Translation of "domestic market" to Greek language:


  Dictionary English-Greek

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Domestic market in Belarus
Εγχώρια αγορά στη Λευκορωσία
Domestic market in Russia
Εγχώρια αγορά στη Ρωσία
The market for domestic heating technology
Αγορά συσκευών οικιακής θέρμανσης
The domestic market has remained stable and the cost situation relating to the domestic market has remained stable.
Τόσο η εγχώρια αγορά όσο και η κατάσταση από πλευράς κόστους, παρέμειναν σταθερές.
The core market of these producers was clearly their domestic market.
Η βασική αγορά αυτών των παραγωγών ήταν σαφώς η εγχώρια αγορά τους.
The euro zone will be a domestic market within the internal market.
Η ζώνη του ευρώ γίνεται εγχώρια αγορά μέσα στην ενιαία αγορά.
000 km' lìHUSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES '
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
312 Output prices of the non domestic market
312 Τιμές παραγωγού για το εξωτερικό
Variable 311 Output prices of the domestic market
Μεταβλητή 311 Τιμές παραγωγού για την εγχώρια αγορά
Bosnalijek controls about 23 of the domestic pharmaceutical market.
Η Bosnalijek ελέγχει το 23 περίπου της εγχώριας φαρμακευτικής αγοράς.
Should this be tolerated in a common domestic market?
Πρέπει αυτό να είναι ανεκτό σε μία κοινή εσωτερική αγορά
These imports represented some 5 of the domestic market.
Αυτές οι εισαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου 5 της εγχώριας αγοράς.
Variable 312 Output prices of the non domestic market
Μεταβλητή 312 Τιμές παραγωγού για τις εξαγωγές
The Turkish domestic market is less than 2 of the USA domestic market and also appears to be more limited than the USA market in terms of competition.
Η τουρκική εγχώρια αγορά αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2 της εγχώριας αγοράς των ΗΠΑ και, επιπλέον, εμφανίζεται πιο περιορισμένη σε σύγκριση με την αγορά των ΗΠΑ όσον αφορά τον ανταγωνισμό.
It is also suitable to indicate whether the demand originates from the domestic or non domestic market.
Ο δείκτης ενδείκνυται και για τον προσδιορισμό του κατά πόσο η ζήτηση προέρχεται από την εγχώρια ή τη μη εγχώρια αγορά.
remote members of or participants in a domestic regulated market .
ορισµένης εγχώριας ρυθµιζόµενης αγοράς ή από συµµετέχοντες σε αυτή .
The domestic market remained relatively stable during the last years.
Τα τελευταία χρόνια, η εγχώρια αγορά παρέμεινε σχετικά σταθερή.
The internal market must be a genuine domestic market, both for businesses and for consumers.
Πρέπει η εσωτερική αγορά να είναι μία αυθεντική εγχώρια αγορά, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.
We have 15 domestic markets and a common European internal market.
Έχουμε 15 εγχώριες αγορές και μια κοινή ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.
However, sales on the domestic market were made to national distributors.
Ωστόσο, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκαν σε εθνικούς διανομείς.
The third interested party, Edelchemie, was concerned about the domestic market.
Ο τρίτος ενδιαφερόμενος, η Edelchemie, αναφέρθηκε στην εσωτερική αγορά.
India only produces for its domestic market and not for export,
η Ινδία παράγει μόνον για την εγχώρια αγορά της και όχι για να εξάγει,
That applies to the domestic market in the former GDR and to the FRG former GDR market.
Θα πρέπει να απορρίψουμε τις αυξήσεις των κοινοτικών αδει
Some blame the world market, while others fault the domestic political crisis.
Κάποιοι κατηγορούν την παγκόσμια αγορά, ενώ άλλοι ρίχνουν το φταίξιμο στην εγχώρια πολιτική κρίση.
She said Bulgaria has closed all chapters associated with the domestic market.
Είπε ότι η Βουλγαρία έχει ολοκληρώσει όλα τα κεφάλαια που αφορούν στην εσωτερική αγορά.
The panel decided that the deal was not jeopardising domestic market competition.
Η επιτροπή αποφάσισε ότι η συμφωνία δεν διακινδυνεύει την εγχώρια αγορά ανταγωνισμού.
This will provide the foundation for a single domestic euro payments market.
