Translation of "objectives and requirements" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Objectives, general requirements and criteria for the surveys
Tutkimusten tavoitteet, yleiset vaatimukset ja perusteet
Data quality objectives and requirements for air quality models
Tiedonlaatua koskevat tavoitteet ja vaatimukset ilmanlaatumalleja varten
verification that all identified safety objectives and safety requirements have been met
varmistus siitä, että kaikki määritellyt turvallisuustavoitteet ja vaatimukset on täytetty
(1) introduces specific monitoring requirements and new environmental objectives for fine particulate matter PM2.5,
(1) otetaan käyttöön PM2,5 pienhiukkasia koskevia erityisiä seurantavaatimuksia ja uusia ympäristötavoitteita
(1) introduces specific monitoring requirements and new environmental objectives for fine particulate matter PM2.5
(1) otetaan käyttöön PM2,5 pienhiukkasia koskevia erityisiä seurantavaatimuksia ja uusia ympäristötavoitteita
Article 11 establishes general requirements and objectives in respect of the construction and maintenance of waste facilities.
Direktiivin 11 artiklassa asetetaan jätealueiden rakentamista ja hoitoa koskevat yleiset vaatimukset ja tavoitteet.
These are adopted at EU level and set the requirements and objectives which Member States must respect.
Direktiivit annetaan EU n tasolla, ja niissä säädetään ne vaatimukset ja tavoitteet, joita jäsenvaltioiden on noudatettava.
environmental product performance objectives and indicators, which consider technological options taking into account technical and economic requirements
tuotteen ympäristönsuojelullista tasoa koskevat tavoitteet ja indikaattorit, joissa tarkastellaan teknisiä vaihtoehtoja tekniset ja taloudelliset vaatimukset huomioon ottaen
Examination objectives are redirected according to working life requirements and the reorganisation of the public sector.
Tutkintotavoitteita suunnataan työelämän vaatimusten ja julkisen sektorin saneeraustoimien vuoksi.
(b) environmental product performance objectives and indicators, which consider technological options taking into account technical and economic requirements
b) tuotteen ympäristönsuojelullista tasoa koskevat tavoitteet ja indikaattorit, joissa tarkastellaan teknisiä vaihtoehtoja tekniset ja taloudelliset vaatimukset huomioon ottaen
A conditional set of requirements in respect of the national programmes for radioactive waste and spent fuel management, needed to fulfil objectives and satisfy requirements, are included
Ehdotukseen sisältyy joukko ehdollisia vaatimuksia, jotka liittyvät käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeviin kansallisiin ohjelmiin ja jotka ovat tarpeen tavoitteiden täyttämiseksi ja vaatimusten noudattamiseksi
and an indication of operational objectives designed to meet these requirements during the period covered by the multiannual programme
kuvaus toiminnallisista tavoitteista, joiden avulla näihin tarpeisiin on tarkoitus vastata monivuotisen ohjelmakauden aikana
Comenius is relevant as regards both the requirements of European education systems and the general objectives of the programme.
Comenius ohjelmaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena toimena, sillä se vastaa sekä eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tarpeita että ohjelman yleistavoitteita.
This increase will cover the ambitious objectives of the programme and the requirements of a number of additional projects.
Korotuksella katetaan ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet sekä jotkut lisätoimet.
Amendment 35 goes beyond EMAS objectives in the additional requirements it places on EMAS environmental verifiers.
Tarkistuksessa 35 ylitetään EMAS järjestelmän tavoitteet niissä lisävaatimuksissa, joita siinä asetetaan EMAS järjestelmän ympäristötodentajille.
While pursuing objectives of Community integration EURES wishes to respond to the requirements of European workers
Asetus kattaa kaikki yhteisön politiikat ja antaa eri väärinkäytöstyypeille eurooppalaiset määritelmät.
(s) lay down, where possible, requirements in a manner which focuses on objectives to be achieved, while allowing different means of achieving compliance with these objectives
muotoilevat vaatimukset mahdollisuuksien mukaan niin, että niissä keskitytään asetettuihin tavoitteisiin, mutta sallitaan erilaisten keinojen käyttö näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
Compliance of the reports requested under the proposal with domestic and international requirements will demonstrate whether the proposal achieves its objectives.
Se, miten tämän ehdotuksen mukaan edellytetyt raportit vastaavat kotimaisia ja kansainvälisiä vaatimuksia, osoittaa sen, saavuttaako ehdotus tavoitteensa.
a trial and transition period is needed for the proposed new instruments and approaches, adapting instruments to the requirements of the programmatic objectives.
Uusien välineiden ja lähestymistapojen kohdalla tarvitaan kokeilu ja siirtymäjakso, jonka aikana välineet sopeutetaan ohjelmoinnin tavoitteiden mukaisiksi.
The second relates more specifically to access requirements of individuals (Objectives 3 and 7), i.e. examining initiatives for individuals access to training.
Belgia puolestaan korostaa, että koulutusalan yhteistoiminta koskee ainoastaan riskiryhmiä, eikä se muuten ole yrityksissä käytyjen neuvottelujen esityslistalla.
