Translation of "we follow" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Follow - translation : We follow - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Do we follow?
Pysyttekö perässä?
Shouldn't we follow him?
Emmekö seuraa? Parhaillaan.
LADY CAPULET We follow thee.
LADY Capulet Me seuraamme sinua.
How can we follow him?
Miten voimme seurata sitä? Mitä me teemme?
We will follow his lead.
Noudatamme hänen ratkaisuaan.
We in the European Union must follow these regulations and ensure that we follow the same patterns.
Meidän täytyy Euroopan unionissa ottaa mallia näistä määräyksistä ja varmistaa, että noudatamme samoja käytäntöjä.
Could we follow him? And why?
Voisimmeko seurata häntä?
We have to follow things through.
Meidän on vietävä asiat loppuun saakka.
We teach them to follow orders.
Opetamme heidät tottelemaan.
Schmitt, we will follow the plan.
Toteutetaan suunnitelma, Schmitt.
We must remember that if we follow this road.
Missä vaiheessa sotajoukot lähetetään matkaan?
One thing I would like to say very strongly is that we are very concerned in follow up, not simply in excellent communications, which we welcome, but in follow up, follow up, follow up!!!!
Haluaisinkin sanoa teille varsin painokkaasti erään asian, että olemme sangen kiinnostuneita jatkotoimista emmekä vain loistavista tiedonannoista, joihin olemme tietysti tyytyväisiä, mutta kaipaamme jatkotoimia, jatkotoimia, jatkotoimia!!!
No, we must follow him no longer.
Me emme saa enää seurata häntä.
We were unable to follow his logic.
Me emme pystyneet tajuamaan hänen logiikkaansa.
Follow we a helm, west by north.
Käännä ruoria lännestä piiru pohjoiseen.
We must follow up words with action.
Meidän on ryhdyttävä sanoista tekoihin.
We should continue to follow this path.
Jatkakaamme tällä tiellä.
We will follow that up for you.
Noudatamme pyyntöänne ja tutkimme asiaa.
We follow the Danube up to Linz.
Seuraamme Tonavaa Linziin.
Think maybe we ought to follow her?
Pitäisiköhän meidän seurata häntä?
Follow, follow, follow, follow Follow the Yellow Brick Road
Seuraa, seuraa, seuraa, Keltatiilitietä
Of course we will follow up the complaint we have received.
Käsittelemme luonnollisesti meille esitetyn valituksen.
We just follow a routine after a killing.
Kuulustelu kuuluu rutiiniin.
This is the prescription we need to follow.
Näitä lääkkeitä meidän on käytettävä.
We MEPs who follow these issues recognise that.
Me parlamentin jäsenet, jotka seuraamme näitä aiheita, tunnustamme tämän.
We will follow development in this matter closely.
Seuraamme tiiviisti asian kehittymistä.
Nobody there, they walk in. We follow 'em.
Jos siellä ei ole ketään, kävelemme sisään.
We hope the national governments will follow the example we have set.
Olen ymmärtänyt, että jotkut ovat tästä huolissaan, kuten erityisesti herra Giansily, ystäväni herra Giansily.
We are not free to follow our own devices.
Teemme näin.
We can make substantial savings in follow up work.
Voimme säästää hyvin paljon seurannassa.
We did so mainly for the follow ing reasons.
Teimme niin lähinnä seuraavista syistä
That is the path we should continue to follow.
Meidän pitäisi jatkaa tätä tietä!
We can take legal measures to follow up implementation.
Voimme ryhtyä oikeudellisiin toimiin täytäntöönpanon varmistamiseksi.
We are all obliged to follow this legal framework.
Meillä kaikilla on yhteinen velvollisuus noudattaa tätä oikeudellista kehystä.
We can follow up on that, as you request.
Voimme pyyntönne mukaisesti seurata tilannetta.
We march in line and follow the other one
Me marssitaan ja jonossa lampsitaan
She's heading back to him. We gotta follow her.
Meidän tarvitsee vain seurata häntä.
The commander always says we should follow Pavlov's example.
Komentaja pitää esimerkillisenä.
We'll follow the river as far as we can.
Seuraamme jokea niin kauan kuin pystymme.
We take it seriously, we will continue our discussions and we will definitely follow up.
Me suhtaudumme siihen vakavasti, jatkamme keskusteluja ja seuraamme ilman muuta asian kehittymistä.
We will then see, at ministerial level, how we can follow this up.
Näemme myöhemmin ministeritasolla, missä järjestyksessä voimme paneutua tähän asiaan.
If we want to know something about Europe, we follow CNN, not Euronews.
Mutta jos haluamme tietää jotakin Euroopasta, katsomme CNN ää, emme Euronewsiä.
If we keep quiet, it will follow us, searching us.
Jos pysymme hiljaa, se seuraa meitä, etsien meitä.
This is the route we must follow in the future.
Tähän suuntaan meidän onkin pyrittävä tulevaisuudessa.
We will follow that line in future proposals and negotiations.
Noudatamme tätä linjaa tulevissa ehdotuksissa ja neuvotteluissa.

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - Follow Up - Follow Suit - Follow Through - Follow Up With - Will Follow - Follow Up Meeting - Follow Up Call -