Translation of "business process metrics" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Use Font Metrics
Χρήση μετρήσεων γραμματοσειράς
Data quality metrics
Συστήματα μέτρησης της ποιότητας των δεδομένων
Business Process Management .
Business Process Management.
Business Process Intelligence.
Business Process Intelligence.
Business Process Cockpit.
Business Process Cockpit.
Model Based Business Process Mining.
Model Based Business Process Mining.
Guidelines of business process modeling.
Business Process Modeling.
Albania's business registration process expedited
Επίσπευση της διαδικασίας εγγραφής επιχειρήσεων στην Αλβανία
Metrics Theories of wormhole metrics describe the spacetime geometry of a wormhole and serve as theoretical models for time travel.
Metrics Theories of wormhole metrics describe the spacetime geometry of a wormhole and serve as theoretical models for time travel.
There's also Murmurs, Montage, Mobs, Metrics and Mounds.
Υπάρχει επίσης το Μουρμουρητά, Μοντάζ, Όχλος, Συστήματα και Λόφοι.
Metrics provides more numerical views on the data.
Οι Νόμοι παρέχουν στατιστικές των δεδομένων.
So there's some problem with these metrics now.
Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτές τις μετρήσεις τώρα.
Strip Chart tool for plotting Performance Co Pilot metrics
Εργαλείο λωρίδων διαγραμμάτων για τη σχεδίαση μετρήσεων Performance Co Pilot
Image Metrics is a markerless, performance driven animation company.
Η Image Metrics είναι μία εταιρία κινούμενης εικόνας με γνώμονα τις υψηλές επιδόσεις.
Image Metrics is a markerless, performance driven animation company.
Έμιλι Η Image Metrics είναι μία εταιρία κινούμενης εικόνας με γνώμονα τις υψηλές επιδόσεις.
Performance metrics related to ATM systems and modernisation initiatives
Αντικείμενο εργασιών
Process Mining Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes.
Automating the Discovery of As Is Business Process Models Probabilistic and Algorithmic Approaches.
), International Conference on Business Process Management (BPM 2006) (Vol.
), International Conference on Business Process Management (BPM 2006) (Vol.
Business investment should be seen as a dynamic process.
Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια δυναμική διαδικασία.
ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) Measure, Analyze and Optimize Your Business Process Performance (whitepaper).
ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) Measure, Analyze and Optimize Your Business Process Performance (whitepaper).
Improving Business Process Quality through Exception Understanding, Prediction, and Prevention.
Improving Business Process Quality through Exception Understanding, Prediction, and Prevention.
Process preparation Implementing ERP typically requires changes in existing business processes.
Η εφαρμογή των ERP τυπικά απαιτεί αλλαγές σε υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες.
Two such metrics are considered equivalent if the angles they measure are the same.
Δύο τέτοιες μετρικές θεωρούνται ισοδύναμες εάν οι γωνίες που μετρούν είναι οι ίδιες.
This cooperation will also permit data collection enabling the standardisation of analysis and metrics.
B.
Of course, other metrics matter, too, and nuclear power has all sorts of popularity problems.
Βέβαια, υπάρχουν, επίσης, και άλλες μετρήσεις, και η πυρηνική ενέργεια έχει ένα σωρό προβλήματα δημοτικότητας.
the mapping process to business lines must be subject to independent review.
η διαδικασία αντιστοίχισης υπόκειται σε ανεξάρτητη επανεξέταση.
That creates a problem for standard metrics, because we're getting more and more stuff for free,
Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για τυπικές μετρήσεις, επειδή παίρνουμε όλο και περισσότερα πράγματα δωρεάν, όπως
Among the modern methods are Unified Modeling Language and Business Process Model and Notation.
Ορισμένες πιο σύγχρονες τεχνικές μοντελοποίησης είναι το Unified Modeling Language και το Business Process Modeling Notation.
