Translation of "accommodating" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accommodating capital inflows in Europe
Az Európába irányuló tőkeáramlás elősegítése
He's the all accommodating, all reciprocating
Ő a Mindent Elnéző, a Mindent Viszonozó,
Accommodating the spectrum demands of mobile systems
A mobilrendszerek spektrumigényeinek teljesítése
Accommodating these changes adds to CAP costs.
Az e változásokhoz való alkalmazkodás tovább növeli a KAP kiadásait.
He'll tell you I was most accommodating.
Mondta nekem, hogy nagyon alkalmazkodó voltam.
I shouldn't have been too accommodating to you...
Csak addig kell mennem amennyit a közreműködése ér.
For the very cool eMovix package and his accommodating work.
A nagyon klassz eMovix csomagért és a kísérő munkákért.
In his correspondence with Vinokurova, however, Prokopenko was less than accommodating.
A Vinokurovával való kommunikációban viszont a politikus nem volt túl segítőkész.
It is said that he is very accommodating to pretty women
Úgy tartják, nagyon jóindulatú a gyönyörű nőkkel. .
Plans for accommodating ships in distress shall be made available upon demand.
A veszélyben lévő hajók elhelyezési terveit kérésre elérhetővé kell tenni.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for accommodating me.
(IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy beiktatták felszólalásomat.
Accommodating an unexpected fall in economic activity under the corrective arm of the Pact
A gazdasági tevékenység váratlan visszaesésének kezelése a Paktum korrekciós ágában
Violations have been identified, revealed, including for example in closed establishments accommodating children and elderly people.
Jogsértésekre derült fény például olyan zárt intézményekben, ahol gyermekeket és idős embereket helyeztek el.
Accommodating particular national concepts such as trusts or floating charges in a unified code would be complex.
Az olyan külön nemzeti koncepcióknak, mint a vagyonkezelők vagy a lebegő költségek egy egységes kódexbe foglalása bonyolult lenne.
As one is all accommodating, another is all permeating, what is the central conception of the Infinite?
Ha mindenben benne van, mindent áthat, mi akkor a központi fogalma a Végtelennek?
They act as quality measures are the mainstream organisation and its staff capable of accommodating immigrant needs effectively?
Ezek voltaképpen minőségi mérceként vannak jelen, azt vizsgálva, hogy az általános szervezet és személyzete képes e hatékonyan eleget tenni a bevándorlók szükségleteinek.
Shipowners shall bear the cost of accommodating observers in the same conditions as the officers on the vessel.
A hajótulajdonosok saját költségükre biztosítják a megfigyelőknek a tisztek részére járó feltételek szerinti elszállásolást.
Seychelles vessel owners shall bear the cost of accommodating observers in the same conditions as the officers on the vessel.
A megfigyelők a hajón való tartózkodásuk alatt
it means reality the all love, the all beautiful, the all sweet, the all charming, the all accommodating, and all personal.
az a valóságot jelenti minden szeretetet, minden szépséget, minden édességet, bájt, könnyedséget, minden személyességet.
Finally, allow me to thank the rapporteurs, Mrs Schaldemose, Mr Stubb and Mr Brie, for their exceptionally accommodating and constructive cooperation.
Végül, hadd köszönjem meg az előadók, Schaldemose asszony, Stubb úr, és Brie úr kivételesen rugalmas és konstruktív együttműködését.
Mr. Whiffers then added that he feared a portion of this outrage might be traced to his own forbearing and accommodating disposition.
Whiffers úr azután még hozzátette, hogy ezt a botrányos dolgot részben talán saját engedé keny és alkalmazkodó természetének kénytelen betudni.
feels that monetary policy should be accommodating to long term investment in terms of appropriate interest rates both for investors and savers
úgy érzi, hogy a monetáris politikának mind a beruházók, mind a megtakarítók számára megfelelő kamatlábakkal támogatnia kell a hosszú távú beruházásokat
People think, Well, I am comfortable with the Infinite it's grater than the greatest, all accommodating, smaller than the smallest, all permeating.
Az emberek azt hiszik Értem a Végtelent mindennél nagyobb, mindenben benne van, mindennél kisebb, mindent áthat.
accommodating the particular situation of mixed arrivals, including where persons seeking international protection are present at the external borders of the EU and
a vegyes menekültáramlás sajátos helyzetének figyelembe vétele, beleértve azt az esetet is, amikor nemzetközi védelmet kérő személyek jelennek meg az Unió külső határainál valamint
Ports accommodating a ship in distress should be able to rely on prompt compensation for any costs and damage involved in this operation.
A veszélyben lévő hajót befogadó kikötők részére haladéktalanul meg kell téríteni az e művelet során felmerült esetleges költségüket és kárukat.
Finally, I should like to say how delighted I was with the effective, efficient and accommodating approach of the Commission and the Council.
Végül szeretném elmondani, hogy mennyire örültem a Bizottság és a Tanács hatékony, eredményes és készséges megközelítésének.
I would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
Szintén szeretném kifejezni köszönetemet a Bizottságon belüli kollégáimnak, valamint a cseh elnökségnek a befogadó és konstruktív szemléletükért.
Numerical The integrals encountered in a basic calculus course are deliberately chosen for simplicity those found in real applications are not always so accommodating.
Numerikus The integrals encountered in a basic calculus course are deliberately chosen for simplicity those found in real applications are not always so accommodating.
If he be not more accommodating as a husband than as a patient, John, I fear me that the lady will lead a troubled life.
Ha férjnek is olyan makacs lesz, mint páciensnek, akkor attól félek, John, hogy igen szomorú élet vár a hölgyre.
I am shadow rapporteur for the report on the independent investigation of accidents, and the Council has proved rather less than accommodating up to now.
