Translation of "outstanding amount" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Original maturity Outstanding amount indicator number
Τομέας
In the case of outstanding loans including guarantees of any kind indicate the amount outstanding
Στην περίπτωση τρεχόντων δανείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων κάθε είδους, να αναφερθεί το εναπομένον προς εξόφληση ποσό
Table 2 Earmarking system Outstanding transactions Accrued interest Total amount to be covered Lower trigger amount Upper trigger amount Adjusted market value
Πίνακας 2 Σύστημα εξειδίκευσης τών ασφαλειών Συνολικό ποσό που πρέπει να καλυφθεί
The outstanding amount of MFI loans to the private sector contracted somewhat further in April .
Το υπόλοιπο των δανείων των ΝΧΙ προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσε ελαφρά περαιτέρω συρρίκνωση τον Απρίλιο .
The amount outstanding at 31 December 1984 from such loans was 4 987.4 m ECU.
Η ETE χορήγησε το 1984 δάυεια ύψους 6.903,2 εκατ.
Fourthly, the amount of the advance payments left outstanding is high to an untenable degree.
Τέταρτον, το ποσό των προκαταβολών που δεν έχουν εκτελεστεί είναι απαράδεκτα υψηλό.
In the denominator, EPE shall be used as if it were a fixed outstanding amount.
Στον παρονομαστή, το ΕΡΕ θα χρησιμοποιείται σαν να ήταν ένα σταθερό εναπομένον ποσό.
The solution to the high level of amount outstanding actually lies in adopting a different approach.
Η αντιμετώπιση του RAL χρήζει μάλλον διαφορετικής προσέγγισης.
The increase of this amount on the deposit over time is only covered by the outstanding amounts .
Ο αντίστοιχος όγκος νέων εργασιών είναι το ποσό των χρημάτων που έχουν κατατεθεί .
The guarantee will not always cover the full amount outstanding, especially if the comprehensive guarantee is used.
Η εγγύηση δεν καλύπτει πάντοτε ολόκληρο το εκκρεμούν ποσό, ιδίως αν χρησιμοποιείται συνολική εγγύηση.
The increase of this amount on the deposit over time shall only be covered by the outstanding amounts .
Ο αντίστοιχος όγκος νέων εργασιών είναι το ποσό των χρηµάτων που έχουν κατατεθεί .
The increase of this amount on the deposit over time shall only be covered by the outstanding amounts .
Ο αντίστοιχος όγκος νέων εργασιών είναι το ποσό των χρημάτων που έχουν κατατεθεί .
If the amount cannot be fully off set against those aid payments, the outstanding balance shall be cancelled.
Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο απαλείφεται.
the aggregate outstanding amount of securitised revolving exposures segregated by the originator's interest and the investors' interest and
ια) συνολικό υπόλοιπο των τιτλοποιημένων ανακυκλούμενων ανοιγμάτων, με διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύματος και των δικαιωμάτων των επενδυτών και
The Commission itself has supplied us with a large amount of information, a large number of documents throwing light on the amount of total outstanding loan guarantees.
Πέραν αυτών, η νέα διοργανική συμφωνία είναι καλή, και μάλιστα αισθητά καλύτερη από την προηγούμενη.
The amount of marketable eligible assets outstanding at the start of Stage Three was slightly above Euros 5,000 billion .
Ôï õðüëïéðï ôùí åìðïñåýóéìùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ðïõ ìðïñïýóáí íá ãßíïõí äåêôÜ êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôïõ Ôñßôïõ Óôáäßïõ Þôáí åëáöñþò õøçëüôåñï áðü ôï ðïóüí ôùí 5.000 äéóåê .
Outstanding transactions
RtmakkacÝy Gleqolgmßa Ýmaqngy
Outstanding Bugs
Σημαντικά σφάλματα
Outstanding payments
Καθυστερήσεις πληρωμών
Okay, outstanding.
Τέλεια.
Outstanding transactions
Εκκρεμείς συναλλαγές
Non marketable assets are assigned a value corresponding either to the theoretical price or to the outstanding amount. If the national central bank opts for the valuation corresponding to the outstanding amount, the non marketable assets may be subject to higher haircuts (see Section 6.4.3).
Εάν η προκύπτουσα τιμή αναφοράς ανάγεται σε ημερομηνία προγενέστερη από το τελευταίο πενθήμερο ή δεν έχει μεταβληθεί το τελευταίο πενθήμερο, το Ευρωσύστημα ορίζει θεωρητική τιμή.
A moderate monthly contraction in the outstanding amount of loans to non financial corporations has been observed over recent months .
Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται συγκρατημένη μηνιαία συρρίκνωση του υπολοίπου των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις .
