Translation of "start of planning" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Planning - translation : Start - translation : Start of planning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Self planning and analysis can start immediately.
Suunnittelu ja analysointi voidaan suorittaa välittömästi.
They should start planning now and start introducing controls that are absolutely essential.
Niiden olisi aloitettava suunnittelu nyt ja otettava käyttöön aivan välttämättömiä hallintamenetelmiä.
Detailed planning will start thereafter and construction is scheduled for 2005 2008.
Sen jälkeen ryhdytään laatimaan tarkkoja suunnitelmia, joiden pohjalta uudet toimitilat rakennetaan 2005 2008.
The 13 labour districts have been closely involved in planning from the start.
Ohjelman suunnittelussa on alusta pitäen ollut kiinteästi mukana 13 alueellista työvoimapiiriä.
In a few months' time they will be planning elections and the start of election campaigns there.
Muutaman kuukauden kuluttua suunnitellaan vaaleja ja vaalikampanjan aloittamista.
And if you don't take the Suez, I suggest you start planning for the next war.
Ja jos ette saa Suezia, olisi paras alkaa suunnitella seuraavaa sotaa.
It smacks of Soviet style planning that we should start now to think of what financing will be like in 2013.
Vaikuttaa neuvostoaikaiselta suunnittelulta, jos alamme nyt pohtia, millaista rahoitus on vuonna 2013.
Perhaps this is also a sign of the new start which we are planning with the sixth research framework programme.
Tämä on ehkä myös merkki siitä uudesta alusta, jota me kaavailemme tutkimuksen kuudennella puiteohjelmalla.
Preliminary definitions Strategic planning planning activities that start as soon as a crisis emerges and end when the EU political authorities approve a military strategic option or a set of military strategic options.
Alustavat määritelmät Strateginen suunnittelu suunnittelutoimet, jotka aloitetaan heti kriisin puhjettua ja jotka päättyvät, kun EU n poliittiset päättäjät hyväksyvät sotilaallisen strategiavaihtoehdon tai joukon sotilaallisia strategiavaihtoehtoja.
But now, Bangladesh it's a miracle that happens in the '80s the imams start to promote family planning.
Mutta Bangladeshissa tapahtuu 80 luvulla ihme imaamit alkavat edistää perhesuunnittelua.
Budget legislation Adopt and start to implement a budget law covering multi annual budget planning and forecasting and start to elaborate a consolidated government account (Feasibility Study recommendation).
Varainhoitolainsäädäntö Bosnia ja Hertsegovinan on annettava varainhoitolaki, johon sisältyvät monivuotinen varainhoidon suunnittelu ja ennusteiden laatiminen, ryhdyttävä panemaan tätä lakia täytäntöön ja alettava valmistella konsolidoitua kansantalouden tilinpitoa. (Toteutettavuustutkimuksen suositus)
Governments themselves should start up action plans for a package of policies. Transport, urban planning, special policies for the job market, education.
Hallitusten itsensä pitää laatia toimintasuunnitelmat, jotka koskevat joukkoa politiikkoja käännöksiä, kaupunkiarkkitehtuuria, erityispolitiikkoja työmarkkinoilla, koulutusta.
Planning of work
Työohjelman laatiminen
As the Guidelines discarded planning scenario was not compatible with any implementation scenario, five options involving it were discarded from the start.
Koska suunnitteluskenaario suuntaviivoista luovutaan ei sopinut yhteen minkään täytäntöönpanoskenaarion kanssa, viisi vaihtoehtoa voitiin poistaa heti alkuun.
Appropriate planning of activities.
Toimien asianmukainen suunnittelu.
Planning of gradual approximation
Tekijänoikeus ja lähioikeudet
Planning document of IPK
Täydentävät asiakirjat ensimmäisen vaiheen jalostusyritysten raaka ainevarastoja koskevia suunnitelmia (RPBBI) varten
Planning
yleisesti ottaen toteuttaa muut asiaa koskevat toimenpiteet.
Enhance transport planning capacity to adopt and start implementing a transport policy framework, including the development of a multi modal transport strategy on central and local level.
On lisättävä liikennesuunnittelun valmiuksia liikennepoliittisen kehyksen hyväksymiseksi ja toteuttamiseksi. Tämän yhteydessä laaditaan multimodaaliliikennettä koskeva strategia keskushallinnon ja kuntien tasoilla.
(f) quality of organisational planning
(f) organisaatiosuunnittelun laatu,
FREQUENCY AND METHOD OF PLANNING
Suunnitteluväli ja menetelmä
(c) Planning of tax control
c) Verotarkastuksen suunnittelu
Planning and management of projects
Hankkeiden suunnittelu ja hallinta
adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process
riittävä perehtyneisyys kaupunkisuunnitteluun ja suunnitteluprosessin edellyttämät taidot
adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process
riittävät tiedot kaupunkisuunnittelusta ja suunnitteluprosessissa käytettävästä tekniikasta
(d) adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process
d) riittävät tiedot kaupunkiarkkitehtuurista, kaupunkisuunnittelusta ja suunnitteluprosessissa käytettävistä taidoista
An adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process.
riittävä perehtyneisyys kaupunkisuunnitteluun ja suunnitteluprosessin edellyttämät taidot
Execution planning
Toteutussuunnitelma
Planning phase
Materiaalia
Planning phase
Suunnittelu
Planning phases
Suunnittelu
Execution planning
Toteutuksen suunnittelu
5.1 Planning
5.1 Suunnittelu
Urban planning
13.8 artikla (Ylempi johto ja hallitukset)
Planning phase
Suunnitteluvaihe
planning requirements.
kaavavaatimukset.
network planning.
verkkosuunnittelu.
Belgium is planning to publish a novel to teach 12 14 year olds to start up a company in the context of its action plan Plan 4X4 pour entreprendre .
Belgia aikoo julkaista romaanin , jonka tarkoituksena on antaa 12 14 vuotiaille yrityksen perustamiseen liittyvä opetusta osana Plan 4X4 pour entreprendre toimintasuunnitelmaa.
We should start with least cost planning which the bank also prescribes and invest no money in projects that do not meet our concepts of safety and electricity output.
Ukraina esittää muista energiamuodoista puhuttaessa toistuvasti perusteluna erityisesti väitteen polttoaineen hankinnasta.
Start Start
Alku Alku
Assistance with the planning of lessons
Apu oppituntien suunnitteluun
Head of Section Linguistic Coordinator Planning
Vastaava Kielikoordinaatio Työnsuunnittelu
Planning of work preparing indicative agendas
Istuntojen suunnittelu alustavan esityslistan laatiminen
Planning of work preparing indicative agendas
Istuntojen suunnittelu suuntaaantavan esityslistan laatiminen
MAP 11 TRADITION OF PLANNING, 1994
KARTTA 11 SUUNNITTELUPERINNE, 1994

 

Related searches: Capacity Planning Planning - Start Planning - Start Of Planning - Start With The Planning - We Are Planning To Start - Planning Start Date - Start Up Planning - We Will Start Planning - Start Planning Your Trip - To Start Planning New Projects -