Translation of "social positioning" to Greek language:


  Dictionary English-Greek

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Positioning
Τοποθέτηση
Positioning
Τοποθέτηση
satellite positioning
δορυφορικός εντοπισμός
Satellite positioning
Δορυφορικός εντοπισμός θέσης
Global Positioning System
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
Enable image positioning
Ενεργοποίηση καθορισμού θέσης εικόνων
Positioning of stripline
Θέση του γυμνού αγωγού
DCC, Encoding handling, OSD positioning
DCC, χειρισμός κωδικοποιήσεων, τοποθέτηση OSD
Even your organs are positioning themselves correctly.
Δε ξέρω ποιος σε κουράρει αλλά φαίνεται... Μέχρι και τα όργανά σου τοποθετούνται σωστά.
For the purposes of RIS for which exact positioning is required, the use of satellite positioning should be recommended.
Για τους σκοπούς των ΥΠΕΝ για τις οποίες απαιτείται ακριβής εντοπισμός θέσης, θα πρέπει να προτείνεται η χρήση τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού θέσης.
For the purpose of RIS, for which exact positioning is required, the use of satellite positioning technologies is recommended.
Για τους σκοπούς των ΥΠΕΝ, για τις οποίες απαιτείται ακριβής εντοπισμός θέσης, προτείνεται η χρήση των τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού θέσης.
Positioning tables (equipment capable of precise rotary positioning in any axes), other than those specified in 2B120, having all the following characteristics
Τράπεζες τοποθέτησης (εξοπλισμός ικανός να καθορίζει με ακρίβεια την περιστροφική θέση σε οποιοδήποτε άξονα) πλην των προσδιοριζόμενων στο 2B210, με όλα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
Have a positioning accuracy of less (better) than 0,003
Με ακρίβεια τοποθέτησης μικρότερη (καλύτερη) από 0,003 . στ.
by affecting driver s position, e.g. seat or steering wheel positioning,
μεταβολή της θέσης του οδηγού π.χ. της ρύθμισης του καθίσματος του οδηγού ή του τιμονιού,
Even small errors during entry can result in large positioning errors
Ακόμα και μικρά λάθη κατά τη διάρκεια της εισόδου μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα σφάλματα τοποθέτησης
the number of olive trees and their positioning in the parcel,
τον αριθμό των ελαιοδέντρων και τη θέση τους στο αγροτεμάχιο,
A positioning accuracy equal to or better than 5 arc second.
Ακρίβεια τοποθέτησης 5 δεύτερα της μοίρας ή καλύτερη.
This positioning of snipers puts the monument in danger from rebel fire.
Αυτή η τοποθέτηση των ελεύθερων σκοπευτών θέτει το μνημείο σε κίνδυνο από πυρά ανταρτών.
Overall positioning accuracy on the x axis more (worse) than 30 μm.
γενική ακρίβεια τοποθέτησης στον άξονα των x μεγαλύτερη (χειρότερη) από 30 μm.
The GPS satellite positioning system enables calls for assistance even without human involvement.
Το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού στίγματος GPS προσφέρει τη δυνατότητα κλήσεων για βοήθεια ακόμη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Europe's overseas territories could become bases for pre positioning vital products and logistics.
Τα υπερπόντια εδάφη της Ευρώπης μπορούν να αποτελέσουν βάσεις εκ των προτέρων τοποθέτησης ζωτικής σημασίας προϊόντων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
It will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη του δημοσίως χρηματοδοτούμενου παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης.
the number of non eligible olive trees and their positioning in the parcel
τον αριθμό των μη επιλέξιμων ελαιοδένδρων και τη θέση τους στο αγροτεμάχιο
It means that from the point of view of positioning, the message was clear.
Αυτό σημαίνει ότι από άποψη θέσης, το μήνυμα ήταν σαφές.
Cameras on the ceiling and a laptop serve as an indoor global positioning system.
Κάμερες στην οροφή και ένας φορητός υπολογιστής δρουν ως παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου.
(d) formulating proposals towards arrangements necessary for the future operational service of positioning and navigation
δ) διατυπώνοντας προτάσεις για τις αναγκαίες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά με τη μελλοντική υπηρεσία επιχειρήσεων προσδιορισμού στίγματος και πλοήγησης 7
In conflict areas the recent changes have made the perception of NGO positioning more complex.
Σε περιοχές συγκρούσεων, οι πρόσφατες αλλαγές έχουν καταστήσει πιο σύνθετη την αντίληψη για την τοποθέτηση των ΜΚΟ.
The positioning and order of the markings constituting the tyre designation shall be as follows
Η θέση και η σειρά των σημάνσεων που συνιστούν τον χαρακτηρισμό του ελαστικού είναι η ακόλουθη
As for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers.
