Translation of "adopted a policy" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Council adopted the same policy.
Το Συμβούλιο ακολούθησε την ίδια προσέγγιση.
It is high time we adopted policy.
Εντούτοις, ήρθε πλέον ο καιρός να ασκηθεί πολιτική.
Such a policy orientation is indeed part of the integrated policy guidelines adopted by the European Council.
Ένας τέτοιος προσανατολισμός πολιτικής αποτελεί πράγματι τμήμα των ολοκληρωμένων πολιτικών κατευθυντηρίων γραμμών που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
It must be adopted across the product and packaging policy, transport policy and energy policy.
Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί στη συνολική πολιτική προϊόντων και συσκευασιών, στην πολιτική μεταφορών και στην πολιτική ενέργειας.
A common policy is not, of course, the same thing as a single policy uniformly adopted by every Member State.
Μια κοινή πολιτική δεν είναι, φυσικά, μια μοναδική πολιτική, που υιοθετεί ομοιόμορφα κάθε κράτος μέλος, εφόσον καθένα έχει ιδιαίτερο ρόλο.
We need a genuine environmental policy based on the principles we have adopted.
Υπάρχουν μέρη όπως το Val d'Isère, όπου αυτό θα μπορούσε να γίνει.
In any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια πολιτική ενεργής καταπολέμησης του ρατσισμού.
For a number of years our respective countries have adopted a restrictive policy towards immigration, yet this policy has not stopped migrants arriving.
Επί σειρά ετών οι χώρες μας τηρούν περιοριστική πολιτική έναντι της μετανάστευσης, ωστόσο η πολιτική αυτή δεν έχει αποτρέψει την άφιξη νέων μεταναστών.
By a majority the com mittee adopted two recommendations which favoured a policy to legalize illicit narcotics.
Οι παραβιάσεις μπο ρούν να αναφέρονται στο Δικαστήριο το οποίο μπορεί να αποφασίζει την ανάλογη μείωση του επιδόματος του εν λόγω επιτρόπου.
Since then, the Commission has adopted its communication on a common policy on maritime safety.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πολιτική σε θέματα θαλάσσιας ασφαλείας.
On 17 to 18 June 2004 the European Council adopted a comprehensive policy towards BiH.
Στις 17 18 Ιουνίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συνολική πολιτική για τη ΒΕρ.
For this we need an industrial policy to be adopted.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε την έγκριση μιας βιομηχανικής πολιτικής.
For a long time we have adopted a foreign policy which we allege is based on moral rules.
Και όχι μόνο αυτό.
They also adopted a universal policy in favor of cooperating with the PSOE at local level.
Επίσης, υιοθέτησε την πολιτική της συνεργασίας με αυτούς σε τοπικό επίπεδο.
The Management Board adopted a policy on financial transactions and payments for GCP in February 2002.
Φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση Εξαιρουµένης της επίσηµης αποδέσµευσης παρτίδων
the government is continuing efforts towards decentralisation and recently adopted a policy letter on the subject,
Η κυβέρνηση συνεχίζει τις δραστηριότητές της στον τομέα της αποκέντρωσης και πρόσφατα ενέκρινε την επιστολή πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα.
The legal acts we have adopted will not create energy policy, common energy policy, by themselves, nor will they implement that policy.
Οι νομικές πράξεις, τις οποίες εγκρίναμε, δεν θα δημιουργήσουν από μόνες τους ενεργειακή πολιτική, κοινή ενεργειακή πολιτική, ούτε θα υλοποιήσουν την πολιτική αυτή.
In addition, a White Paper on financial services policy (2005 10) (6) was adopted on 1 December.
Παράλληλα, την 1η Δεκεμβρίου ( ), εγκρίθηκε μια Λευκή Βίβλος για την πολιτική χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 2005 2010.
Serbia's central bank adopted a monetary policy programme for 2006, with curbing inflation as the main target.
Η κεντρική τράπεζα της Σερβίας υιοθέτησε πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής για το 2006, με βασικό στόχο την πάταξη του πληθωρισμού.
Mr President, a very strict budget policy has been adopted in the drafting of next year's budget.
Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός εσόδων εξόδων για το προσεχές έτος ακολουθεί μια εξαιρετικά αυστηρή γραμμή.
A global view of what is just should be adopted when the EU s fisheries policy is discussed.
Μια σφαιρική εικόνα του τι είναι σωστό θα έπρεπε να εγκρίνεται όταν συζητείται η αλιευτική πολιτική της ΕΕ.
That, in our view, is the policy which ought to be adopted.
Κανείς δεν ξέρει ακόμα ποια θά 'ναι η μορφή της Ένωσης.
Even the financial leeway available impacts on the policy to be adopted.
Ακόμη και τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομικών παρεκκλίσεων έχουν αντίκτυπο στην πολιτική που πρόκειται να υιοθετηθεί.
In March 2006 the European Council adopted the energy policy for Europe.
Τον Μάρτιο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη.
Under Blair's leadership, the Labour Party had adopted a more centrist policy platform under the name 'New Labour'.
Υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, το Εργατικό Κόμμα είχε υιοθετήσει μια πιο κεντρώα πολιτική πλατφόρμα υπό το όνομα 'New Labour'.
Its principles and parameters were outlined in a policy framework adopted by the Council of Ministers last September.
