Translation of "major metropolises" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Major - translation : Major metropolises - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Currently, light pollution from metropolises is a major problem that affects us all.
Tänä päivänä miljoonakaupunkien valosaaste on merkittävä ongelma, joka vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin.
Major, major, major.
Majuri, majuri, majuri!
4.5 Involving the Member States the Commission calls on Member States to create the right conditions for towns, cities and metropolises to develop and implement their plans for sustainable urban mobility.
4.5 Jäsenvaltioiden osallistuminen Komissio kehottaa jäsenvaltioita luomaan oikeanlaiset puitteet, joissa kaupungit ja metropolit voivat laatia ja toteuttaa kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmiaan.
Sainjon (ARE), in writing. (FR) Atmospheric pollution has become a political issue quite simply because cities and the large European metropolises have experienced or are currently experiencing this type of problem.
Viittaan vain siihen, että me olemme ensiksikin toisessa käsittelyssä puitedirektiivin kannalla, mutta että ensimmäistä käsittelyä ei ole ollenkaan tapahtunut, koska puitedirektiiviä ei silloin ollut olemassa.
Major, major.
Majuri, majuri.
Here comes the Major. The Major.
Majuri tulee.
Calling Major Wilson! Calling Major Wilson.
Majuri Wilson.
He's Major Glenn Miller now. Major?
Hän on nyt majuri Glenn Miller.
Approved maps for all large agglomerations, major roads, major railways and major airports
Suuria taajamia, tie ja raideliikenteen pääväyliä ja suuria lentokenttiä koskevat hyväksytyt melukartat
ACUITY major bleeding TIMI major bleeding2 1
GPIIb IIIa estäjä (N 4603)
Major, major, what's happening? Louis, Louis, Louis.
Majuri, kerro mitä tapahtuu.
Major
EnsisijainenName
Major
Merkittävä
Major
Vaikeat
Major
Suuri
Major
Merkityksellinen
Major
Suuret leikkaukset
(major ?)
(suurkatastrofi?)
(major ?)
(suur katastrofi?)
(major)
(suurkatastrofi)
(major)
(suurkatastrofi))
(major)
(suur katastrofi)
(major)
laaja
Major?
Majuri?
Major!
Majuri!
Major.
Kyllä, herra.
Major.
Velvollisuuteni on ilmoittaa, että tänään poikanne Billy menetti henkensä lentäessään tehtävää osastossani. Majuri.
Major?
Louis!
Major.
Majuri?
Major?
Herra majuri?
Major.
Hei, majuri.
Major Number
Ensisijainen numero
Major Axis
Muut aurinkokunnan kohteet
Ab Major
Ab duuri
Eb Major
Eb duuri
Bb Major
Bb duuri
F Major
F duuri
C Major
C duuri
G Major
G duuri
D Major
D duuri
A Major
A duuri
E Major
E duuriOther key signature
Major bleeding
Merkittävä verenvuoto
Major Bleeding
Merkittävä verenvuoto yleisiä Merkittävän verenvuodon tyyppi ja sijainti
Major Bleeding
Merkittävä verenvuoto

 

Related searches: Major Metropolises - In Metropolises - Chinese Metropolises - Large Metropolises - Future Of Metropolises - Major Major Concerns - Major Major - Major - Major Concern - Major Player -