Translation of "domestic demand" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Domestic demand and employment should gradually strengthen .
Με δεδοµένη την υπόθεση ότι η εξωτερική ζήτηση θα συνεχίσει να είναι ισχυρή , η αύξηση των εξαγωγών αναµένεται να εξακολουθήσει να στηρίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προßολής .
There is great demand for domestic help.
Παρουσιάζεται σημαντική ζήτηση για οικιακές εργασίες.
The same applies to domestic demand and industrial production.
Το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά την εγχώρια ζήτηση και τη βιομηχανική παραγωγή.
On the domestic side , buoyant domestic demand has contributed to inflationary pressures in many countries under review .
Στον εσωτερικό τομέα , η υψηλή εγχώρια ζήτηση συνέßαλε στη δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων σε πολλές από τις επισκοπούμενες χώρες .
On the domestic side, buoyant domestic demand has contributed to inflationary pressures in many countries under review.
Στον εσωτερικό τομέα, η υψηλή εγχώρια ζήτηση συνέβαλε στη δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων σε πολλές από τις επισκοπούμενες χώρες.
It is also suitable to indicate whether the demand originates from the domestic or non domestic market.
Ο δείκτης ενδείκνυται και για τον προσδιορισμό του κατά πόσο η ζήτηση προέρχεται από την εγχώρια ή τη μη εγχώρια αγορά.
The result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
Ως αποτέλεσμα η εγχώρια ζήτηση περιορίστηκε, ενώ ταυτόχρονα η εξωτερική ζήτηση εξασθενεί.
Economic activity is also becoming more broadly based on domestic demand .
Η οικονομική δραστηριότητα απέκτησε επίσης ευρύτερη ßάση στην εγχώρια ζήτηση .
This decline reflects a drop in exports coupled with decreasing domestic demand .
Η υποχώρηση αυτή αντανακλά την κάµψη των εξαγωγών σε συνδυασµό µε την πτωτική πορεία της εγχώριας ζήτησης .
Domestic demand in the euro area is expected to maintain its momentum .
Η εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διατηρήσει το δυναμισμό της .
It has become more broadly based and is mainly supported by domestic demand .
Έχει αποκτήσει ευρύτερη ßάση και στηρίζεται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση .
Domestic demand in the euro area is also expected to maintain its momentum .
Η εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ αναμένεται επίσης να διατηρήσει το δυναμισμό της .
Domestic demand in the euro area is expected to maintain its relatively strong momentum .
Η εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διατηρήσει το σχετικά έντονο δυναμισμό της .
Domestic demand in the euro area is also expected to maintain its relatively strong momentum .
Η εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ αναμένεται επίσης να διατηρήσει το σχετικά έντονο δυναμισμό της .
Domestic demand in the euro area is also expected to maintain its relatively strong momentum .
Η εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ επίσης αναμένεται να διατηρήσει το σχετικά έντονο δυναμισμό της .
Albania's power utility says it cannot keep up with domestic demand for electricity. Getty Images
Η επιχείρηση ηλεκτρισμού της Αλβανίας αναφέρει ότι δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Getty Images
Further ahead , the economic pick up is projected to strengthen , supported by gradually rising domestic demand .
Στη συνέχεια , η οικονοµική ανάκαµψη αναµένεται , σύµφωνα µε τις προßολές , να ενισχυθεί , στηριζόµενη από τη σταδιακά αυξανόµενη εγχώρια ζήτηση .
On the domestic side , while the rise in oil prices has weighed on domestic demand , the latest available economic data and survey indicators show some improvement .
Στον εσωτερικό τομέα , αν και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια ζήτηση , τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και οι δείκτες ερευνών δείχνουν κάποια ßελτίωση .
Domestic companies are called to satisfy a larger domestic demand and dispose of affordable and often sufficiently skilled workforce, thus having quick avenues to increase productivity.
Δεδομένου ότι οι επεκτάσεις και η κατασκευή σχολικών κτιρίων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως κατεπείγον ζήτημα, η Ιορδανία έχει εγγυηθεί τον ταχύτερο δυνατό χρόνο αντίδρασης.
According to experts, these could meet up to 92 per cent of the domestic demand for electricity.
Σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορεί να ικανοποιήσει μέχρι και το 92 τοις εκατό της εγχώριας ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα.
Albania's energy production meets less than half of the country's domestic electricity demand, according to government data.
Η ενεργειακή παραγωγή της Αλβανίας ικανοποιεί λιγότερο από τη μισή εγχώρια ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Gains in growth result from welfare gains, as domestic and foreign demand respond positively to price reductions.
Το θέμα της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων πιστώσεων έχει πολλές πτυχές.
The breakdown of GDP data for the third quarter of 2005 confirmed a stronger contribution from domestic demand .
Η ανάλυση των στοιχείων του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2005 επιßεßαίωσε ισχυρότερη συμßολή της εγχώριας ζήτησης .
In Germany , a rigid labour market with low employment growth has prevented a pick up in domestic demand .
Στη Γερμανία , οι δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας και ο χαμηλός ρυθμός αύξησης της απασχόλησης εμπόδισαν την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης .
The combination of weak foreign and strong domestic demand led to a gradual widening of the trade deficit ,
Ôïí ÉáíïõÜñéï êáé ÖåâñïõÜñéï ï äåßêôçò ÇWWÁ óçìåßùóå êáé íÝá ðôþóç .
For the Union as a whole , the improved real growth performance in 1997 was principally due to domestic demand .
3 ó åôéêÜ ìå ôï Êáôáóôáôéêü ôïõ Åõñùðáúêïý ÓõóôÞìáôïò Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò .
This pattern of weak growth in the euro area reflects both modest global activity and very subdued domestic demand .