Οι αρχές και οι παράμετροι σκιαγραφήθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών τον περασμένο Σεπτέμβριο.
On the subject of enforcement, you will be aware that the Commission has adopted a tougher fining policy.
Στο θέμα της εφαρμο γής των κανόνων, θα γνωρίζετε πως η Επιτροπή έχει υιο θετήσει σκληρότερη πολιτική επιβολής προστίμων.
On the same day the Commission adopted a communication on a Community immigration policy which complements our thinking on migration issues.
Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση για την κοινοτική πολιτική μετανάστευσης η οποία συμπληρώνει τον προβληματισμό μας για τα θέματα μετανάστευσης.
The Netherlands has adopted such a policy over the past couple of years, aimed at bringing about a multi cultural society.
Στο παρελθόν οι Κάτω Χώρες είχαν ακολουθήσει μια ανάλογη πολιτική με στόχο τη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
If they are adopted by Council, they will represent a major step forward in forging a common EU anti terrorism policy.
Εφόσον εγκριθούν από το Συμβούλιο, θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια χάραξης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής κατά της τρομοκρατίας.
The communiqué merely reaffirms policy guidelines previously adopted and commitments previously entered into.
Κάτι παρόμοιο σημείωσε στην παρέμβαση του και ο συμπατριώτης μου βουλευτής κ. Fernando Suárez.
A number of years ago, we adopted a solid report with a view to adopting a European external policy in the area of energy.
Πριν από μερικά χρόνια, εγκρίναμε μια συνεκτική έκθεση με στόχο την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας.
The question is to what extent is a policy being adopted to actually learn something from those best practices?
Το ερώτημα είναι κατά πόσο ασκείται μία πολιτική για να αξιοποιηθούν πραγματικά αυτές οι βέλτιστες πρακτικές.
A return policy should be adopted that is effective and that does exactly what it says on the tin.
Πρέπει να υιοθετηθεί μια πολιτική επιστροφής η οποία θα είναι αποτελεσματική και θα κάνει αυτό ακριβώς που πρεσβεύει.
Two Council Resolutions have been adopted on a Community policy on tourism and on a better seasonal and geographical distribution of tourism.
Εχουν εγκριθεί δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική πολιτική στον τομέα του τουρισμού και για την καλύτερη χρονική και γεωγραφική κατανομή του τουρισμού.
The report before us, completed by the amendments adopted in Committee, provides a good framework for a product policy on ecological lines.
Η παρούσα έκθεση συμπληρωμένη με τις τροπολογίες που ενέκρινε η επιτροπή παρέχει ένα καλό πλαίσιο για μία πολιτική προϊόντων με οικολογικό προσανατολισμό.
In the autumn, the European Commission adopted a communication entitled Simplification and better regulation for the common agricultural policy , with the aim of making this policy less complex.
Το φθινόπωρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία ανακοίνωση για την απλούστευση και τη βελτίωση της νομοθεσίας που διέπει την ΚΓΠ, σε μία προσπάθεια απλούστευσης του πολύπλοκου χαρακτήρα της πολιτικής αυτής.
What is clearly new is that we have adopted an employment policy, based on the Lisbon Decisions, indeed an employment policy that should be of a qualitative nature.
Είναι ασφαλώς καινούργιο που συμπεριλάβαμε την πολιτική για την απασχόληση, βασιζόμενοι στις αποφάσεις της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την πολιτική για την απασχόληση η οποία οφείλει να είναι ποιοτική.
In order to give the policy a concrete form, the Commission adopted in October 2007 the action plan for an integrated maritime policy, which is gradually being applied.
Προκειμένου να δώσει στην πολιτική μια συγκεκριμένη μορφή, η Επιτροπή υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2007 το σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική, το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά.
The Council has since adopted conclusions in favour of this policy on numerous occasions.
Στη συνέχεια, το Συμβούλιο εξέδωσε επανειλημμένα συμπεράσματα υπέρ αυτής της πολιτικής.
The Council has since adopted conclusions in favour of this policy on numerous occasions.
Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, με πολλές άλλες ευκαιρίες, ενέκρινε συμπεράσματα υπέρ αυτής της πολιτικής.
Against that background, the Commission adopted a document on 18 July entitled 'New orientations for the reform of personnel policy'.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε στις 18 Ιουλίου ένα έγγραφο με τίτλο Νέοι προσανατολισμοί για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής προσωπικού .
Madam President, very briefly, two days ago we adopted a policy action at EU level on organ donation and transplantation.
(EN) Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα, πριν από δύο ημέρες εγκρίναμε μια δράση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση.
The EP adopted a resolution on the effects of Articles 92 to 93 of the Treaty on regional policy (A 2 114 87).
Το σημερινό κύμα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων επιτάχυνε την διαδικασία αυτή.
The resources of the Mediterranean policy constitute, in our view, a starting point which will have to be adapted and extended in the light of the policy guidelines adopted.
Προσθέτω ότι στα πλαίσια της διακυβερνητικής διάσκεψης διαμορφώνεται ήδη ευρεία συμφωνία για το σημείο αυτό.

 

Related searches: Adopted A Policy - Policy Adopted - Adopted Policy - Has Adopted A Policy - Adopted Accounting Policy - Adopted This Policy - Policy Was Adopted - Adopted The Following Policy Toward Copyright Infringement O - Specific Policy Adopted - Policy Adopted By Parliament -