Árnyékelőadója vagyok a balesetek független kivizsgálásáról szóló jelentésnek, és a Tanács eddig nem sok alkalmazkodóképességet mutatott.
At the same time, we have committed to maintaining fully accommodating liquidity support to the euro area banking system until at least October this year.
Ugyanakkor vállaltuk, hogy legalább 2010 októberéig továbbra is az igények szerint, maradéktalanul kielégítjük az euróövezet bankrendszerének likviditási szükségletét.
This is about a modest budget that was rising at half the rate of a national budget, despite the enlargement accommodating over 12 new states.
A vita egy visszafogott költségvetésről zajlik, amely csupán feleannyira nőtt, mint a nemzeti költségvetések, annak ellenére, hogy több, mint 12 új tagállam csatlakozott hozzánk.
The introduction of interim targets increases the predictability of the policy, allows for accommodating product development cycles and facilitates long term planning for interested parties.
A közbenső célok megállapítása növeli a politika előreláthatóságát, lehetővé teszi a termékfejlesztési ciklushoz való alkalmazkodást, és megkönnyíti az érdekelt felek számára a hosszú távú tervezést.
Depending on how the principles are applied by Member States, a Recommendation would also provide companies with flexibility, in accommodating companies of different size and sectors.
Attól függően, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az elveket, az ajánlás a társaságok számára is rugalmasságot biztosít, figyelembe véve a különböző méretű és eltérő ágazatbeli társaságokat.
This exercise shall be based on an objective analysis of possibilities of accommodating the air traffic, taking into account the different types of traffic at that airport.
Ennek a módszernek a légiforgalom lebonyolítási lehetőségeinek objektív elemzésén kell alapulnia, figyelembe véve az adott repülőtéren lebonyolított különböző típusú légiforgalmat.
accommodating two additional new Member States with large agricultural activity and significantly lower incomes per head will clearly add to expenditure requirements on the basis ofthe acquis
Két további olyan tagállam befogadása, mely jelentős mezőgazdasági aktivitással és jelentősen alacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkezik, egyértelműen növelni fogja a kiadásokat az acquis rendelkezései alapján.
I fully back Parliament's attempts to maintain the principle of independence in the decision making process for accommodating a vessel in distress in a place of refuge.
Teljes mértékben támogatom a Parlament arra irányuló kísérleteit, hogy a veszélyben lévő hajók menedékhelyen történő fogadásáról szóló döntés meghozatala során őrizzük meg a függetlenség elvét.
Furthermore, other important factors contribute to inflation s perseverance an accommodating monetary policy and a steady, but now slowing, depreciation of the currency, in particular, add to inflation inertia.
Ezenkívül egyéb fontos tényezők is hozzájárulnak az infláció tartósságához az alkalmazkodó monetáris politika és a tartós, de jelenleg lassuló valutaleértékelés különösen elősegítik az infláció tehetetlenségét.
Whereas it is important to establish as a first step the rules for staging points accommodating domestic solipeds and domestic animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species
mivel első lépésként fontos meghatározni a háziasított egypatás állatok, továbbá a háziasított szarvasmarha , juh , kecske , és sertésfélék elhelyezésére szolgáló megállóhelyekre vonatkozó szabályokat
What the proposals and solutions put forward actually amount to is a plan of unconditional support for the banks, backed up by a monetary policy that is now accommodating.
Ami az előterjesztett javaslatokban és megoldásokban szerepel, az voltaképpen a bankok feltétel nélküli támogatásának terve, a háttérben egy olyan monetáris politikával, amely most próbál alkalmazkodni.
The shipowner shall bear the cost of accommodating the observer in the same conditions as the officers on the vessel, within the confines of the structure of the vessel.
A hajótulajdonos saját költségén biztosítja a megfigyelő számára a tiszteket megillető, a hajó lehetőségeihez mért feltételek szerinti elszállásolást és étkeztetést.
Even where there is no such insurance or financial guarantee, the authorities should make an assessment of the factors and risks attached to accommodating or refusing to accommodate the ship.
A hatóságoknak ugyanakkor biztosítás vagy pénzügyi garancia hiányában is el kell járniuk a hajó fogadásához vagy fogadásának elutasításához kapcsolódó tényezők és kockázatok felmérésében.
Wagons whose special fittings for accommodating the load shall be treated with caution, i.e. carboy, jar or cask wagons tanks of aluminium tanks lined with ebonite or enamel crane wagons.
Olyan kocsik, amelyeknek a teher elhelyezésére szolgáló speciális szerelvényeit óvatosan kell kezelni, pl. savballonos, tégelyes vagy hordós, alumíniumtartályos, ebonittal vagy zománccal bevont tartályú, illetve darus kocsik.
I should like to thank our rapporteur, Horst Schnellhardt, for his excellent work in accommodating all our concerns and also for the excellent outcome of his discussions with the European Council.
Köszönetet szeretnék mondani előadónknak, Horst Schnellhardtnak nagyszerű munkájáért, amellyel aggodalmainkat foglalkozott, valamint az Európai Tanáccsal folytatott megbeszéléseken elért kiváló eredményért.
We should emphasise the fact that, to date, it is more often than not third countries that are less well off than us that have played their part in accommodating refugees.
Hangsúlyoznunk kell, hogy eddig a nálunk rosszabb helyzetben lévő harmadik országok az esetek többségében jobban kitettek magukért a menekültek elhelyezésében.

 

Related searches: Accommodating Manner - Accommodating Monetary Policy - To Be Accommodating - Accommodating Arrangement - Being Accommodating - Accommodating Offer - Accommodating Policy - Accommodating Change - Accommodating Space - Accommodating Attitude -