Other countries need to make clear progress towards their medium term objectives in line with the requirements of the Stability and Growth Pact .
Toisten maitten tulisi edistyä selvästi vakaus ja kasvusopimuksessa asetettujen keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa .
I therefore welcome the report's proposal that the current requirements of the Stability and Growth Pact be expanded with new and individual objectives for each country.
Siksi pidän myönteisenä, että mietinnössä kasvu ja vakaussopimuksen nykyisiä vaatimuksia esitetään laajennettaviksi vahvistamalla jokaiselle maalle uudet yksilölliset tavoitteet.
(nn) analysis of requirements in the Member State in question in terms of reception, asylum procedures, integration and voluntary repatriation and an indication of operational objectives designed to meet these requirements during the period covered by the programme
analyysi jäsenvaltion tarpeista vastaanotto olosuhteiden, turvapaikkamenettelyjen, kotouttamisen ja vapaaehtoisen paluumuuton alalla sekä kuvaus operatiivisista tavoitteista, joiden avulla näihin tarpeisiin on tarkoitus vastata ohjelmakauden aikana
an analysis of requirements in the Member State in question in terms of reception, asylum procedures, integration and voluntary return and an indication of operational objectives designed to meet these requirements during the period covered by the programme
analyysi vastaanottojärjestelyjä, turvapaikkamenettelyjä, kotouttamista ja vapaaehtoista paluuta koskevista jäsenvaltion tarpeista sekä selvitys toiminnallisista tavoitteista, joiden avulla näihin tarpeisiin on tarkoitus vastata ohjelmakauden aikana
3.2 The EESC welcomes the Commission's efforts to tighten up environmental and consumer protection requirements in this field, in line with its general objectives.
3.2 ETSK on tyytyväinen komission pyrkimyksiin tiukentaa myös tämän toimialan ympäristönsuojelu ja kuluttajansuojavaatimuksia yleisten tavoitteiden mukaisesti.
The principal objectives for 2003 are Prepare requirements specifications (by March 2003) Call for tender for system development and subsequent contract (by June 2003)
Vuoden 2003 päätavoitteet ovat seuraavat
As all the policy options relate to monitoring and reporting requirements the completeness, transparency, and adherence of the resulting reports to the domestic and international requirements will in itself demonstrate whether the objectives set have been achieved through the revised MMD.
Koska kaikki politiikkavaihtoehdot liittyvät seuranta ja raportointivaatimuksiin, tuloksena olevien raporttien kattavuus ja läpinäkyvyys sekä se, miten ne vastaavat EU n sisäisiä ja kansainvälisiä vaatimuksia, ratkaisee, saavutetaanko tarkistetulla seurantajärjestelmäpäätöksellä asetetut tavoitteet.
An effective system of European supervision implies clear responsibilities and objectives for supervisory authorities, and requirements to carry out their tasks in a transparent, independent and accountable manner.
Toimiva eurooppalaisen valvonnan järjestelmä edellyttää valvontaviranomaisten vastuiden ja tavoitteiden selkeyttä ja vaatimusta siitä, että ne hoitavat tehtävänsä avoimella, riippumattomalla ja vastuullisella tavalla.
OBJECTIVES AND TASKS OF THE ESCB Article 2 Objectives
Se perustelee tätä koskevan päätöksensä ehdotuksessaan .
OBJECTIVES AND TASKS OF THE ESCB Article 2 Objectives
EKPJ N TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 2 artikla Tavoitteet
(c) requirements must be suitable for securing the attainment of the objectives pursued and must not go beyond what is necessary to attain the objective.
c) vaatimusten on sovelluttava tavoiteltujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseen eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi.
(h) an analysis of requirements in the Member State in question in terms of reception, asylum procedures, integration and voluntary return and an indication of operational objectives designed to meet these requirements during the period covered by the multiannual programme
(h) analyysi jäsenvaltion tarpeista vastaanotto olosuhteiden, turvapaikkamenettelyjen, kotouttamisen ja vapaaehtoisen paluumuuton alalla sekä kuvaus toiminnallisista tavoitteista, joiden avulla näihin tarpeisiin on tarkoitus vastata monivuotisen ohjelmakauden aikana
CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
Objectives and principles
Tavoitteet ja periaatteet
OBJECTIVES AND FUNCTIONS
TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Activities and objectives
Toimet ja tavoitteet
Aim and objectives
Päämäärä ja tavoitteet
Aims and objectives
Päämäärät
Aims and objectives
Tavoitteet
and, as objectives,
sekä tavoitteina
BACKGROUND AND OBJECTIVES
ASIAKIRJAN TAUSTA JA TAVOITTEET
BACKGROUND AND OBJECTIVES
EHDOTUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET
Background and objectives
Perustelut ja tavoitteet
Background and Objectives
Tausta ja tavoitteet
Challenges and Objectives
Haasteet ja tavoitteet

 

Related searches: Objectives And Requirements - Requirements And Objectives - Requirements Objectives - Objectives Requirements - Goals And Objectives - Aims And Objectives - Objectives And Targets - Targets And Objectives - Scope And Objectives - Purpose And Objectives -