Translation of "returned back" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Back - translation : Returned back - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He has returned. Returned? Impossible.
Se on mahdotonta.
Looking towards it for weeks and then trailing back sadly with their tickets getting their money returned.
He ovat odottaneet sitä viikkoja, vaeltavat tuomaan lippunsa takaisin ja saavat rahansa takaisin. Se on aivan kestämätöntä!
When the housekeeper returned, she found her dead, struck on the back of the head and killed.
Taloudenhoitaja palasi ja löysi rouvan kuolleena. Tätä oli lyöty päähän.
Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing after Israel for Joab held back the people.
Sitten Jooab puhalsi pasunaan ja väki palasi ajamasta takaa Israelia, kun Jooab pysähdytti väen.
And Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing after Israel for Joab held back the people.
Sitten Jooab puhalsi pasunaan ja väki palasi ajamasta takaa Israelia, kun Jooab pysähdytti väen.
As much as 20 of farmers' total direct payments would be clawed back and transferred to some rural development measures or returned back into the CAP budget itself.
Jopa 20 prosenttia maanviljelijöiden suorista tuista vedettäisiin takaisin ja siirrettäisiin joihinkin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin tai palautettaisiin takaisin YMP n talousarvioon.
Returned capital
Palautunut pääoma
Not returned?
Ei palauteta?
Boat RETURNED
Merellä vietettyjen pah lukumäärä
Boat RETURNED
Laivanvarustaja Osoite
Boat returned
Aluksen paluu
Returned (5)
Pilkku pagellit
Vessel RETURNED
(Isosilmätonnikala)
Vessel RETURNED
Tonnikala
He never returned.
Hän ei tullutkaan takasin.
The letter returned.
Kirje palasi.
Returned originating products
tulliviranomaisen suorittamaa uudelleentarkastelua tai muutoksenhakua tulliviranomaiselta tai
lt lt A Song of Ascents. gt gt When Yahweh brought back those who returned to Zion, we were like those who dream.
Matkalaulu. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset.
Assert rule' returned NULL.
Assert rule' palautti NULL.
I returned to Japan.
Palasin Japaniin.
I have just returned.
Olen juuri palannut.
I have just returned.
Minä olen juuri palannut.
I returned from school.
Palasin koulusta.
Tom hasn't yet returned.
Tomi ei ole vielä palannut.
create method returned 0
luontimetodi palautti arvon 0
It returned this morning.
Se palasi tänä aamuna.
39 115 people returned
39 115 palautettua henkilöä
I returned to Cairo.
Palasin Kairoon.
My uncle's just returned.
Setäni palasi juuri.
It'll be returned, Harvey.
Rahat palautetaan, Harvey.
The Sheik has returned.
Seikki on palannut.
Has Kimba returned yet?
Onko Kimba palannut jo?
They'll be returned, miss.
Saatte ne takaisin.
Twice left, twice returned.
Jätin kahdesti, palasin kahdesti.
But he's not returned!
Mutta hän ei ole palannut! Jaamme tuskasi.
Banknotes returned to NHTO banks
NHTO pankeille palautetut setelit
Banknotes banks returned to ECI
ECI pankeille palautetut setelit
Banknotes returned to ECI banks
ECI pankeille tetut setelit
Coins returned from the public
Suureltayleisöltäpalautuneet kolikot
3.4 Banknotes returned to NCB
3.4 Kansalliselle keskuspankille palautetut setelit 3.5 NHTO pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit 3.6 ECI pankeista kansalliselle keskuspankille siirretyt setelit 4.3 Setelien vastaanotto
Assert 'hat rule' returned NULL.
Assert 'hat rule' palautti NULL.
I returned home by train.
Palasin kotiin junalla.
He returned from abroad yesterday.
Hän palasi eilen kotiin ulkomailta.
She returned from a trip.
Hän tuli kotiin matkalta.
The prodigal son returned home.
Tuhlaajapoika palasi kotiin.

 

Related searches: Returned Back - Returned Back Home - Returned Back From - Is Returned Back - To Be Returned Back - Returned Back Home With - Had Been Returned Back - Returned Back Home Healthy - I Returned Back To - I Have Returned Back -