Translation of "add items to your shopping cart" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Serbia's shrinking shopping cart
Όλο και μικρότερο το καλάθι της νοικοκυράς στη Σερβία
Add to Shopping List
Προσθήκη στη λίστα αγορών
Add selected items to the light table thumbbar.
Προσθήκη των επιλεγμένων αντικειμένων στη γραμμή επισκόπησης του φωτεινού πίνακα.
Add Selected Items to Audio or Data CD
Προσθήκη των επιλεγμένων κομματιών σε CD ήχου ή δεδομένων
Shopping with your dame?
Ψώνια με την κυρά
Add selected items to current queue from batch manager.
Προσθήκη των επιλεγμένων αντικειμένων στην τρέχουσα σειρά αναμονής από την ομαδική διαχείριση.
And the thing that I liked is sort of this one click, add to your cart button (Laughter) for buying steam valves.
Και αυτό που μου άρεσε είναι αυτό το με ένα κλικ, προσθήκη στο καλάθι (Γέλια) για να αγοράσεις βαλβίδες ατμού.
Add selected items to a new queue from batch manager.
Προσθήκη των επιλεγμένων αντικειμένων σε μια νέα σειρά αναμονής από την ομαδική διαχείριση.
Add currently selected items from project tree view to buildset.
Προσθήκη επιλεγμένων αντικειμένων της προβολής έργου στο σύνολο κατασκευής.
You started shopping for your baby.
Άρχισες ήδη ψώνια για το μωρό
Add a new item. New items are appended to the list.
Προσθήκη ενός νέου αντικειμένου. Τα νέα αντικείμενα προστίθενται στο τέλος της λίστας.
It takes incredible strength to lift a cart with your back.
Είναι η δύναμη. Χρειάζεται απίστευτη δύναμη για να σηκώσεις το αμάξι με την πλάτη σου.
Supported File Settings Add new file types to show as album items
Ρυθμίσεις υποστηριζόμενων αρχείων Προσθήκη νέων τύπων αρχείων για την εμφάνισή τους ως αντικείμενα άλμπουμ
Unable to add the future items to the calendar. No change will be done.
Αδυναμία προσθήκης μελλοντικών αντικειμένων στο ημερολόγιο. Δε θα γίνει καμία αλλαγή.
Add widgets to your screensaver.
Προσθήκη συστατικών στην προφύλαξη οθόνης
Had to add your signature.
Έπρεπε να προσθέσεις και την υπογραφή σου.
We sort of assume that because there's a pole in the street, that it's okay to use it, so we park our shopping cart there.
Υποθέτουμε ότι επειδή υπάρχει ένας στύλος στον δρόμο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι παρκάρουμε το καρότσι για τα ψώνια εκεί.
Where would you place your cart in order to sell the most product?
Πού θα τοποθετήσετε τον πάγκο σας για να πουλήσετε περισσότερο
Do you want to add these items to the current list or to the collection list?
Θέλετε να προσθέσετε αυτά τα αντικείμενα στην τρέχουσα λίστα ή στη λίστα συλλογής current playlist
Add nice effects to your messages
Προσθέτει όμορφα εφέ στα μηνύματά σαςName
Add resource to your Akonadi server.
Προσθήκη πόρου στον εξυπηρετητή σας Akonadi.
Here, add that to your collection.
Ορίστε, βάλτη στη συλλογή σου.
You ought to lift me up ln your cart and take me to the hospital.
Καλλίτερα θα έπρεπε να με πας στο νοσοκομείο αμέσως! .
To go shopping.
Να πάνε για ψώνια.
Cart, flatbed
Καρότσι με πλατφόρμα
The last shopping of your life is done by others.
Τα τελευταία ψώνια της ζωής σου γίνονται από άλλους.
Either of you could move your cart towards the other to sell more ice cream.
Ο καθένας σας μπορούσε να μετακινήσει τον πάγκο του προς τον άλλον για να πουλήσει πιο πολύ.
Add gain tags to your audio files
Προσθέστε την ετικέτα gain στα αρχεία ήχου σας
Please add files to your project first.
Παρακαλώ προσθέστε πρώτα αρχεία στο έργο σας.
Add a new lesson to your document
Δημιουργεί ένα νέο μάθημα στο έγγραφό σας
We still have evening shopping to do... ...after the shopping, preparation.
Έχουμε ακόμα βράδυ ψώνια να κάνει... .. .after τις αγορές, την προετοιμασία.
Shopping.
Ψώνια.) ΝΜ Ψώνια.
Shopping.
Ψώνια.
Get them to a green cart.
Πηγαίνετε τα σ' ένα πράσινο καρότσι.
And a cart.
Και αμαξάκι.
I haven't even watched television today... ...because I had to come to do your shopping.
Και εγώ το ίδιο. 'Εχω κουραστεί, δε μπορώ να τα κάνω όλα.
In a grocery store, which line do you get into, the one that has one cart and 19 items or the line with four carts and three, five, two and one items.
Σε ένα μανάβικο, σε ποια γραμμή προτεραιότητας μπαίνεις, σ'αυτήν που έχει ένα καροτσάκι και 19 αντικείμενα ή σ'αυτήν με τέσσερα καροτσιάκια και τρία, πέντε, δύο και ένα αντικείμενα.
Perhaps in future we should create more items, as that will add significant elasticity to the budget.
Ίσως στο μέλλον πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερα κονδύλια, καθόσον αυτό θα συμβάλει στη σημαντικά αυξημένη ευελιξία του προϋπολογισμού.
Add a new word type to your document
Προσθήκη ενός νέου τύπου λέξεων στο έγγραφό σας
Why not add murder to your traitorous acts?
Γιατί δεν προσθέτεις και δολοφονία στις προδοτικές σου πράξεις
Make sure to add them to your recipe collections!
Προσθέστε τα στη συλλογή των συνταγών σας!
John, I don't want to add to your worries...
Τζον, δεν θέλω να επιβαρύνω τις ανησυχίες σου...
Your counting doesn't add up.
Καλά τα λες. Και 80 να'ναι. Φτάνει να'ναι πλούσιος.
She intended to go shopping.
Σκόπευε να πάει για ψώνια.
I want to go shopping.
Θέλω πάει για ψώνια.

 

Related searches: Add Items To Your Shopping Cart - You Have No Items In Your Shopping Cart. - Items In Your Shopping Cart - There Are Currently No Items In Your Shopping Cart - Add It To Your Shopping Cart - Add Them To Your Shopping Cart - To Add To Your Shopping Cart - Add Products To Your Shopping Cart - Add Items To Your Cart - Items In Shopping Cart -