Translation of "add it to your shopping cart" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Serbia's shrinking shopping cart
Όλο και μικρότερο το καλάθι της νοικοκυράς στη Σερβία
Add to Shopping List
Προσθήκη στη λίστα αγορών
It takes incredible strength to lift a cart with your back.
Είναι η δύναμη. Χρειάζεται απίστευτη δύναμη για να σηκώσεις το αμάξι με την πλάτη σου.
Shopping with your dame?
Ψώνια με την κυρά
And the thing that I liked is sort of this one click, add to your cart button (Laughter) for buying steam valves.
Και αυτό που μου άρεσε είναι αυτό το με ένα κλικ, προσθήκη στο καλάθι (Γέλια) για να αγοράσεις βαλβίδες ατμού.
We sort of assume that because there's a pole in the street, that it's okay to use it, so we park our shopping cart there.
Υποθέτουμε ότι επειδή υπάρχει ένας στύλος στον δρόμο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι παρκάρουμε το καρότσι για τα ψώνια εκεί.
You started shopping for your baby.
Άρχισες ήδη ψώνια για το μωρό
I can immediately add it to your daily wage.
Μπορεί να προσθέσει αμέσως να σας ημερομίσθιο.
Add widgets to your screensaver.
Προσθήκη συστατικών στην προφύλαξη οθόνης
Had to add your signature.
Έπρεπε να προσθέσεις και την υπογραφή σου.
Where would you place your cart in order to sell the most product?
Πού θα τοποθετήσετε τον πάγκο σας για να πουλήσετε περισσότερο
Add nice effects to your messages
Προσθέτει όμορφα εφέ στα μηνύματά σαςName
Add resource to your Akonadi server.
Προσθήκη πόρου στον εξυπηρετητή σας Akonadi.
Here, add that to your collection.
Ορίστε, βάλτη στη συλλογή σου.
You ought to lift me up ln your cart and take me to the hospital.
Καλλίτερα θα έπρεπε να με πας στο νοσοκομείο αμέσως! .
To go shopping.
Να πάνε για ψώνια.
Cart, flatbed
Καρότσι με πλατφόρμα
It is therefore unacceptable to put the cart before the horse.
Συνεπώς, είναι απαράδεκτο να προτρέχουμε.
Remove it, the cart needs one donkey less.
Αφαιρέστε το και το κάρο χρειάζεται ένα γάιδαρο λιγότερο.
The last shopping of your life is done by others.
Τα τελευταία ψώνια της ζωής σου γίνονται από άλλους.
Either of you could move your cart towards the other to sell more ice cream.
Ο καθένας σας μπορούσε να μετακινήσει τον πάγκο του προς τον άλλον για να πουλήσει πιο πολύ.
Add gain tags to your audio files
Προσθέστε την ετικέτα gain στα αρχεία ήχου σας
Please add files to your project first.
Παρακαλώ προσθέστε πρώτα αρχεία στο έργο σας.
Add a new lesson to your document
Δημιουργεί ένα νέο μάθημα στο έγγραφό σας
We still have evening shopping to do... ...after the shopping, preparation.
Έχουμε ακόμα βράδυ ψώνια να κάνει... .. .after τις αγορές, την προετοιμασία.
Didn't add it there, cuz it didn't add it to the copy.
Δεν προστέθηκε κάτι εδώ, γιατί δεν το προσθέσαμε στο αντίγραφο.
Shopping.
Ψώνια.) ΝΜ Ψώνια.
Shopping.
Ψώνια.
Get them to a green cart.
Πηγαίνετε τα σ' ένα πράσινο καρότσι.
And a cart.
Και αμαξάκι.
I haven't even watched television today... ...because I had to come to do your shopping.
Και εγώ το ίδιο. 'Εχω κουραστεί, δε μπορώ να τα κάνω όλα.
Add a new word type to your document
Προσθήκη ενός νέου τύπου λέξεων στο έγγραφό σας
Why not add murder to your traitorous acts?
Γιατί δεν προσθέτεις και δολοφονία στις προδοτικές σου πράξεις
Make sure to add them to your recipe collections!
Προσθέστε τα στη συλλογή των συνταγών σας!
John, I don't want to add to your worries...
Τζον, δεν θέλω να επιβαρύνω τις ανησυχίες σου...
Your counting doesn't add up.
Καλά τα λες. Και 80 να'ναι. Φτάνει να'ναι πλούσιος.
She intended to go shopping.
Σκόπευε να πάει για ψώνια.
I want to go shopping.
Θέλω πάει για ψώνια.
And there are lots of organisations working hard, To ensure your shopping list is full.
Και υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που δουλεύουν σκληρά, για να είναι σίγουροι ότι η λίστα αγορών σας είναι γεμάτη.
It 'has already started shopping for the wedding.
Θα 'χει ξεκινήσει ήδη τα ψώνια για το γάμο.
Secondly, it will prevent so called visa shopping.
Δεύτερον, θα αποτρέπει την αποκαλούμενη άγρα θεώρησης.
It is, we feel, putting the cart before the horse.
Έχουμε την εντύπωση ότι αγοράσαμε το σχοινί πριν από την αγελάδα.
What about afterwards. Will you come home after you've done your shopping?
Τι θα κάνεις αφού τελειώσετε τα ψώνια Θα έρθεις σπίτι
Shopping List
Λίστα αγορών
Compulsive shopping
Υπερσεξουαλικότητα

 

Related searches: Add It To Your Shopping Cart - Add Them To Your Shopping Cart - Add Items To Your Shopping Cart - To Add To Your Shopping Cart - Add Products To Your Shopping Cart - Add To Shopping Cart - You Have No Items In Your Shopping Cart. - Your Shopping Cart Is Currently Empty. - Was Added To Your Shopping Cart. - In Your Shopping Cart -