Two months on I have still to receive outstanding items and my visa card has been debited the full amount.
Έχουν περάσει δύο μήνες και ακόμα δεν έχω παραλάβει τα καθυστερούμενα εμπορεύματα, ενώ το ποσό έχει χρεωθεί ολόκληρο στην πιστωτική μου κάρτα.
Non marketable assets Non marketable assets are assigned a value corresponding either to the theoretical price or to the outstanding amount .
Μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία Στα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία αποδίδεται αξία που αντιστοιχεί είτε στη θεωρητική τιμή είτε στο ανεξόφλητο υπόλοιπό τους .
Date Outstanding transactions
Ημερομηνία
Outstanding amounts ( AF .
Υπόλοιπα ( AF .
Outstanding Customs Debts
Εκκρεμή τελωνειακά Υρέη
9 million documents outstanding in France 11 million outstanding in Germany.
9 εκατ. έyyρaφa εκκρεμούν στη Γαλλία 11 εκατ. εκκρεμούν στη Γερμανία.
Each year, new credit (loans) must be made that at least equal the amount of all the outstanding interest payments that year.
Κάθε χρόνομ νέες πιστώσεις (δάνεια) πρέπει να δωθούν τουλάχιστων ίσης ποσότητας με το χρέος συν τους τόκους του προηγούμενου χρόνου.
Margin Threshold means the largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for collateral.
Κατώφλι περιθωρίου (margin threshold) μέγιστο ποσό τρέχοντος ανοίγματος πέραν του οποίου ένας αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή εξασφαλίσεων.
Article 13 Outstanding issues
Άρθρο 13 Εκκρεμή θέματα
Article 15 Outstanding issues
Άρθρο 15 Εκκρεμή θέματα
Outstanding Customs Debts 16.3.
Εκκρεμή τελωνειακά χρέη 16.3.
Others are still outstanding.
Όσο και αν αυτό το τονίσω, πάλι δε φτάνει.
Why are they outstanding?
Γιατί εκκρεμούν
All reporting agents shall provide for bank overdrafts , i.e. indicators 12 and 23 , the outstanding amount at the end of the month . Sector
Για τις τραπεζικές υπεραναλήψεις , δηλαδή για τους δείκτες 12 και 23 , όλες οι μονάδες παροχής στοιχείων αναφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στο τέλος του μήνα .
What is more, the budgets are implemented at a still lower level, which results in a significant amount of outstanding budgetary commitments (RELs).
Επιπλέον, οι προϋπολογισμοί υλοποιούνται σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, πράγμα το οποίο οδηγεί σε σημαντικό βαθμό δημοσιονομικών δεσμεύσεων υπό εκκρεμότητα.
Any delay in payment shall give rise to the payment of default interest by Norway on the outstanding amount from the due date.
Η συνεισφορά της Νορβηγίας στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το έτος N 1 θα μειωθεί αναλόγως.
Any delay in payment shall give rise to the payment of default interest by Liechtenstein on the outstanding amount from the due date.
Το Λιχτενστάιν καταβάλλει την οικονομική συνεισφορά του το αργότερο εντός 45 ημερών από την παραλαβή του χρεωστικού σημειώματος.
Any delay in payment shall give rise to the payment of default interest by Switzerland on the outstanding amount from the due date.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ
The amount of EUR 2,75 million indicated by Germany as a private investor contribution is an outstanding claim of Vopelius dated January 1998.
Το ποσό των 2,75 εκατ. ευρώ, το οποίο η Γερμανία ανέφερε ως συνεισφορά επενδυτή, αποτελεί εκκρεμή απαίτηση της Vopelius από τον Ιανουάριο του 1998.
To that sum there shall be added the amount of provisions for claims outstanding established at the end of the last financial year.
Στο ως άνω άθροισμα προστίθεται το ποσό των προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις που βεβαιώθηκαν κατά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.
The total exposure of this kind shall not exceed 15 of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution.
Το σύνολο αυτών των ανοιγμάτων δεν υπερβαίνει το 15 του ονομαστικού υπολοίπου των καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος.
Deposit liabilities and loans shall be reported at the nominal amount outstanding at the end of the month and on a gross basis.
Τα στοιχεία για τις υποχρεώσεις από καταθέσεις και τα δάνεια παρέχονται ως ανεξόφλητα ονομαστικά ποσά στο τέλος του μήνα και σε ακαθάριστη βάση.

 

Related searches: Outstanding Amount - Amount Outstanding - Outstanding Principal Amount - Principal Amount Outstanding - Outstanding Loan Amount - Outstanding Amount Due - Outstanding Nominal Amount - Settle The Outstanding Amount - Outstanding Invoice Amount - Total Amount Outstanding -