Με αυτό τον τρόπο θα τεθούν τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας ενιαίας εγχώριας αγοράς πληρωμών σε ευρώ.
At the same time Japan's own huge domestic market is virtually impenetrable.
Και τελικά, θα εξα ντληθούμε εμείς.
That goes for our domestic labour market as well as across borders.
Αυτό ισχύει τόσο στην εγχώρια αγορά εργασίας μας καθώς και στη διασυνοριακή.
the product produced and sold on the domestic market of the PRC
το υπό εξέταση προϊόν
Thus, price comparability between the domestic and export market was not affected.
Επομένως, δεν επηρεάστηκε η συγκρισιμότητα των τιμών μεταξύ της εγχώριας και της εξαγωγικής αγοράς.
Given the relatively small dependency on the domestic market, a decrease of domestic consumption would not significantly affect the companies' profitability.
Λόγω της σχετικά μικρής εξάρτησής τους από την εγχώρια αγορά, μια μείωση της εγχώριας κατανάλωσης δεν θα επηρέαζε σημαντικά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.
Reinsurance on international market is allowed only if the reinsured risk cannot be placed on the domestic market.
Για τον τρόπο 2
Therefore, its clients would pay a higher price on the domestic market than customers on the export market.
Συνεπώς, οι πελάτες της στην εγχώρια αγορά θα πλήρωναν υψηλότερη τιμή από τους πελάτες της στο εξωτερικό.
The exporters have a substantial domestic market for the product concerned, and domestic prices have increased in comparison with the original investigation.
Οι εξαγωγείς διαθέτουν σημαντική εγχώρια αγορά για το εν λόγω προϊόν και οι εγχώριες τιμές αυξήθηκαν σε σχέση με την αρχική έρευνα.
42 is equal to gross domestic product ( B. 1 g ) at market prices .
42 ισούται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ( B. 1 g ) σε τιμές αγοράς .
Trade or transfer of timber product for domestic market complies with applicable legislation
Θεσμικό πλαίσιο για την επαλήθευση της νομιμότητας και την αδειοδότηση των εξαγωγών
insufficient competition on the Turkish domestic market (there are only 3 Turkish producers),
ανεπαρκής ανταγωνισμός στην τουρκική εγχώρια αγορά (υπάρχουν μόνον τρεις τούρκοι παραγωγοί),
However, both sold the major part of their production on the domestic market.
Εντούτοις, και οι δύο χώρες πώλησαν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στην εγχώρια αγορά.
Hurricane damage in Louisiana was primarily responsible for occasional US domestic market shortages.
Οι περιστασιακές ελλείψεις στην αμερικανική εγχώρια αγορά οφείλονταν κυρίως στις ζημίες τις οποίες προκάλεσε ο τυφώνας στη Λουιζιάνα.
RO Reinsurance on international market is allowed only if the reinsured risk cannot be placed on the domestic market.
Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων
RO Reinsurance on international market is allowed only if the reinsured risk cannot be placed on the domestic market.
Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίου
RO Reinsurance on international market is allowed only if the reinsured risk cannot be placed on the domestic market.
(συμπεριλαμβανομένων των θεάτρων, των μουσικών συγκροτημάτων, των τσίρκων και των ντισκοτέκ)
The investigation confirmed that the core market of the remaining US and Japanese producers was their respective domestic market.
Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η βασική αγορά των εναπομενόντων παραγωγών από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία ήταν η αντίστοιχη εγχώρια αγορά τους.
Moreover, the same importer claimed that the Turkish domestic market was too small to be representative for the Chinese market.
Ο ίδιος εισαγωγέας ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι η εγχώρια αγορά της Τουρκίας είναι πολύ μικρή για να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική της κινεζικής αγοράς.

 

Related searches: Domestic And Non Domestic - Domestic Market - Domestic Market Share - Domestic Bond Market - On The Domestic Market - Strong Domestic Market - Domestic Consumer Market - Domestic Financial Market - Domestic Labor Market - Domestic Retail Market -