has thankfully met with broad consensus in the Gommittee on Civil Liberties and Internal Affairs.
Sen vuoksi kehitettiin ajatus Euroopan unionin rajavalvontaviranomaisista, ja se sai ilahduttavasti laajaa kannatusta kansa laisvapauksien ja sisäasiain valiokunnassa.
This was your idea, wasn't it? What idea is that?
Oliko tämä sinun ideasi?
What, was this Frazer's idea or was it your idea?
Frazerko sen keksi vai sinä?
No idea.
Ei hajuakaan.
Simple idea.
Yksinkertainen idea.
Terrible idea.
Kamala ajatus.
Same idea.
Sama ajatus!
Any idea?
Mitään käsitystä?

 

Related searches: Developed Model - Developed Relationship - Developed Technique - Developed Technology - Developer - Developing - Developing World - Development - Developmental - Developmental Process