Translation of "compelling experience" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He knows that the arm is not there, but, nevertheless, it's a compelling sensory experience for the patient.
Γνωρίζει ότι το χέρι δεν είναι εκεί αλλά, παρ όλα αυτά, είναι μια ακαταμάχητη αισθητηριακή εμπειρία για τον ασθενή.
That's very compelling.
Σαν τη σαμπάνια.
That is compelling.
Είναι κάτι το συναρπαστικό.
That's not terribly compelling.
Αυτό δεν είναι και φοβερά συναρπαστικό.
but his arguments are compelling.
αλλά τα επιχειρήματά του είναι άτρωτα.
So in my opinion, the research evidence is compelling and the logic of this is compelling.
Έτσι, κατά τη γνώμη μου, τα στοιχεία της έρευνας lt br gt είναι πειστικά και η λογική τους είναι πειστική.
These are very compelling, vivid sensations.
Αυτές είναι ιδιαίτερα ακαταμάχητες, ζωηρές εντυπώσεις.
Here are some of the most compelling stories...
Ιδού κάποιες από τις πιο δυνατές ιστορίες...
It also has one compelling virtue it works.
Έχει επίσης μια συναρπαστική αρετή.
And this is the first compelling business benefit.
Και αυτό είναι το πρώτο εξαιρετικά ενδιαφέρον προνόμιο για τις επιχειρήσεις.
In order to create a story that's compelling...
Για να το κάνουμε αυτό...
It also has one compelling virtue, it works.
Έχει επίσης μια συναρπαστική αρετή. Δουλεύει.
So a very compelling theory that's really mainstream physics.
Έτσι είναι μια πολύ συγκλονιστική θεωρία, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη τάση της Φυσικής.
No compelling evidence has been submitted against these findings.
Κατά των διαπιστώσεων αυτών δεν έχουν υποβληθεί αδιάσειστα στοιχεία.
It has to get very compelling before we'll pay attention.
Πρέπει να γίνουν πολύ πειστικά πριν τους δώσουμε σημασία.
Renfield, you're compelling me to put you in a straitjacket.
Ρένφιλντ, μη με αναγκάσεις να σου βάλω ζουρλομανδύα!
I wouldn't be telling you this story if it weren't compelling.
Δεν θα σας έλεγα αυτή την ιστορία αν δεν ήταν πειστική.
The picture I'm about to show you is a compelling picture.
Η εικόνα που είμαι έτοιμος να σας παρουσιάσω (Γέλια)
It can also be used in very compelling ways for good.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ συναρπαστικούς τρόπους και για καλό.
Now there's compelling evidence that it really needs to be 350.
Και έχουμε αδιάσειστα στοιχεία ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει 350.
I know that for many people that is the compelling argument.
Γνωρίζω ότι για πολλούς αυτό είναι ένα ακαταμάχητο επιχείρημα.
Rural Scotland's case for money back is more compelling than the Treasury's.
Το ποσό των πόρων (60,3 εκατ.
As usual, Mrs Cederschiöld makes a very compelling argument for her case.
Ως συνήθως, η κυρία Cederschiöld παρουσιάζει με πολύ πειστικό τρόπο την επιχειρηματολογία της.
You've never seen a jewel as beautiful as this, nor as compelling.
Δεν έχετε ξαναδεί τόσο όμορφο κόσμημα... και τόσο ακαταμάχητο.
So evidence against our model, we're likely to ignore, even if it's compelling.
Έτσι στοιχεία ενάντια στο μοντέλο μας, μάλλον θα τα απορρίψουμε, ακόμα και αν είναι πειστικά.
He's the author of such compelling books as Why zebras don't get ulcers ,
Είναι ο συγγραφέας συναρπαστικών βιβλίων όπως το Γιατί οι ζέβρες δεν παθαίνουν έλκος ,
The second compelling benefit of compassion is that it creates an inspiring workforce.
Το δεύτερο προνόμιο της της συμπόνιας είναι ότι δημιουργεί εμπνευσμένο εργατικό δυναμικό.
The numbers of port operators should not be restricted except for compelling reasons.
Ο αριθμός των φορέων εκμετάλλευσης των λιμένων δεν πρέπει να περιοριστεί, εκτός κι αν είναι απαραίτητο.
The committee heard strong personal testimonies, which provided compelling evidence in the report.
Η επιτροπή άκουσε ισχυρές προσωπικές μαρτυρίες, οι οποίες αποτέλεσαν πηγή βάσιμων στοιχείων για την κατάρτιση της έκθεσης.
No more partisan ulterior motives compelling countries with different sensitivities to work together.
Μακριά από εμάς πλέον οι πολιτικάντικες σκοπιμότητες, που υποχρεώνουν χώρες με διαφορετικές ευαισθησίες να εργαστούν από κοινού.
And patience, experience and experience, hope
η δε υπομονη δοκιμην, η δε δοκιμη ελπιδα,
This sounds immensely boring but games are able to make this process incredibly compelling.
Αν και ακούγεται υπερβολικά βαρετό, τα παιχνίδια έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτή την διαδικασία απίστευτα θελκτική.
There's been thousands of trials, hundreds of studies, and there's some really compelling findings.
Έχουν γίνει χιλιάδες δοκιμές, εκατοντάδες μελέτες, και υπάρχουν ορισμένα αληθινά συναρπαστικά ευρήματα.
There are also compelling political reasons, Mr President, why we should support the Commission.
Υφίστανται επίσης πολιτικοί λόγοι, κύριε Πρόεδρε, οι οποίοι μας επιβάλουν να υποστηρίζουμε την Επι τροπή.
opportunity for airlines to call for volunteers in the case of overbooking, rather compelling.
HABSBURG (ΡΡΕ). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μόνο δυο λέξεις σχετικά με την έκθεση αυτή, που κατά την άποψη μου είναι λαμπρή έκθεση.
In my opinion, the arguments for not lifting the arms embargo are utterly compelling.
Τα επιχειρήματα για την μή άρση του εμπάργκο είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά πειστικά.
Certainly Mrs Cederschiöld makes some very compelling points, but there are other views also.
Σίγουρα η κ. Cederschiöld θέτει ορισμένα αναμφισβήτητα επιχειρήματα, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις.
Experience.
Εμπειρία.
Experience?
Όχι τον αδελφό σου.
Experience?
Εμπειρία
Applicants should however be given a possibility to opt out on compelling and legitimate grounds.
Οι αιτούντες θα πρέπει πάντως να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εξαίρεση για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους.
So he is actually doing a job of compelling them to feel a certain way.
Στην πραγματικότητα τους εξαναγκάζει να αισθανθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
This question was so compelling that we decided to explore the answer, by building Siftables.
Αυτή η ερώτηση ήταν τόσο συναρπαστική που αποφασίσαμε να εξερευνήσουμε την απάντηση, χτίζοντας τα Siftables.
We condemn the violence but we also see that black Zimbabweans have a compelling case.
Καταδικάζουμε τη βία, αλλά διαπιστώνουμε επίσης ότι οι μαύροι Ζιμπαμπουανοί έχουν συντριπτικά επιχειρήματα.
There is no compelling need for the EU to provide financial support for EGTC measures.
Δεν υπάρχει οπωσδήποτε ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του ΕΟΕΣ από την ΕΕ.

 

Related searches: Compelling Experience - Compelling Customer Experience - Compelling User Experience - Presents A Compelling Listening Experience - A Compelling Experience - Compelling End-user Experience - Compelling Consumer Experience - Most Compelling Experience - Compelling - Compelling Evidence -