Translation of "radio detection and ranging" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Detection - translation : Radio - translation : Radio detection and ranging - translation : Ranging - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Being laser radar or Light Detection and Ranging (LIDAR) equipment, having any of the following
Laser tutkat tai valoon perustuvat havainnointi ja etäisyydenmittauslaitteet (LIDAR), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista
Within the Control Command Subsystem two classes of train protection, radio communication, HABD and train detection systems are defined
Ohjaus ja hallintaosajärjestelmässä määritellään kaksi junakulunvalvonta , radioviestintä , kuumakäynti ilmaisin ja junanilmaisinjärjestelmäluokkaa
Automatic incident detection and or fire detection
Automaattinen häiriön ja tai tulipalon havainnointijärjestelmä
(2) Active millimetre wave Active millimetre wave systems illuminate the body with short wavelength radio waves in the frequency ranging from approximately 30 300 GHz and form an image from the reflected radio waves.
(2) Aktiivinen millimetriaaltosäteily Aktiivisilla millimetriaaltojärjestelmillä kehoa valaistaan lyhyen aallonpituuden radioaalloilla, joiden taajuus on noin 30 300 GHz, ja kuva muodostuu takaisin heijastuvista aalloista.
A variety of activities were organised, ranging from special development days, cultural events and TV and radio programmes, to literary, photo and video competitions, conferences and learning events.
Toteutettuja toimia oli laaja kirjo, joka ulottui erityisistä kehitysyhteistyöpäivistä, kulttuuritapahtumista ja TV ja radio ohjelmista kirjoitus , valokuvaus ja videokilpailuihin, konferensseihin ja oppimistapahtumiin.
Chapter IV Radio communication and radio personnel
Luku IV Radioviestintä ja radiohenkilöstö
Navigaton and detection equipment
Navigaatio ja hallintolaittect
a technical description of the system including the detection angle and detection distance
järjestelmän tekninen kuvaus, myös havaintokulma ja etäisyys
(e) detection and confirmation methods,
e) havaitsemis ja vahvistusmenetelmät,
airport screening (detection) equipment and
lentokenttien turvatarkastuslaitteet (ilmaisinlaitteet) ja
C Early detection and screening
C Varhainen havaitseminen ja seulonta
Prevention and detection of irregularities
Sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen ja havaitseminen
Navigation and detection equipment installed
Navigointi ja ctsintälaittcct
Receivers for radio telephony, radio telegraphy or commercial radio
Vastaanottimet radiopuhelimia, radiolennättimiä tai kaupallista radiota varten
and radio services
Vapaat
Detection 48200020202
Detection 48200020202
Detection 481EUR00401
Detection 481EUR00401
BPM Detection
BPM n tunnistus
Automatic Detection
Automaattinen tunnistus
Idle Detection
Istunto
Edge Detection
Havaitse reunat
Column Detection
Kirjaintentunnistus valinnalle...
Restart Detection
Käynnistä tunnistus uudestaan
Starting detection...
Käynnistetään tunnistus...
Antigen detection
Antigeenin osoitus
Detection limit
Päätösraja
Detection method
Osoitusmenetelmä Salmonellan osoittamiseksi on käytettävä Bilthovenissa Alankomaissa sijaitsevan salmonellasta vastaavan yhteisön vertailulaboratorion suosittelemaa menetelmää.
Detection methods
OSOITUSMENETELMÄT
4.1.2 Early detection and rapid eradication
4.1.2 Varhainen havaitseminen ja nopea hävittäminen
Detection and construction of statistical units
tilastollisten yksiköiden tunnistamisessa ja luomisessa
DETECTION AND CONSTRUCTION OF STATISTICAL UNITS
TILASTOLLISTEN YKSIKÖIDEN TUNNISTAMINEN JA
Detection of Salmonella spp. and serotyping
Salmonella spp n osoittaminen ja serotyypin määritys
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radi okauko ohja us laitteet
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokaukooh jauslaitteet
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko ohjauslaitteet
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8541 tai 8542 ainesten arvo ei ylitä 10  a tuotteen vapaasti tehtaalla hinnasta
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
enintään 16 A n virtaa varten
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
muut, tyhjiötyyppiset, teho pienempi kuin 15 W
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
joissa on muita passiivisia elementtejä
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
muut, pistotulpat, enintään 250 V n jännitettä varten
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
8535 8537
Aerial and aerial reflectors for radio telephony or radio telegraphy apparatus
Kaksi tai useampi kaiutin yhteiseen koteloon asennettuna
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
ex 87 ryhmä
Transmission apparatus for radio telephony, radio telegraphy, radio broadcasting or television
Radiopuhelin , radiolennätin , yleisradio tai televisiolähettimet
For radio telephony or radio telegraphy
lämpölamput

 

Related searches: Radio Detection And Ranging - Radio Detecting And Ranging - Light Detection And Ranging - Detection And Ranging - Radio Ranging - Detection Ranging - Radio Radio Interference - Radio Radio Repeater - Transmission Apparatus For Radio-telephony, Radio-telegraphy - Radio Detection -