Translation of "perceived deficits" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Perceived - translation : Perceived deficits - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Functional deficits
Toimintakyvyn rajoitukset
2.5 Public deficits
2.5 Julkisen talouden alijäämät
C) SENSORIMOTOR DEFICITS
C) SENSOMOTORISET HÄIRIÖT
The operating deficits
Toimintavajeet
3.3.1 Perceived judicial independence
3.3.1 Oikeuslaitoksen riippumattomuus
That's the perceived value.
Se on sijoittajien oman näkemyksen mukainen arvo.
Major deficits still exist.
Tältä osin on edelleen suuria puutteita.
Actual and perceived inflation in Slovenia
Toteutunut ja koettu inflaatio Sloveniassa
Economic policy and excessive deficits
Talouspolitiikka ja liialliset alijäämät
Excessive deficits and economic policies
Liialliset alijäämät Talouspolitiikat
Deficits and inflation statistical clarification
Alv matkatoimistoille ja eläinlääkäreille
More light on government deficits
Enemmän valaistusta julkiseen alijäämään
So let's say I have investor A. So this is going to be their investor's perceived let me do this in a different color investor's perceived holdings or perceived value.
Siten tämä on oleva sijoittajan oman näkemyksen mukainen annapas minun tehdä tämä eri värillä sijoittajan kuvittelemat varat tai oman näkemyksen mukainen arvo.
This really changed how we perceived Twitter.
Tämä todella muutti käsitystämme Twitteristä.
The EU is perceived as pro Arab.
EU ta pidetään arabimyönteisenä.
Excessive deficits and economic policies (continuation)
Liialliset alijäämät Talouspolitiikat (jatkoa)
Average transposition deficits have been reduced
Keskimääräiset täytäntöönpanovajeet ovat pienentyneet
c) Mixed cognitive and sensorimotor deficits
c) Sekalaiset kognitiiviset ja sensomotoriset häiriöt
LEGAL BASIS deficits are not reduced.
OIKEUDELLINEN PERUSTA
Joost has already listed the deficits.
Joost listasikin jo niiden puutteet.
That is where there are deficits.
Näissä asioissa on puutteita.
A fiscal framework, by preventing protracted fiscal deficits, avoids the negative impact which such deficits have on future income.
Finanssipoliittisella järjestelmällä, jolla voidaan estää julkisen talouden pitkäaikaisten alijäämien syntyminen, voidaan ehkäistä myös näiden alijäämien negatiiviset vaikutukset tuleviin tuloihin.
Actual and perceived inflation in the euro area
Toteutunut ja koettu inflaatio euroalueella
Member States shall avoid excessive government deficits.
Jäsenvaltiot välttävät liiallisia julkisen talouden alijäämiä.
Member States shall avoid excessive government deficits .
Member States shall avoid excessive government deficits .
Member States shall avoid excessive government deficits .
Jäsenvaltiot välttävät liiallisia julkistalouden alijäämiä .
Member States shall avoid excessive government deficits.
Jäsenvaltiot välttävät liiallisia julkistalouden alijäämiä.
Member States must avoid excessive government deficits.
Maiden on vältettävä julkisyhteisöjen liiallisia alijäämiä.
The United States are accumulating other deficits.
Yhdysvalloilla on muutakin alijäämää.
60 perceived their needs are met with the factsheets25.
Lisäksi 60 prosenttia katsoi, että tietosivut vastasivat heidän tarpeitaan.25
Shame is one, do not be perceived as what?
Häpeä kieltää olemasta mitä?
And, with the perceived amount, I owe is 150,000.
Ja kuviteltu määrä jonka olen velkaa on 150.000 dollaria.
Access to documents was perceived as a serious problem.
Asiakirjojen saatavuutta pidetään suurena ongelmana.
Only a crisis actual or perceived produces real change.
Ainoastaan kriisi todellinen tai oletettu voi saada aikaan muutoksia.
Certainly it is perceived de facto to be impossible.
Ainakin sen katsotaan de facto olevan mahdotonta.
Economic policy and excessive deficits, p. 9 6.
Talouspolitiikka ja liialliset alijäämät, s. 9 6.
Excessive deficits and economic policies, p. 8 6.
Liialliset alijäämät Talouspolitiikat, s. 8 6.
Access deficits arise from an unbalanced tariff structure.
Tämä on kai tämän muutoksen takana olevaa logiikkaa.
a lowering in government deficits and overall debt.
julkisen talouden alijäämän ja julkisen velan pieneneminen.
Budget deficits are on average still too high.
Budjettivaje on yleisesti ottaen edelleen liian korkea.
Excessive deficits 10 1 3 lations came into force.
EUROOPAN PARLAMENTTI vuonna 1995) ja valvomalla sen toimeenpanoa.
Member States continued to reduce their budget deficits.
Jäsenvaltiot jatkoivat vuonna 1996 ponnisteluja talousarvioidensa alijäämien pienentämiseksi.
Firstly, these countries already have significant budgetary deficits.
Ensinnäkin näiden maiden budjettialijäämä on suuri, mikä rajoittaa liikkumavaraa ja aiheuttaa jo ärsykereaktion.
As I said, there are still considerable deficits.
Kuten jo sanoin, huomattavia puutteita on edelleen olemassa.
METHODOLOGY USED FOR DETERMINING THE OPERATING BUDGET DEFICITS
MENETELMÄ TOIMINTAVAJEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI

 

Related searches: Perceived Deficits - Cognitive Deficits - Run Deficits - Memory Deficits - Executive Function Deficits - Significant Deficits - Show Deficits - Reducing Deficits - Running Deficits - Shows Deficits -