Translation of "to add to your shopping cart" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Serbia's shrinking shopping cart
Όλο και μικρότερο το καλάθι της νοικοκυράς στη Σερβία
Add to Shopping List
Προσθήκη στη λίστα αγορών
And the thing that I liked is sort of this one click, add to your cart button (Laughter) for buying steam valves.
Και αυτό που μου άρεσε είναι αυτό το με ένα κλικ, προσθήκη στο καλάθι (Γέλια) για να αγοράσεις βαλβίδες ατμού.
Shopping with your dame?
Ψώνια με την κυρά
It takes incredible strength to lift a cart with your back.
Είναι η δύναμη. Χρειάζεται απίστευτη δύναμη για να σηκώσεις το αμάξι με την πλάτη σου.
Add widgets to your screensaver.
Προσθήκη συστατικών στην προφύλαξη οθόνης
Had to add your signature.
Έπρεπε να προσθέσεις και την υπογραφή σου.
To go shopping.
Να πάνε για ψώνια.
You started shopping for your baby.
Άρχισες ήδη ψώνια για το μωρό
Where would you place your cart in order to sell the most product?
Πού θα τοποθετήσετε τον πάγκο σας για να πουλήσετε περισσότερο
Add nice effects to your messages
Προσθέτει όμορφα εφέ στα μηνύματά σαςName
Add resource to your Akonadi server.
Προσθήκη πόρου στον εξυπηρετητή σας Akonadi.
Here, add that to your collection.
Ορίστε, βάλτη στη συλλογή σου.
You ought to lift me up ln your cart and take me to the hospital.
Καλλίτερα θα έπρεπε να με πας στο νοσοκομείο αμέσως! .
We sort of assume that because there's a pole in the street, that it's okay to use it, so we park our shopping cart there.
Υποθέτουμε ότι επειδή υπάρχει ένας στύλος στον δρόμο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι παρκάρουμε το καρότσι για τα ψώνια εκεί.
Add gain tags to your audio files
Προσθέστε την ετικέτα gain στα αρχεία ήχου σας
Please add files to your project first.
Παρακαλώ προσθέστε πρώτα αρχεία στο έργο σας.
Add a new lesson to your document
Δημιουργεί ένα νέο μάθημα στο έγγραφό σας
Get them to a green cart.
Πηγαίνετε τα σ' ένα πράσινο καρότσι.
I haven't even watched television today... ...because I had to come to do your shopping.
Και εγώ το ίδιο. 'Εχω κουραστεί, δε μπορώ να τα κάνω όλα.
Make sure to add them to your recipe collections!
Προσθέστε τα στη συλλογή των συνταγών σας!
John, I don't want to add to your worries...
Τζον, δεν θέλω να επιβαρύνω τις ανησυχίες σου...
We still have evening shopping to do... ...after the shopping, preparation.
Έχουμε ακόμα βράδυ ψώνια να κάνει... .. .after τις αγορές, την προετοιμασία.
Either of you could move your cart towards the other to sell more ice cream.
Ο καθένας σας μπορούσε να μετακινήσει τον πάγκο του προς τον άλλον για να πουλήσει πιο πολύ.
Add a new word type to your document
Προσθήκη ενός νέου τύπου λέξεων στο έγγραφό σας
Why not add murder to your traitorous acts?
Γιατί δεν προσθέτεις και δολοφονία στις προδοτικές σου πράξεις
She intended to go shopping.
Σκόπευε να πάει για ψώνια.
I want to go shopping.
Θέλω πάει για ψώνια.
Add your mobile phonebook to the KDE Address Book.
Προσθήκη του τηλεφωνικού καταλόγου σας στο βιβλίο διευθύνσεων του ΚDE
I can immediately add it to your daily wage.
Μπορεί να προσθέσει αμέσως να σας ημερομίσθιο.
And there are lots of organisations working hard, To ensure your shopping list is full.
Και υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που δουλεύουν σκληρά, για να είναι σίγουροι ότι η λίστα αγορών σας είναι γεμάτη.
I'm going to grocery shopping now.
Προς το παρόν δηλαδή.
I, too, have shopping to do.
Κι εγώ για ψώνια βγήκα.
Cart, flatbed
Καρότσι με πλατφόρμα
The last shopping of your life is done by others.
Τα τελευταία ψώνια της ζωής σου γίνονται από άλλους.
Am I addicted to shopping? lt br gt I'm not always shopping! Then hurry back.
Είμαι κανένας εξαρτημένος από τα ψώνια Δεν ψωνίζω συνεχώς! lt i gt Τότε έλα πίσω γρήγορα.
I add my words of sympathy to the families to your own.
Επιτρέψτε μου να εκφράσω κι εγώ τη συμπαράστασή μου προς τις οικογένειες των θυμάτων.
Someone who would not grant Casey Martin the right to a golf cart, what would be your reason?
Κάποιος που δε θα παραχωρούσε στον Κέισι Μάρτιν το δικαίωμα να έχει αμαξάκι του γκολφ, ποιο θα ήταν το σκεπτικό σας
Please add files and audio titles to your project first.
Παρακαλώ προσθέστε πρώτα αρχεία και τίτλους ήχου στο έργο σας.
Maybe she went shopping to buy materials.
Ίσως πήγε για ψώνια για να αγοράσει τα υλικά .
For shopping and to show her around...
Για ψώνια και να της δείξω γύρω από...
You seem to have been shopping selectively.
Υπήρξατε μάλλον επιλεκτικός στις αναφορές σας.
I'd even go shopping to please her!
Θα πάω για ψώνια... για να την ευχαριστήσω!
But this is the velocity relative to the cart.
Αυτή όμως είναι η σχετική ως προς την πλατφόρμα ταχύτητα.
Shopping.
Ψώνια.) ΝΜ Ψώνια.

 

Related searches: Add It To Your Shopping Cart - Add Them To Your Shopping Cart - Add Items To Your Shopping Cart - To Add To Your Shopping Cart - Add Products To Your Shopping Cart - Add To Shopping Cart - You Have No Items In Your Shopping Cart. - Your Shopping Cart Is Currently Empty. - Was Added To Your Shopping Cart. - In Your Shopping Cart -