Translation of "seek an order" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Order - translation : Seek - translation : Seek an order - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In order to accomplish this, we seek dialogue.
Halu amme vuoropuhelua toteuttaaksemme tavoitteemme.
1 An appeal may seek
Valituksessa voidaan vaatia
An order is an order.
Käsky on aina käsky.
However, we must seek to reconstruct confidence in a law based world order.
Meidän on kuitenkin pyrittävä palauttamaan luottamus lakiin perustuvaan maailmanjärjestykseen.
Is it an order? It's an order.
Onko se käsky?
In the event of noncompliance with an undertaking by an applicant, the Minister may seek a court order directing compliance or any other remedy authorised under the Investment Canada Act.
102 85
Geographical mobility is a person's right to go and stay in another Member State in order to seek employment or take up and pursue an occupation.
Maantieteellisellä liikkuvuudella tarkoitetaan työntekijän oikeutta muuttaa ja jäädä toiseen jäsenvaltioon, kun hän haluaa etsiä työtä tai harjoittaa jotain ammattia.
We believe, Commissioner, that it is unacceptable that, in order to put an end to fraud, we should seek to end cultivation within a certain sector.
Arvoisa komission jäsen, mielestämme ei ole hyväksyttävää, että petosten kitkemisen takia viljely halutaan lopettaa jollakin alalla kokonaan.
An order's an order.
Käsky on käsky.
The conciliator shall seek an agreed resolution of the dispute or seek to agree a procedure to achieve such resolution.
Välimiesten vaihtaminen
The conciliator shall seek an agreed resolution of the dispute or seek to agree a procedure to achieve such resolution.
Pyynnössä on yksilöitävä kyseessä oleva toimenpide ja selitettävä, millä tavoin kyseinen toimenpide on ristiriidassa 173 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa siten, että tämä on riittävää oikeudellisten perusteiden esittämiselle selkeästi.
The review function both judicial and financial was modified solely in order to seek greater efficiency.
Valvontatoimen muutosten tavoitteena sekä oikeudellisen valvonnan että rahoituksen valvonnan osalta on ollut yksinomaan tehokkuuden lisääminen.
the Union citizens entered the territory of the host Member State in order to seek employment.
unionin kansalainen on tullut vastaanottavan jäsenvaltion alueelle työnhakuun.
We will seek an agreement about this with the European Parliament.
Yhteisön lainsäädäntö on pantava täytän töön ja sen soveltamista on valvottava tehokkaasti ja puuttumatta turhaan kansalaistemme jokapäiväiseen elämään.
This led BE to seek financial support from the UK authorities in order to avoid insolvency proceedings.
Tämän vuoksi BE pyysi taloudellista tukea Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilta välttääkseen maksukyvyttömyysmenettelyn.
It's an order.
Se on käsky.
That's an order.
Se oli käsky.
It's an order!
Häivy nyt! Se oli käsky. Kolme minuuttia kohteeseen.
It's an order.
Tuo oli käsky.
That's an order.
Ja voit saada mahdollisuuden käyttääkin sitä.
That's an order!
Se oli käsky!
lt's an order!
Tämä on määräys.
the same form of order, in whole or in part, as that sought at first instance and shall not seek a different form of order.
että virkamiestuomioistuimessa esitetyt vaatimukset hyväksytään kokonaan tai osittain. Uusia vaatimuksia ei kuitenkaan voi vaatia hyväksyttäviksi.
An active best execution policy will ensure that investment firms consider trading conditions on a range of trading venues, and make use of smart order routing techniques in order to seek out the best bargains for their clients.
Aktiivisella parhaan toteutuksen politiikalla varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset kartoittavat useiden kauppapaikkojen ehdot ja hyödyntävät optimaalisia toimeksiantojen reititysmenetelmiä etsiessään asiakkailleen parhaita mahdollisia kaupankäyntiehtoja.
An internal debate also gives the legislator time to seek dynamic compromises.
Tällä tavoin lainsäätäjällä on sisäisessä keskustelussa aikaa etsiä dynaaminen kompromissi.
We have taken the initiative to seek an agreement between the institutions.
Tietysti erityisesti neuvosto on työssään pahasti myöhässä, mutta kenties myöskään komissio ei ole täysin syytön tässä asiassa.
In order to contribute better to the prevention and resolution of conflicts in Africa, the Union shall seek
Tehostaakseen osallistumistaan konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen Afrikassa unioni pyrkii
Seek
Siirry
Seek
Valitse
That was an order.
Se oli käsky.
That was an order.
Se oli määräys.
That an order, major?
Oliko tuo käsky, majuri?
Sam, that's an order!
Se on käsky.
That's an order, Hendrix.
Tämä on käsky, Hendrix.
This is an order.
Kaikki alle 13vuotiaat palautetaan Caraolokseen.
4.3 Research to seek knowledge development to seek results.
4.3 Etsivä tutkimus kohdennettu kehittämistyö.
An undesirable consequence could be an attempt by undertakings to seek refuge in notification to ensure legal security.
Tämä saattaa johtaa siihen epätoivottavaan tilanteeseen, että yritykset pyrkivät varmistamaan oikeussuojan turvautumalla ilmoitusmenettelyyn.
(24) The Commission will seek a common approach at EU level on the SAFT in order to streamline its implementation.
(24) Komissio pyrkii luomaan yhteisen EU tasoisen lähestymistavan SAFT malliin virtaviivaistaakseen sen käyttöönottoa.
Seek Forward
Kelaa eteenpäin
Seek Backward
Kelaa taaksepäin
Seek Slider
Äänenvoimakkuuden säädindvd navigation
Seek Forward
Siirry eteenpäin
Seek Back
Siirry taaksepäin
Goal Seek
Tavoitteen haku
Goal Seek...
Tavoitteen haku...

 

Related searches: Seek, Seek, Seek - Seek A Protective Order - Seek An Order - Seek Protective Order - Seek A Court Order - Seek Court Order - Seek A Protective Order Or Other Appropriate Remedy - May Seek A Protective Order - To Seek A Temporary Restraining Order - Seek A Restraining Order -