The process for opening a business in Republika Srpska will be simplified. Getty Images
Η διαδικασία για το άνοιγμα μιας επιχείρησης στη Δημοκρατία Σρέπσκα θα απλοποιηθεί. Getty Images
Some of the reforms, so far, have simplified the process for business registration, the removal of registration for beginners in business, Istrefi said.
Ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις έχουν, μέχρι στιγμής, απλοποιήσει τη διαδικασία καταχώρησης των επιχειρήσεων, την άρση της καταχώρησης για τους νέους επιχειρηματίες είπε ο Ιστρέφι.
The slow pace of the legislative process is the reason why the business world has overtaken us. The legislative process must speed up.
Ο αργός ρυθμός της νομοθετικής διαδικασίας είναι η αιτία που ο επιχειρηματικός κόσμος μάς έχει αιφνιδιάσει. νομοθετική διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί.
According to the agency, the move reflects the country's relative wealth and the government's affordable, albeit worsening debt metrics .
Σύμφωνα με τον οίκο, η κίνηση αντικατοπτρίζει τον σχετικό πλούτο της χώρας και τις προσιτές, αν και αυξανόμενες, μετρήσεις χρέους της κυβέρνησης .
Such a process shall include, among other things, analyses of the borrower's business and industry and the types of customers with whom the borrower does business.
Η διαδικασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναλύσεις της δραστηριότητας και του επιχειρηματικού τομέα του πιστούχου και των κατηγοριών πελατών με τους αυτός οποίους συναλλάσσεται.
The police and business process outsourcing companies are happy over the enactment of the cybercrime prevention bill.
Η αστυνομία και οι εταιρείες επιχειρήσεων που λειτουργούν με προμήθεια είναι ικανοποιημένες από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πρόληψη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
He says the business community was only superficially involved in the process of evaluating Free Trade Agreements.
Λέει ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει αναμιχθεί μόνο επιφανειακά στη διαδικασία αξιολόγησης των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου.
Business, business.
Δουλειές, δουλειές!
And this is what we used to give to the company Image Metrics to create a rigged, digital version of Emily.
Και αυτό είναι που χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε στην εταιρεία Image Metrics να δημιουργήσει μια ψηφιακή εκδοχή της Έμιλι.
C. The Parties agree that future areas of cooperation may include Air Navigation Services cost breakdowns and related cost efficiency metrics.
Οι εργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις δραστηριότητες που ορίζονται στις παραγράφους Α1 και Α2 του παρόντος άρθρου
Business leaders and economists are urging the government to revive Turkey's EU process to counter the economic crisis.
Στελέχη επιχειρήσεων και οικονομολόγοι προτρέπουν την κυβέρνηση να ανανεώσει τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.
Business is business.
Η δουλειά είναι δουλεία.
Business is business.
Οι δουλειές είναι δουλειές.
This is business, Nora's business, your business.
Αυτό είναι δουλειά, της Νόρας και δική σου.
At the best, you're 10 percent human, but more likely about one percent human, depending on which of these metrics you like.
Είστε 10 τοις εκατό άνθρωπος, το πολύ, αλλά πιθανότερα περίπου ένα τοις εκατό άνθρωπος, αναλόγως ποιο από αυτά τα μετρικά συστήματα προτιμάτε.
Yet, others have found that BPI is a valuable tool in a process of gradual change to a business.
Επίσης, άλλοι βρήκαν ότι η βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε μια διαδικασία βαθμιαίας αλλαγής σε μια επιχείρηση.
Common functions of business intelligence technologies are reporting, online analytical processing, analytics, data mining, process mining, complex event processing, business performance management, benchmarking, text mining, predictive analytics and prescriptive analytics.
Συνηθισμένες λειτουργίες της ΕΝ είναι οι εξής reporting, online analytical processing, analytics, data mining, business performance management, benchmarking, text mining, και predictive analysis.

 

Related searches: Business Process Metrics - Process Metrics - Process Performance Metrics - Key Process Metrics - Business Metrics - Key Business Metrics - Business Performance Metrics - Metrics In Business - Business Metrics Dashboard - Critical Business Metrics -