Translation of "follow through" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Follow - translation : Follow through - translation : Through - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Gotta follow through, though.
Tähän tapaan.
We have to follow things through.
Meidän on vietävä asiat loppuun saakka.
The second follow through dossier is being prepared.
Toinen seuranta asiakirja on valmisteilla.
90 officials to follow a dossier through the process from
Näin virkamiehet voivat seurata jonkin asian käsittelyä läpi koko prosessin aina työryhmästä minis terien käsittelyyn asti (katso kuvio J)
It is up to farmers to follow the legislation through.
Maanviljelijöiden tehtävänä on panna lainsäädäntö täytäntöön.
We'll follow our original plan and go through the front.
Mennään alkuperäisen suunnitelman mukaan etuovesta.
Let's listen to our hearts and follow through until the end.
Kuunnellaan meidän sydäntä ja pidetään siitä loppuun asti kiinni.
See, it's all in the wrist. You have to follow through.
Liikkeen on lähdettävä ranteesta.
The EU is now hoping to follow suit, through Professor Cabrol's report.
Professori Cabrolin mietintö osoittaa, että unioni aikoo seurata näitä jälkiä.
I think this is a step forward that we must follow through.
Tämä on mielestäni merkki siitä kehityksestä, jonka parissa meidän on työskenneltävä.
Follow it up here and talk to him through the bars of prison.
Se kuuma kurjuus jätti jäljen minuun.
Because if you don't follow through, employees will wonder, 'Did you really hear me?
Jos yritys ei ryhdy toimenpiteisiin, työntekijät alkavat miettiä, tulivatko he kuulluiksi
Follow the A5 from Kassel through the Bad Homburger Kreuz intersection as far as
Jatka moottoritietä A5 . Ohitettuasi liittymän nimeltä Bad Homburger Kreuz
We want to see that follow through to a much greater extent in future.
Haluamme, että tätä huomioon ottamista tapahtuu paljon enemmän tulevaisuudessa.
We must be prepared to follow through with that threat if everything else fails.
Jos kaikki muu epäonnistuu, meidän on oltava valmiita toteuttamaan uhkauksemme.
Stop and bow and straight and now... it's one and two and follow through.
Pysähdy ja kumarra ja suorista. Yksi ja kaksi ja ympäri.
Follow me, brother Colonel, through the swamps all the way to the river Amite.
Seuratkaa minua, eversti, rämeiden läpi Amiten joelle asti.
Follow, follow, follow, follow Follow the Yellow Brick Road
Seuraa, seuraa, seuraa, Keltatiilitietä
Then follow your nose through the alley till you come to Jed Brady's carpenter shop.
Kujan läpi Bradyn verstaalle.
I presume that he will follow through his enquiry as to why this question was asked.
Oletan, että hän aikoo toteuttaa selvityksensä tämän kysymyksen esittämisen taustalla olevista syistä.
If it is accepted, we must follow the procedure through and the debate must take place.
Jos se hyväksytään, meidän on käytävä läpi koko menettely ja keskusteltava kaikista aiheista.
The strategy suffers from an unacceptable imbalance and a lack of strategic vision for follow through.
Strategia kärsii strategisen seurannan puuttumisesta ja epätasapainosta, mitä ei voida hyväksyä.
Now, though, it should follow through with its actions, and the first to follow through should be the Commission, which, however, has been obscure and weak on this, making the value of the presidency' s position even more apparent.
Nyt sen kuitenkin tulisi toimia johdonmukaisesti, ja aivan ensimmäiseksi johdonmukaisuutta vaadittaisiin komissiolta, joka kuitenkin on osoittanut tässä asiassa sumeutta ja horjuvuutta, mikä entisestään korostaa puheenjohtajan kannan arvoa.
Prasugrel was associated with a 50 reduction in stent thrombosis through the 15 month follow up period.
Prasugreeli vähensi stenttitrombooseja 50 verran 15 kk pituisena seuranta aikana.
The Commission shall continue to follow developments at the trial very closely through its delegation in Tunis.
Komissio seuraa Tunisian valtuuskuntansa välityksellä oikeudenkäynnin kulkua jatkossa hyvin tarkkaan.
