Translation of "most widely available" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Available - translation : Most - translation : Most widely available - translation : Widely - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Additives are already widely available and widely used.
Lisäaineita on jo nyt laajalti saatavilla ja niitä käytetään yleisesti.
Authorised anthrax vaccines are not widely available.
Hyväksyttyjä pernaruttorokotteita ei ole kovin laajasti saatavilla.
Cannabis is the most widely consumed drug.
Kannabis on yleisimmin käytetty huume.
However PET is not widely available throughout Europe.
Kuitenkaan PET ei ole Euroopassa yleisesti saatavilla.
We propose to make this experience widely available.
Jokaisella meistä on mielikuvansa siitä, miten se saavutettaisiin parhaiten.
50 is the most widely used euro banknote
Kaikista euroseteleistä 50 euron seteli on yleisimmin käytetty.
This very useful publication should be made widely available.
Tämä erittäin hyödyllinen julkaisu pitäisi saattaa laajempaan levitykseen.
I am the most widely misquoted man in America.
Sanomisiani vääristellään jatkuvasti.
There is no widely available, rapid, confirmatory cyanide blood test.
Yleisesti käytettävissä olevaa nopeaa syanidimyrkytyksen vahvistavaa verikoetta ei ole olemassa.
Sport is one of the most widely practised human activities.
Urheilu on eräs ihmisen yleisimmistä toiminnoista.
They are notoriously not the most widely travelled of people.
Hehän eivät tunnetusti ole niitä parhaita matkustajia.
French is the second most widely taught language at primary level.
Ranska on toiseksi suosituin kieli perusasteella.
s port is one of the most widely practised human activities.
υ, rheilu on eräs ihmisen yleisimmistä toiminnoista.
Available in most cases
Käytettävissä useimmissa tapauksissa
Financial resources made available for evaluation differed widely from one programme to another.
Arviointiin tarkoitetut varat vaihtelivat suuresti eri ohjelmien välillä.
It also states that raw phosphoric acid is widely available and relatively inexpensive.
Raakafosforihappoa on julkaisun mukaan saatavilla runsaasti, ja se on melko edullista.
Today, competitive sports events are among the most widely disseminated of cultural manifestations.
Urheilukilpailut ovat nykyisin laajimmalle levinneitä kulttuuritapahtumia ja Euroopan unionin eri kansojen moni naisuus olisi tehtävä tunnetuksi.
Loss of hearing is clearly the most widely known harmful effect of noise.
Kuulon menetys on eittämättä kaikista tunnetuin pahanlaatuinen melun seuraus.
Desktop videoconferencing which incorporates videoconferencing into a computer is now becoming more widely available.
Audiografiikka tarkoittaa samaa kuin audioneuvottelu, mutta lisänä on tietokoneyhteys, joka mahdollistaa valkoisen virtuaalitaulun yhteiskäytön.
As a consequence, they became widely available and widely used, initially in govern ment and big businesses, more lately in small businesses, education, entertainment, and homes.
Tämän vuoksi niiden saatavuus parani ja ne otettiin laajasti käyttöön ensin valtion laitoksissa ja suurissa yrityksissä, mutta myöhemmin myös pienyrityksissä, koulutuksessa, viihteessä ja kotitalouksissa.
And most code today, python two is still used more widely than python three.
Tällä hetkellä Python 2 on vielä yleisempi kuin Python 3.
Azo colourants (both dyes and pigments) are the most widely used organic colouring materials.
Atsoväriaineet (sekä atsovärit että pigmentit) ovat yleisimmin käytettyjä orgaanisia väriaineita.
The two most relevant and widely used volume statistics are unit shipments and megabytes.
Tärkeimmät ja yleisimmin käytetyt volyymia koskevat tilastot ovat yksiköt ja megabitit.
As regards the Mediterranean area, one should mention the cannabis route which principally links Morocco as the main producing country and cannabis exporter, and the EU where cannabis remains the most widely available and most commonly used drug.
Välimeren alueelta on syytä mainita kannabisreitti, jonka toisessa päässä on tärkein kannabiksen tuottaja ja viejä Marokko ja toisessa EU, missä kannabis on yleisimmin saatava ja käytetty huume.
They could enter the profiles using a politician s email address, which is widely available online.
Yleisö pääsi käsiksi profiileihin käyttämällä poliitikon sähköpostiosoitetta. joka oli helposti saatavissa verkossa.