Όσον αφορά τη Ζιμπάμπουε, μπορώ να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο ότι τώρα τοποθετούμε τους πρώτους παρατηρητές των εκλογών.
Return the widget's geometry as x y w h. This is useful for positioning a created widget.
Επιστρέφει τη γεωμετρία του συστατικού ως x y w h. Αυτό είναι χρήσιμο για την τοποθέτηση ενός δημιουργημένου συστατικού.
They have opted for the weak common position in favour of our Parliament' s more drastic positioning.
Επέλεξαν την περιορισμένη κοινή στάση και όχι την ευρύτερη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
It is also positioning itself as a potential mediator, keeping channels open with both Gaddafi and the rebels.
Έχει επίσης προτείνει να αποτελέσει δυνητικό μεσολαβητή, διατηρώντας ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Καντάφι και ανταρτών.
Can someone really manipulate the timing and positioning of a GPS receiver just like that, with a spoofer?
Μπορεί κάποιος πράγματι να χειραγωγήσει το χρονισμό και την τοποθέτηση ενός δέκτη GPS τόσο εύκολα, με έναν πλαστογράφο
The negotiations on the positioning of such a system are the responsibility of the nation state as such.
Οι διαπραγματεύσεις για τον χώρο εγκατάστασης αυτού του συστήματος είναι ευθύνη των ιδίων των ενδιαφερομένων εθνικών κρατών.
They refrain from indulging in the slightest judgement as to the ideological and political positioning of the channels.
Αποφεύγει ακόμη και την παραμικρή κριτική σε ό,τι αφορά την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση των καναλιών.
The European Global Satellite Navigation system, encompasses Galileo and EGNOS, and provides a worldwide positioning and timing infrastructure.
Το ευρωπαϊκό παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, το οποίο εμπεριέχει το Galileo και το Egnos, παρέχει υποδομή παγκόσμιου εντοπισμού θέσης και προσδιορισμού χρόνου.
Other grinding machines in which the positioning in any one axis can be set up to accuracy 0,01mm
Άλλες μηχανές λείανσης, με ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης σε καθένα από τους άξονες, τουλάχιστον 0,01 m
The use of sexist images contributes to this reality, violating a woman implicitly and positioning her as an object.
Η χρήση σεξιστικών εικόνων συμβάλλει σε αυτή την πραγματικότητα, παραβιάζοντας σιωπηρά την γυναίκα και κατηγοριοποιώντας την ως αντικείμενο.
Under the deal, worth 760,000 euros, ENT's experts will provide integration services for BiH Telecom's Mobile Positioning System 9.0.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ύψους 760.000 ευρώ, οι ειδικοί της ΕΝΤ θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το Mobile Positioning System 9.0. της BiH Telecom.
You know, we capture this imagery but to build the 3 D models we need to do geo positioning.
Ξέρετε, παίρνουμε τις φωτογραφίες, αλλά για να χτίσουμε τα τρισδιάστατα μοντέλα πρέπει να κάνουμε γεω εντοπισμό.
a positioning as European leader in Intel 64 bit architecture based solutions and open source software in target markets,
να καταστεί η κυρίαρχη ευρωπαϊκή εταιρεία όσον αφορά τις λύσεις με βάση την αρχιτεκτονική Intel 64 μπιτ και τα λογισμικά open source (ανοικτής πηγής) στις αγορές στόχο,
The positioning of lifting jacks on work sites shall comply with the diagram shown in Annex X Plate 13.
Η τοποθέτηση γρύλων ανύψωσης σε εργοτάξια πρέπει να συμμορφώνεται με το διάγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα X εικόνα 13.
Fourth, the GALILEO satellite positioning system, which has been recognised as a priority by successive European Councils and by this House.
Το τέταρτο, το σύστημα πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου GALILEO, του οποίου η προτεραιότητα αναγνωρίστηκε από διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια, καθώς και από το παρόν Σώμα.
Clearly, not all of the applications that increasingly depend on the American global positioning system can rely on a single system.
Είναι προφανές πως δεν μπορούν να βασίζονται σε ένα μόνο σύστημα όλες οι εφαρμογές που εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από το Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης των ΗΠΑ.
Instead, we should help pre empt this situation by pre positioning observer forces on the Bulgarian Macedonian border. The last thing we
Αντί γι' αυτό, θα πρέπει να βοηθή

 

Related searches: Social Positioning - Social Assistance, Social Services - Social Social Security Certificates - Social Social Media - Social Policy And Social Research - Social Protection And Social Inclusion. - Social Contributions And Social Benefits - Social Security Social Assistance - Social Security And Social Policy - Institute For Social Work And Social Education -