I'm a small businessman in a messy business... but I like to follow through on a sale.
Haluan nähdä, miten sotku päättyy.
Our view is that the follow up to the summit should wherever possible be pursued through existing mechanisms.
Näkemyksemme on se, että huippukokouksen jälkeiset toimenpiteet pitäisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa nykyisten mekanismien avulla.
This is a major operation of ours and we want to follow it through to a successful conclusion.
Tämä on yksi suurimmista operaatioistamme, ja haluamme saattaa sen menestyksekkäästi päätökseen.
Parliament, through its Committee on Constitutional Affairs, will follow the Intergovernmental Conference with the utmost attention and vigilance.
Parlamentti seuraa perussopimus , työjärjestys ja toimielinasioiden valiokuntansa kautta tätä hallitustenvälistä konferenssia äärimmäisen tarkkaavaisesti ja valppaasti.
Follow me. Follow me, gentlemen.
Tännepäin, hyvät herrat.
When a country goes through such a crisis, it is very difficult for a government to follow good policies.
Kun maa on tällaisessa kriisissä, hallituksen on vaikeaa harjoittaa moitteetonta politiikkaa.
One is that there should be a proper database so that citizens can follow their petitions through the Internet.
Ensiksi meillä olisi oltava asianmukainen tietokanta, jotta kansalaiset voisivat seurata vetoomuksiaan Internetin kautta.
This is the only way of dealing with the Council through the procedure which we intend to follow tomorrow.
Tämä on ainoa tapa, jolla voimme toimia neuvoston kanssa menettelyssä, jota aiomme huomenna noudattaa.
traceability the ability to trace and follow a material or article through all stages of manufacture, processing and distribution
jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljittää materiaali tai tarvike kaikissa tuotanto , jalostus ja jakeluvaiheissa ja seurata sitä näissä vaiheissa
Accounting procedures follow the general accepted accounting principles (GAAP) of the respective country, and audits through independent bodies are common.
Tilinpidossa noudatetaan maassa sovellettavia yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätösperiaatteita, ja tilintarkastuksesta vastaavat usein riippumattomat elimet.
The Commission will follow the consolidation of the reconciliation process in Northern Ireland closely, not least through our Peace programme.
Komissio seuraa tarkoin Pohjois Irlannin sovinnontekoprosessin lujittamista myös meidän PEACE ohjelmamme kautta.
UN resolutions, however, must clearly hold Iraq to account and there must be a willingness to follow through with action.
YK n päätöslauselmien avulla Irak on asetettava selvästi vastuuseen, ja järjestelmän on oltava valmis ryhtymään toimiin.
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
SEURANTA JA ARVIOINTI Seurantajärjestelmä
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
I hope that you will follow through on the tight enforcement procedures and make sure that does not happen in future.
Macartney (ARE). (EN) Arvoisa puhemies, komission lausunto on hyvä asia, ja kiitän Gradinia siitä, että hän on saapunut paikalle esittämään sen..
He called on the United States to follow through on promises made during a summit in Singapore between the rivals' leaders.
Hän vaati Yhdysvaltoja toteuttamaan lupaukset, jotka erimielisten valtioiden johtajat tekivät Singaporen huipputapaamisessa.
Table 19. Target and follow up indicators for the measure 'maintaining working capacity through staff development and improving the working environment'
Taulukko 19 Toimenpidekokonaisuuden työkyvyn ylläpitäminen henkilöstöä ja työympäristöä kehittämällä tavoite ja seurantaindikaattorit.
The report does not follow its analysis through to its conclusion, however, and does not adequately break free of such restraint.
Mietinnössä ei kuitenkaan mennä analyysin loppuun asti eikä tehdä riittävää pesäeroa tällaisten rajoitusten vaikutuksiin.
Mr President, it is always daunting to follow the measured tread of Mr Bowis as he spreads reassurance through the Chamber.
Arvoisa puhemies, on aina pelottavaa seurata Bowisin tarkoin harkittua toimintaa hänen yrittäessään saada parlamenttia vakuuttumaan.
Follow
Seurata

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - Follow Through - Follow Through With - Follow Through On Commitments - Good Follow-through - I Will Follow Through - Follow It Through - Lack Of Follow Through -