Consequently , euro banknotes and coins had to be widely available in Slovenia by this date .
Euroseteleitä ja kolikoita oli siis oltava yleisesti saatavilla Sloveniassa 1.1.2007 .
The international PANTONE range is ver)' widely available and easily accessible even for nonprofessionals. professionals.
Kansainvälinen PANTONE vãrivalikoima on yleisesti käytössä ja helposti kaikkien saatavissa.
8.7 The most appropriate solution for reducing emissions seems to be fully electric traction, entailing the development of renewable electricity generation, at least until natural gas and hydrogen become widely available.
8.7 Paras ratkaisu päästöjen vähentämiseksi näyttäisi olevan kokonaan sähköinen käyttövoima, kun sähköä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, tai hybridikäyttö ainakin siihen asti, kun maakaasua ja vetyä on runsaasti saatavilla.
Life, the most widely read magazine in the United States, writes, At 71 years old,
Yhdysvaltain luetuin aikakauslehti Life kirjoitti 71 vuotias
At second ary education level, the most widely taught language in EU countries is English.
Näistä maista kaksi ei ole EU n jäsenmaita (Tsekki ja Puola).
The wish to be and to stay healthy is probably the most widely shared one.
Terveys ja terveenä pysyminen on luultavasti ihmisten yleisin toive.
As a result , it was widely available in all sectors in the first days of 2002 .
Niinpä kaikilla sektoreilla oli tarpeeksi euroseteleitä ja kolikoita käytettävissään heti vuoden 2002 alussa .
A portfolio of low emission technologies is already available and needs to be disseminated more widely.
Käytettävissä on jo useita päästöjä vähentäviä tekniikoita, ja niitä on levitettävä laajemmin.
LEI is widely available. The Scottish capital, Edinburgh, is the centre of a flourishing insurance market.
Käytettävissä oleviin tuloihisi sisältyvät puolisosi tulot, ellei ongelma tee puolisosta vastapuolta.
This means that products that are safe and widely available will be withdrawn from the market.
Tämä merkitsee, että markkinoilta vedetään pois tuotteita, jotka ovat täysin turvallisia ja joita on ollut saatavilla laajalti.
Available under specific rules in most MS
Käytettävissä useimmissa jäsenvaltioissa erityissääntelyn nojalla
In most cases alternative substances are available.
Liite Talousarvioesitys vuodelle 2000
Darras (PSE), in writing. (FR) Sport is one of the most widely practised of human activities.
Darras (PSE), kirjallisesti. (FR) Urheilu on eräs eniten harjoitetuista inhimillisistä toimista.
A Pressurised Fluidised Bed Combustion plant (PFBC) representing a clean coal technology which is currently widely available
Paineistettu leijukerrospolttotekniikka (PFBC), joka edustaa nykyisin laajalti saatavilla olevaa puhdashiilitekniikkaa
Alternative fuels will only be able to achieve market penetration if they are widely available and competitive.
Vaihtoehtoiset polttoaineet voivat saada markkinoilla jalansijaa ainoastaan, jos niitä on laajasti saatavilla ja ne ovat kilpailukykyisiä.
The potential to contain costs and enhance life quality of widely available, rehabilitation services cannot be overestimated.
Yleisesti saatavilla olevien kuntoutuspalvelujen suomia mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja elämänlaadun parantamiseen ei voi yliarvioida.
This information is in fact widely available within Spain as it is distributed by the Spanish authorities.
Arvelen sitä paitsi, että Espanjassa nuo tiedot ovat tunnettuja ja että Espanjan viranomaisten saatavilla on tuontyyppistä tietoa.
The most promising medication, aldoxorubicin, is a more advanced version of the widely used chemotherapy drug doxorubicin.
Lupaavin lääke on aldoksorubisiini, joka on kehittyneempi muoto kemoterapiassa yleisesti käytettävästä doksorubisiinista.
Teleworking is perhaps one of the most widely discussed emerging forms of work organization in the IS.
Työsuhteen ja työntekijän turvallisuus on saatava tasapainoon.
However, one of the most widely adopted methods is that of the extraterritorial application of national competition law.
Parla mentti hyväksyi sopimuksen, ja minä esittelin sen parisen vuotta sitten.

 

Related searches: Most Widely Available - World's Most Most Widely - Widely Available - More Widely Available - Not Widely Available - Are Widely Available - Make Widely Available - Make More Widely Available - Widely Commercially Available - Widely Available On The Market -