Translation of "for material breach" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Breach - translation : For material breach - translation : Material - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Material breach of this Agreement consists in
Turvallisuusedut ja tietojen luovuttaminen
A material breach of the Agreement consists in
Sopimuksen olennaisella rikkomisella tarkoitetaan
A material breach of the Agreement consists in
Sopimus on voimassa viisi vuotta.
A material breach of this Agreement consists of
Tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, johon sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, ja Filippiinien alueeseen.
the participant is in material breach of these Conditions
the participant is in material breach of these Conditions
( b ) the participant is in material breach of these Conditions
b ) osallistuja rikkoo näitä sääntöjä olennaisella tavalla
( b ) the participant is in material breach of these Conditions
( b ) the participant is in material breach of these Conditions
Paragraph 1 states that Iraq is in material breach of its obligations under UN resolutions.
Päätöslauselman 1 kohdan mukaan Irak on rikkonut olennaisesti YK n päätöslauselmien mukaisia velvoitteitaan.
It is not enough for George W. Bush or Tony Blair to be satisfied that there has been a material breach of resolution 1441.
George W. Bush tai Tony Blair eivät voi tyytyä pelkästään siihen, että päätöslauselmaa 1441 on aineellisesti rikottu.
In cases of a material breach of the Agreement, the measure shall be notified immediately to the other Party.
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva
a material breach of the obligations laid down in the documents provided in accordance with subparagraph (b), including any remedy, waiver or consent subsequently provided in relation to such a breach
edellä olevan b alakohdan mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa vahvistettujen velvoitteiden olennainen rikkominen, mukaan lukien rikkomiseen liittyvät korjaavat toimet, vapautukset tai myöhemmin annetut suostumukset
Five countries, including Britain, France and the United States, have been in material breach of this particular article of international law for over three decades.
Yli kolmen vuosikymmenen ajan viisi valtiota, mukaan luettuina Britannia, Ranska ja Yhdysvallat, ovat olennaisesti rikkoneet tätä kansainvälisen oikeuden kohtaa.
Breach
Rikkominen
Nigger is the code word for a breach in the Möhne dam and Dinghy for a breach in the Eder.
Nigger tarkoittaa murtumaa Möhnessä ja Dinghy murtumaa Ederissä.
Paragraph 4 states that false statements or omissions in the declarations submitted by Iraq shall constitute a further material breach of Iraq's obligations.
Päätöslauselman 4 kohdan mukaan Irakin toimittamat väärät tiedot tai tietojen pois jättäminen ilmoituksistaan on myös velvoitteiden olennaista rikkomista.
There was no actual breach of safety, only a breach of record keeping regulations for one particular customer.
Mitään todellista turvallisuusrikkomusta ei tapahtunut, ainoastaan yhden asiakkaan kohdalla rikottiin tietojen keruusta annettuja normeja.
A Conservative party spokesperson apologised for the breach.
Konservatiivipuolueen tiedottaja pyysi tietovuotoa anteeksi.
Breach secured.
Ammus varmistettu.
material unaccounted for
kirjaamaton materiaali
Material unaccounted for
Kirjaamaton materiaali
Material unaccounted for.
Différence d'inventaire.
Material for wheels
Pyörien materiaali
Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.
ruhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta saman vamman, jonka hän on toiselle tuottanut, saakoon hän itsekin.
Amendment 10 on sanctions for breach of the Directive
Tarkistus 10 seuraamukset direktiivin noudattamatta jättämisestä
Raw material for gelatine
Gelatiinin raaka aine
Raw material for collagen
Kollageenin raaka aine
It declares in paragraph 1 that Iraq has been and remains in material breach of its obligations under the relevant resolutions including resolution 687 of 1991.
Sen 1 kohdassa todetaan, että Irak on rikkonut ja rikkoo edelleen sitä koskevissa päätöslauselmissa mukaan lukien vuonna 1991 annetussa päätöslauselmassa 687, asetettuja velvoitteita .
The world should sue the young for breach of promise.
Nuoria pitäisi syyttää lupausten rikkomisesta.
Book adjustment for material unaccounted for.
Kirjanpidon tarkistus kirjaamattoman materiaalin osalta.
RECOGNIZING that in the case of a material breach of the provisions of this Convention or any protocol thereto the relevant international law of treaties shall apply,
TUNNUSTAVAT, että tapauksiin, joissa tämän yleissopimuksen tai jonkin sen pöytäkirjan määräyksiä on rikottu, sovelletaan asiaan kuuluvaa kansainvälistä valtiosopimusoikeutta,
Unfortunately, it is the whole of international society that would run the risk of being destabilised by this material breach of the rules which democracies laid down for themselves after the Second World War.
Valitettavasti koko kansainvälinen yhteisö on vaarassa järkkyä, sillä demokraattisten valtioiden itselleen toisen maailmansodan jälkeen asettamia sääntöjä rikotaan vakavasti.
Breach of antitrust rules
vihreä kirja kilpailuoikeuden rikkomisesta
Breach of antitrust rules
kilpailuoikeuden rikkomisesta
Breach of antitrust rules
Vihreä kirja kilpailuoikeuden rikkomisesta
Determination of a breach
Rikkomisen toteaminen
M for Material Balance Report
Kirjain M Materiaalitaseraportti
M for material balance reports.
Kirjain M Materiaalitaseraportti.
He breaks me with breach on breach. He runs on me like a giant.
Hän murtaa minuun aukon toisensa jälkeen ja ryntää kimppuuni kuin soturi.
He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant.
Hän murtaa minuun aukon toisensa jälkeen ja ryntää kimppuuni kuin soturi.
appropriate types of administrative penalties for the breach of key provisions
tarkoituksenmukaiset hallinnolliset seuraamukset, joita määrätään keskeisten säännösten rikkomisesta
Tread material is material in a condition suitable for replacing the worn tread.
kulutuspinnan materiaali on kuluneen kulutuspinnan korvaamiseen sopivassa muodossa oleva materiaali.
Besides any material increase in liabilities arising from a discretionary change in operating procedures for BE s economic benefit or resulting from a breach of a minimum performance standard will have to be paid by BE.
Lisäksi BE n on katettava itse rasitteiden suureneminen, joka aiheutuu voimalan käyttömenettelyjen muuttamisesta, jonka BE toteuttaa saadakseen taloudellista hyötyä, tai joka johtuu toimintaa koskevien minimivaatimusten rikkomisesta.
Standing committees on 'Seeds and propagating material for agriculture and forestry' and 'Propagating material for ornamental plants'.
Maa ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea sekä koristekasvien lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea.
For greater certainty, a breach of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement does not establish a breach of this Article.
ripeää, asianmukaista ja riittävää korvausta vastaan.
Tread material is a material in a condition suitable for replacing the worn tread.
kulutuspinnan materiaali on kuluneen kulutuspinnan korvaamiseen sopivassa muodossa oleva materiaali.

 

Related searches: Breach Or Alleged Breach - Breach Or Threatened Breach - In The Event Of A Breach Or Threatened Breach - Any Breach Or Threatened Breach - Prevent The Breach Or Threatened Breach - In The Event Of Breach Or Threatened Breach - That A Breach Or Threatened Breach - Material Breach - Material Breach Of Contract - In Material Breach -