Translation of "add items to your cart" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Add selected items to the light table thumbbar.
Προσθήκη των επιλεγμένων αντικειμένων στη γραμμή επισκόπησης του φωτεινού πίνακα.
Add Selected Items to Audio or Data CD
Προσθήκη των επιλεγμένων κομματιών σε CD ήχου ή δεδομένων
Add selected items to current queue from batch manager.
Προσθήκη των επιλεγμένων αντικειμένων στην τρέχουσα σειρά αναμονής από την ομαδική διαχείριση.
And the thing that I liked is sort of this one click, add to your cart button (Laughter) for buying steam valves.
Και αυτό που μου άρεσε είναι αυτό το με ένα κλικ, προσθήκη στο καλάθι (Γέλια) για να αγοράσεις βαλβίδες ατμού.
Add selected items to a new queue from batch manager.
Προσθήκη των επιλεγμένων αντικειμένων σε μια νέα σειρά αναμονής από την ομαδική διαχείριση.
Add currently selected items from project tree view to buildset.
Προσθήκη επιλεγμένων αντικειμένων της προβολής έργου στο σύνολο κατασκευής.
Add a new item. New items are appended to the list.
Προσθήκη ενός νέου αντικειμένου. Τα νέα αντικείμενα προστίθενται στο τέλος της λίστας.
It takes incredible strength to lift a cart with your back.
Είναι η δύναμη. Χρειάζεται απίστευτη δύναμη για να σηκώσεις το αμάξι με την πλάτη σου.
Supported File Settings Add new file types to show as album items
Ρυθμίσεις υποστηριζόμενων αρχείων Προσθήκη νέων τύπων αρχείων για την εμφάνισή τους ως αντικείμενα άλμπουμ
Unable to add the future items to the calendar. No change will be done.
Αδυναμία προσθήκης μελλοντικών αντικειμένων στο ημερολόγιο. Δε θα γίνει καμία αλλαγή.
Add widgets to your screensaver.
Προσθήκη συστατικών στην προφύλαξη οθόνης
Had to add your signature.
Έπρεπε να προσθέσεις και την υπογραφή σου.
Where would you place your cart in order to sell the most product?
Πού θα τοποθετήσετε τον πάγκο σας για να πουλήσετε περισσότερο
Do you want to add these items to the current list or to the collection list?
Θέλετε να προσθέσετε αυτά τα αντικείμενα στην τρέχουσα λίστα ή στη λίστα συλλογής current playlist
Add nice effects to your messages
Προσθέτει όμορφα εφέ στα μηνύματά σαςName
Add resource to your Akonadi server.
Προσθήκη πόρου στον εξυπηρετητή σας Akonadi.
Here, add that to your collection.
Ορίστε, βάλτη στη συλλογή σου.
You ought to lift me up ln your cart and take me to the hospital.
Καλλίτερα θα έπρεπε να με πας στο νοσοκομείο αμέσως! .
Cart, flatbed
Καρότσι με πλατφόρμα
Either of you could move your cart towards the other to sell more ice cream.
Ο καθένας σας μπορούσε να μετακινήσει τον πάγκο του προς τον άλλον για να πουλήσει πιο πολύ.
Add gain tags to your audio files
Προσθέστε την ετικέτα gain στα αρχεία ήχου σας
Please add files to your project first.
Παρακαλώ προσθέστε πρώτα αρχεία στο έργο σας.
Add a new lesson to your document
Δημιουργεί ένα νέο μάθημα στο έγγραφό σας
Get them to a green cart.
Πηγαίνετε τα σ' ένα πράσινο καρότσι.
And a cart.
Και αμαξάκι.
In a grocery store, which line do you get into, the one that has one cart and 19 items or the line with four carts and three, five, two and one items.
Σε ένα μανάβικο, σε ποια γραμμή προτεραιότητας μπαίνεις, σ'αυτήν που έχει ένα καροτσάκι και 19 αντικείμενα ή σ'αυτήν με τέσσερα καροτσιάκια και τρία, πέντε, δύο και ένα αντικείμενα.
Perhaps in future we should create more items, as that will add significant elasticity to the budget.
Ίσως στο μέλλον πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερα κονδύλια, καθόσον αυτό θα συμβάλει στη σημαντικά αυξημένη ευελιξία του προϋπολογισμού.
Add a new word type to your document
Προσθήκη ενός νέου τύπου λέξεων στο έγγραφό σας
Why not add murder to your traitorous acts?
Γιατί δεν προσθέτεις και δολοφονία στις προδοτικές σου πράξεις
Make sure to add them to your recipe collections!
Προσθέστε τα στη συλλογή των συνταγών σας!
John, I don't want to add to your worries...
Τζον, δεν θέλω να επιβαρύνω τις ανησυχίες σου...
Your counting doesn't add up.
Καλά τα λες. Και 80 να'ναι. Φτάνει να'ναι πλούσιος.
Serbia's shrinking shopping cart
Όλο και μικρότερο το καλάθι της νοικοκυράς στη Σερβία
I hit the cart.
Κτύπησα το κάρο
Who'll lift this cart?
Ποιος θα σηκώσει το αμάξι
Two unlisted items. But your law refers to freight, not to persons.
Ο νόμος σας αναφέρεται σε φορτία όχι άτομα.
Add your mobile phonebook to the KDE Address Book.
Προσθήκη του τηλεφωνικού καταλόγου σας στο βιβλίο διευθύνσεων του ΚDE
I can immediately add it to your daily wage.
Μπορεί να προσθέσει αμέσως να σας ημερομίσθιο.
The Governing Council may decide to remove items from or add items to the provisional agenda on a proposal from the President or from a member of the Governing Council .
Το διοικητικ συµßο λιο δ ναται να αποφασ σει τη διαγραφ την προσθ κη θεµ των στην προσωριν ηµερησ α δι ταξη , πειτα απ πρ ταση του προ δρου µ λου του διοικητικο συµßουλ ου .
Add personal notes on your contacts
Προσθέστε προσωπικές σημειώσεις στις επαφές σαςComment
You can also add your location.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τοποθεσία.
If possible, a Party shall make a request to add items to the provisional agenda in writing to the other Party.
Το μέρος που επιθυμεί να προσθέσει θέματα στην προσωρινή ημερήσια διάταξη υποβάλλει την αίτησή του γραπτώς, αν είναι δυνατόν, στο άλλο μέρος.
Someone who would not grant Casey Martin the right to a golf cart, what would be your reason?
Κάποιος που δε θα παραχωρούσε στον Κέισι Μάρτιν το δικαίωμα να έχει αμαξάκι του γκολφ, ποιο θα ήταν το σκεπτικό σας
The General Council may decide to remove items from or add items to the provisional agenda on a proposal from the President or from any other member of the General Council .
Το γενικό συμßούλιο δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή ή την προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη , έπειτα από πρόταση του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του γενικού συμßουλίου .
The Governing Council may decide to remove items from or add items to the provisional agenda on a proposal from the President or from any other member of the Governing Council .
Το διοικητικό συµßούλιο δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή ή την προσθήκη θεµάτων στην προσωρινή ηµερήσια διάταξη , έπειτα από πρόταση του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου µέλους του διοικητικού συµßουλίου .

 

Related searches: Add Items To Your Cart - Add Items To Your Shopping Cart - You Have No Items In Your Shopping Cart. - You Have No Items In Your Cart - Items In Your Shopping Cart - There Are Currently No Items In Your Shopping Cart - Add It To Your Shopping Cart - Add Them To Your Shopping Cart - To Add To Your Shopping Cart - Add Products To Your Shopping Cart -