Αυτή η πορεία ßραδείας ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ αντανακλά τόσο την επιßράδυνση της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας όσο και την πολύ υποτονική εγχώρια ζήτηση .
Benin actually isn t able to satisfy its domestic food demand on its own, as the data collected by FAO show.
Το Μπενίν στην πραγματικότητα δεν είναι ικανό να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του με τα δικά του μέσα, όπως φανερώνουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας.
At the same time , the range for 2011 has shifted downwards , reflecting mainly the downward revisions to domestic demand prospects .
Ταυτόχρονα , το διάστηµα για το 2011 µετατοπίστηκε προς τα κάτω , αντανακλώντας κυρίως τις αντίστοιχες αναθεωρήσεις των προοπτικών της εγχώριας ζήτησης .
Looking ahead , the Governing Council expects that both global and domestic demand will decline in 2009 but thereafter recover gradually .
Σε ό , τι αφορά το μέλλον , το Διοικητικό Συμßούλιο αναμένει ότι η ζήτηση τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο θα υποχωρήσει το 2009 , αλλά στη συνέχεια θα σημειώσει σταδιακή ανάκαμψη .
Even the new Jack 2 field in the gulf of Mexico would only supply a few months of domestic demand.
Ακόμη και το νέο κοίτασμα Jack 2 στον κόλπο του Μεξικού, θα προμήθευε μόνο μερικούς μήνες εγχώριας ζήτησης.
We have rising profits, but income from wages is not rising we continue to have an economic policy directed at supply and not demand we do not have adequate domestic demand.
Έχουμε αυξανόμενα κέρδη, αλλά το εισόδημα από μισθούς δεν αυξάνεται εξακολουθούμε να έχουμε μία οικονομική πολιτική η οποία προσανατολίζεται στην προσφορά και όχι στη ζήτηση δεν έχουμε επαρκή εγχώρια ζήτηση.
DEMAND DEMAND REDUCTION CHAPTER
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Over the full projection horizon until 2011 , activity is projected to be gradually supported by exports and by stronger domestic demand .
Καθ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προßολής µέχρι το 2011 , η οικονοµική δραστηριότητα αναµένεται , ßάσει των προßολών , να ενισχυθεί σταδιακά από τις εξαγωγές και την εντονότερη εγχώρια ζήτηση .
Despite the moves, Romania's exports have dropped significantly and domestic demand has shrunk due to the global economic and financial crisis.
Παρά τις κινήσεις, οι εξαγωγές της Ρουμανίας έχουν μειωθεί σημαντικά και η εγχώρια ζήτησε έχει συρρικνωθεί λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.
The share of electricity imports in the total electricity demand would therefore decline while the share of domestic production would increase.
Το μερίδιο εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθεί συνεπώς, ενώ το μερίδιο εγχώριας παραγωγής θα αυξηθεί.
However, since there is going to be increased demand for domestic servants owing to social changes, it is high time we reviewed the relationship between the domestic workers, the employers and the authorities.
Τώρα όμως που οι κοινωνικές μεταβολές θα οδηγήσουν στην αύξηση της ζήτησης για την παροχή οικιακών υπηρεσιών, είναι καιρός να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ οικιακών βοηθών, εργοδοτών και κράτους.
In line with a slow recovery in domestic and foreign demand , overall price , cost and wage developments are expected to stay subdued .
Στο πλαίσιο της ßραδείας ανάκαμψης της εγχώριας και της εξωτερικής ζήτησης , οι συνολικές εξελίξεις των τιμών , του κόστους και των μισθών αναμένεται να παραμείνουν συγκρατημένες .
As domestic demand will stimulate import growth , net trade is not expected to contribute to real GDP growth over the projection horizon .
Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες θα συνεχίσουν , σύµφωνα µε τις προßολές , να αυξάνονται µε µέτριους ρυθµούς στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προßολής .
In particular, the mission said, domestic demand is outpacing GDP, spilling over into Serbia Montenegro's large external accounts deficit, and fuelling inflation.
Συγκεκριμένα, η επιτροπή ανέφερε ότι η εγχώρια ζήτηση ξεπερνά το ΑΕΠ, επιβαρύνοντας το μεγάλο έλλειμμα εξωτερικών λογαριασμών τη Σερβίας Μαυροβουνίου και προκαλώντας πληθωρισμό.
For some products especially if Community pro duction greatly exceeds domestic demand the Community preference system should be applied much more widely.
Για ορισμένα προϊόντα ιδιαίτερα όταν η κοινοτική παραγωγή ξεπερνά κατά πολύ τις ίδιες ανάγκες θα έπρεπε να εφαρμοσθεί πιο έντονα ο κοινοτικός προστα τευτισμός.
Ask questions, demand proof, demand evidence.
Να κάνετε ερωτήσεις, να απαιτείτε αποδείξεις, να απαιτείτε στοιχεία.
PART ONE DEMAND DEMAND REDUCTION CHAPTER
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
PART ONE DEMAND DEMAND REDUCTION Λ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ THE ΖΗΤΗΣΗΣ
particularly encouraging to see that domestic demand is picking up across the EU and is making a major contribution to real GDP growth .
Ç ÅôÞóéá êèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Íïìéóìáôéêïý Éäñýìáôïò ( ÅÍÉ ) ãéá ôï 1997 åßíáé ç ôÝôáñôç êáé ôåëåõôáßá ðïõ åêäßäåé ôï ºäñõìá .

 

Related searches: Domestic And Non Domestic - Domestic Demand - Private Domestic Demand - Strong Domestic Demand - Final Domestic Demand - Weak Domestic Demand - Decline In Domestic Demand - Domestic Market Demand - Pick-up In Domestic Demand - Domestic Demand Growth -