Translation of "what expectations" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Expectations - translation : What - translation : What expectations - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What are the expectations for the future?
Mitoista kehitystä odotetaan tulevaisuudessa?
That's what I'm saying. That Watanabesan, with no expectations...
Mitä Watanabe hyötyi koko jutusta?
What are our expectations of the summit on 17 February?
Mitä odotamme 17. helmikuuta kokoontuvalta Eurooppa neuvostolta? Odotamme, että se arvioi maltillisesti kaikkia esitettyjä arvioita ja harkitsee kaikkien mahdollisten Irakia koskevien päätösten seurauksia.
We must therefore identify what people associate with enlargement, what hopes and expectations and what concerns and dangers.
Sen vuoksi meidän on tunnistettava, mitä ihmiset liittävät laajentumiseen, mitä toiveita ja odotuksia, sekä mitä pelkoja ja uhkia.
I came with the expectations that the European Union meant what it said.
Odotin, että Euroopan unioni tarkoittaa sitä, mitä se sanoo.
Expectations
Odotukset
Public expectations of what the information society may bring can vary greatly between Member States.
Euroopan unionin asukkaiden tieto yhteiskuntaan kohdistuvat odotukset vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä varsin paljon.
Legitimate expectations
Luottamuksensuoja
Never before have expectations been so high about what human beings can achieve with their lifespan.
Koskaan aiemmin odotukset eivät ole olleet näin korkealla sen suhteen, mitä kaikkea ihmisten on mahdollista elinaikanaan saavuttaa.
It naturally raises my standards and raises my expectations in terms of what I can achieve.
Monien meistä vanhemmat kuuluvat suuriin ikäluokkiin ja ovat
The tax change will lower wage expectations and therefore inflationary expectations.
Veronkevennys vähentää palkankorotuspaineita ja samalla inflaatio odotuksia.
and influence expectations
ja odotuksiin
The secret to happiness this is what you all came for the secret to happiness is low expectations.
Salaisuus onneen tätähän te kaikki tulitte kuulemaan salaisuus onneen on alhaiset odotukset.
It exceeded my expectations.
Se ylitti odotukseni.
It exceeded my expectations.
Se ylitti mun odotukset.
Our expectations are high.
Meillä on korkeat odotukset.
Third escalation of expectations.
Kolmanneksi, odotusten kohoaminen.
This will create expectations.
Tällöin luodaan odotuksia.
The expectations of youth!
Nuorilla on hirveät vaatimukset.
1 ) The quarterly expectations are the average of the monthly expectations within that quarter .
1 ) Kunkin neljänneksen odotukset ovat tuon neljänneksen kuukausittaisten odotusten keskiarvo .
The pact for stability and growth gives content to the Treaty's expectations, it specifies what the Treaty provides for.
Vieläkään ei puhuta riittävästi yhtenäisen, täysipainoisen ja organisoidun vakauttamissopimuksen ennaltaehkäisevistä vaikutuksista.
Unenthusiastic expectations affect the consumption.
Nihkeät odotukset vaikuttavat kulutukseen.
Eurosystem rsquo s SEPA expectations
Eurosystem rsquo s SEPA expectations
REASONS FOR ESTABLISHING THESE EXPECTATIONS
ODOTUSTEN TAUSTAA
Her expectations are too high.
Hänen odotuksensa ovat liian kovat.
Tom's expectations were too high.
Tomin odotukset olivat liian korkealla.
Our citizens have considerable expectations.
Kansalaisten odotukset ovat suuria.
(i) analysis of consumer expectations
kuluttajien odotusten analysointi
Present economic situation and expectations
Talouden nykytilanne ja odotukset
Expectations are naturally very high.
Odotukset ovat tietysti hyvin korkealla.
Expectations are raised too high.
Odotukset nostetaan liian korkealle.
Legitimate expectations of the beneficiaries
Tuensaajien oikeutetut tukiodotukset
You will never be pleasantly surprised because your expectations, my expectations, have gone through the roof.
Ette ikinä ylläty iloisesti, koska teidän odotuksenne, minun odotukseni, ovat kohonneet pilviin.
The publication of these expectations and recommendations will explain to market participants what the Eurosystem expects from providers and will confi rm that these expectations go beyond the pure adherence to the relevant rulebooks and frameworks .
Tarvitaan enemmän , jotta yhtenäinen euromaksualue saadaan täysin toimivaksi , huomattava osa maksujen kokonaisvolyymista aletaan suorittaa SEPA maksutavoilla eikä päivittäisessä toiminnassa ilmene ongelmia puutteellisten ohjeiden vuoksi .
This has to do with the expectations we have as to what our partner countries actually put into the programming process.
Tämä liittyy odotuksiin, joita olemme asettaneet kumppanuusmaidemme tosiasialliselle osallistumiselle ohjelmointiprosessiin.
They should not form a volume on the scale of Great Expectations, which is what they invariably turn out to be.
Nyt ne ovat poikkeuksetta yhtä paksuja kuin Dickensin Loistava tulevaisuus , vaikka näin ei saisi olla.
The previous debate on aid in the event of natural disasters clearly demonstrated what people's expectations of the European budget are.
Edeltävä keskustelu luonnonkatastrofien yhteydessä myönnettävästä tuesta osoitti selvästi, mitä Euroopan yhteisön talousarviolta odotetaan.
However, its net sales exceeded expectations.
Liikevaihto puolestaan nousi yli ennusteiden.
For example , inflation expectations for 2005
Öljyn hinnannousun vaikutus inflaatioon näkyi myös inflaatio odotusten muutoksissa vuoden 2005 aikana .
The new product's sales exceeded expectations.
Uuden tuotteen myynti ylitti odotukset.
Since then, expectations have been high.
Odotukset ovat olleet suuria siitä lähtien.
The Lisbon Summit created enormous expectations.
. (PT) Lissabonin huippukokous loi suunnattoman suuria odotuksia.
We must not disappoint these expectations.
Emme saa pettää näitä odotuksia.
We should not arouse false expectations.
Meidän ei pidä herättää turhia odotuksia.
How will society s expectations be met?
Miten vastataan yhteiskunnan odotuksiin?

 

Related searches: Expectations Expectations - Meet Expectations - Set Expectations - Expectations For - Manage Expectations - Meet Your Expectations - Expectations Towards - Salary Expectations - Exceed Expectations - High Expectations -