Translation of "lead country" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Country - translation :
Maa

Lead - translation : Lead country - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

en o The following projects are particularly related to innovation Diffusion of information and communication technologies and new organisational forms (lead country Finland) Financing of nnovation (lead country Denmark) Human resources and skills (lead country Spain)
innovaatioiden rahoitus (vastuumaa Tanska) inhimilliset voimavarat ja osaaminen (vastuumaa Espanja).
Enter the country name of the lead author here.
Syötä kuvan tekijöiden työnimikkeet.
Economic and monetary dependency might lead to the 'Argentinisation' of the country.
Taloudellinen ja rahoituksellinen riippuvuus saattaa johtaa maassa samanlaiseen kehitykseen kuin Argentiinassa.
I'm glad you're going to lead us back to fight for our country.
Johdat meidät taistelemaan Ranskan puolesta.
Take my own country, which claims to be in the lead of the new economy.
Otetaan esimerkiksi oma maani, joka väittää olevansa uuden talouden johtavia maita.
That is how you lead a country to the slippery slope of hatred and civil war.
Näin maa johdetaan vihaan ja sisällissotaan.
Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy wide absolute emission reduction targets.
Kehitysmaaosapuolia tuetaan 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti tämän artiklan täytäntöönpanossa tiedostaen, että kehitysmaaosapuolten tehostettu tukeminen mahdollistaa niiden toimien tavoitetason nostamisen.
We will obviously make sure that the consortia put in place will not lead to concerted practices because membership will vary from country to country.
Varmistamme ilman muuta, että toteutuneet yhteenliittymät eivät johda keskittyneisiin käytäntöihin, koska jäsenet vaihtelevat eri maissa.
Lead oxides red lead and orange lead
tinatrium
Lead oxides red lead and orange lead
sulfonihapot
Lead oxides red lead and orange lead
kalium
Lead oxides red lead and orange lead
alfa heksakloorisykloheksaani (α HCH)
Receiving third country nationals for study purposes must not lead to an increase in brain drain from these countries.
Kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen opiskelua varten ei pidä johtaa siihen, että aivovuoto näistä maista lisääntyy.
Tetramethyl lead and tetraethyl lead
A vitamiinit ja niiden johdannaiset
Tetramethyl lead and tetraethyl lead
yhdisteet, joiden rakenne sisältää bentsotiatsolirengasrakenteen (myös hydratun), ei enempää fuusioidut
Red lead and orange lead
Luonnonuraani, työstetty (Euratom)
Government studies in my country suggest that ozone may lead to the premature death of 12 500 people each year.
Monissa maani hallituksen tekemissä tutkimuksissa arvioidaan otsonin saattavan aiheuttaa vuosittain jopa 12 500 ihmisen ennenaikaisen kuoleman.
It was the same country which now wants to take the lead in bringing him down, namely the United States.
Kyseessä oli sama valtio, joka nyt haluaa ottaa ohjat käsiinsä hänen kukistamisessaan, nimittäin Yhdysvallat.
4.4.2 Automatically applying the concepts of safe third country, first country of asylum, safe country of origin and the legal concept of endangering security may lead to situations of discrimination on the basis of nationality or migratory routes.
4.4.2 Käsitteiden 'turvallinen kolmas maa', 'ensimmäinen turvapaikkamaa', 'turvallinen alkuperämaa' sekä oikeudellisen käsitteen 'turvallisuusriski' automaattinen soveltaminen voi johtaa syrjintätilanteisiin kansalaisuudesta tai pakenemisreitistä riippuen.
Unwrought lead (excl. lead containing by weight antimony as the principal other element, and lead containing by weight  0,02 of silver, for refining (bullion lead), lead alloys and refined lead)
Pöytäveitset, joiden varret ja terät ovat ruostumatonta terästä
Adoption of the directive would lead to common rules being laid down governing the rights and duties of third country nationals.
Direktiivin hyväksyminen johtaisi yhteisten sääntöjen laatimiseen kolmansien maiden kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.
It is neither money nor economic power play the lead in that country, but solidarity and the equality of all people.
Kuubassa tärkeimpiä eivät ole raha tai taloudellinen valtapeli, vaan solidaarisuus ja kaikkien ihmisten tasa arvo.
That is also why we must ask for NGOs to be allowed into the country to help those, inside han, who are trying to lead this country down the path of democracy.
Mann, Thomas (PPE). (DE) Arvoisa puhemies, vähän ennen yleismaailmallisten ihmisoikeuksien julistuksen allekirjoittamisen 50 vuotispäivää ihmisoikeuksia loukattiin uudelleen Pakistanissa. Kuukausi sitten islamilai
Lead
Natrium
Lead
Lyijy
Lead
Johtaja
I lead the life I like to lead.
Elän niin kuin mielin.
Lead in lead bronze bearing shells and bushes .
Lyijy lyijy pronssilaakerikuorissa ja heloissa .
Allowing each country the freedom to pick and choose the policies it takes part in would inevitably lead to a negation of Europe.
Jos kukin valtio voi vapaasti valita liittyvänsä tiettyyn yhteisön politiikkaan ja eroavansa toisesta, tuloksena on väistämättä Euroopan hajoaminen.
The consultations with the supplier country concerned which are provided for in paragraph 3 may lead to an arrangement between that country and the Community, on the introduction and the level of quantitative limits.
Asianomaisen toimittajamaan kanssa käydyt neuvottelut, joista säädetään 3 kohdassa, voivat johtaa tämän maan ja yhteisön väliseen, määrällisten rajoitusten käyttöönottoa ja tasoa koskevaan järjestelyyn. .
Unwrought lead (excl. refined lead and lead containing by weight antimony as the principal other element)
Muokkaamaton lyijy (paitsi puhdistettu lyijy ja lyijy, jossa on painosta mitattuna antimonia pääasiallisena muuna aineena)
China should take the lead in offering better access to its own markets, including for key developing country imports like textiles and manufacturing inputs.
Kiinan olisi näytettävä tietä helpottamalla pääsyä sen omille markkinoille, myös kehitysmaiden tärkeimpien tuontitavaroiden, kuten tekstiilien ja teollisuuden panosten osalta.
Lead Developer
Pääkehittäjä
Refined lead
puhdistettu lyijy
Lead ? Gold.
Kullasta.
It's lead!
Lyijyä!
Clarinet lead.
Sooloklarinetti.
Cadmium,Lead
Kadmium, lyijy
lead chromate
Uusia EY sääntöjä käsitellään sopimuksen 97 104 artiklassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.
lead chromate
lyijykromaatti
Unwrought lead
Muokkaamaton lyijy
Other lead
muut tettu lyijy
Lead carbonates
Lyijykarbonaatit
Unwrought lead
81 ryhmä
refined lead,
Muut epäjalot metallit

 

Related searches: Lead Lead Lead - Lead And Lead Compounds - Lead-in Lead-out - Lead Or Have Lead - Lead Lead Control - Lead Lead Drug - Lead In Or Lead Out - Has Lead Or Will Lead To - Lead And Co-lead - Lead-lead Collision -