Translation of "areas improvement" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Areas improvement - translation : Improvement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Areas for improvement
Fejlesztendő területek
Areas for improvement
Javításra váró területek
areas for improvement
a javítandó területeket
Key areas for improvement
A fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területeket
areas for improvement of the recommendation
Az ajánlás fejlesztésre szoruló területei
Improvement of Natura in marine areas.
Natura bevezetése a tengeri területeken.
Areas for improvement in the short term
Rövid távú fejlesztési területek
There remain several areas where improvement is necessary.
Több olyan terület van tehát, ahol javulásra van szükség.
Foundation for the Improvement areas of in Living different and Working
A (korábban kiemelt) társadalmi integráció és a lakosság elöregedése mellett négy környezetvédelmi prioritást határoztak meg az éghajlatváltozást, a fenntartható közlekedést, a közegészségügyet és a természeti erőforrások kezelését.
I recognise that the Treaty of Lisbon constitutes an improvement in certain areas.
Elismerem, hogy a Lisszaboni Szerződés bizonyos területeken javulást hoz.
(c) diversification and improvement of the quality of life in coastal and rural areas
(c) az életminőség javítása és a gazdaság diverzifikálása a parti és vidéki területeken
Improvement No improvement
Telbivudin 600 mg (n 199) 1
Map the policies What goods, services and policies are organisations providing to address these areas of improvement ?
Térképezzék fel a politikákat A szervezetek milyen árukat, szolgáltatásokat és politikákat nyújtanak e fejlesztésre szoruló területek kapcsán?
Efalizumab reduces inflammation of the psoriatic lesions which results in improvement of the affected areas of the skin.
Az efalizumab csökkenti a gyulladást a psoriaticus elváltozásokban, ezért az érintett területen javulás észlelhető.
(f)encourage sustainable development and the improvement of the quality of life in areas with activities in the fisheriessector
Az Alap által biztosított támogatás az alábbi célokat szolgálja
Improvement of quality and food safety.Development, restructuring or improvement of aquaculture sites.Development of new training methods.Promotion of partnership between scientists and operators.Promotion of equal opportunities.Management and control of access to fishing areas.
A munkakörülményekésa munkabiztonság javítása.A piacokátláthatóvá tétele.A minőség ésazélelmiszerbiztonság javítása. Az akvakultúrás területek fejlesztése, szerkezeti átalakítása, illetve tökéletesítése.Új oktatási módszerekkidolgozása.A tudósokésa halászati ágazatszereplői közötti partnerség előmozdítása.
CIBIC Plus improvement PDS improvement of at
CIBIC Plus javulás PDS legalább 10 javulás
Again, the assessment is conducted by experts and the goal is to assess compliance and identify areas for further improvement.
Az értékelést szakértők végzik el, akik a megfelelőséget vizsgálják, valamint meghatározzák a további fejlesztést igénylő területeket.
All projects visited receive a feedback letter after the monitoring visits, including recommendations on corrective measures and areas for improvement.
Valamennyi ellenőrzött projekt az ellenőrző látogatás után levélben visszajelzést kap, amely ajánlatokat, illetve kiigazító intézkedéseket és a javítandó területekről szóló leírást tartalmaz.
The Commission acknowledges that there are still areas which require improvement and proposes actions to address these concerns, such as
A Bizottság elismeri, hogy egyes területek még töké letesítésre szorulnak, és ezekkel kapcsolatban többek között a következő intézkedéseket javasolja
Conduct retrospective and prospective impact assessments How has your past work impacted on these areas of improvement in your situation ?
Készítsenek visszamenőleges és előremenőleges hatásértékelést Az elvégzett munka milyen hatást gyakorolt ezekre a fejlesztésre szoruló területekre?
1.10 Lastly, with regard to subsidiarity, the EESC calls on the Member States to look into the following areas for improvement
1.10 Végül a szubszidiaritási elv betartásának jegyében az EGSZB kéri a tagállamokat, hogy tanulmányozzák a szolgáltatások jobbá tételének következő módozatait
4.3.4 In short, it is clear that the situation in the EU displays considerable room for improvement in the following areas
4.3.4 Összefoglalva a kérdés uniós helyzetének elemzése alapján kialakult kép azt mutatja, hogy az alábbi területeken sokat lehet még javítani
Access to information, training and culture is an important factor in the improvement in the quality of life in rural areas.
Az információhoz való hozzáférés, az oktatás és a kultúra jelentős tényezői a vidéki térségekben az életminőség javításának.
In all Member States and in all areas there is still plenty of room for improvement and a need for it.
Minden tagállamban és minden területen még rengeteg hely van a továbblépésre, amint az igény is jelentkezik erre.
The 2006 annual report continued this tradition by identifying areas of improvement some significant as well as setting out the large areas of expenditure where the situation continues to remain unsatisfactory.
A 2006 os évre vonatkozó éves jelentés e hagyományhoz híven rámutatott a helyenként jelentős javulást mutató területekre, de azokra a széles kiadási területekre is, ahol a helyzet továbbra sem kielégítő.
CIBIC Plus improvement PDS improvement of at least 10
CIBIC Plus javulás PDS legalább 10 javulás
However , there is still room for improvement in the areas of recruitment , grading , disciplinary action and the prevention of bullying and harassment .
Akad még azonban javítanivaló a munkaerő felvétel , a munkahelyi rangsor , a fegyelmi intézkedések , illetve a munkahelyi megfélemlítés és zaklatás megelőzése terén .
For 946 freshwater bathing areas an improvement in bathing water quality was registered while in 838 the quality of the water diminished.
946 édesvízi fürdőhely esetében a vízminőség javulásáról, 838 esetében a vízminőség romlásáról számoltak be.
The programmes developed at EU level have made an important contribution to the improvement of the condition of women in rural areas.
Az EU szinten kidolgozott programok jelentősen hozzájárultak a vidéken élő nők életfeltételeinek javításához.
land improvement,
talajjavítás,
NEEDING IMPROVEMENT.
IS, AHOL JAVULÁSRA VAN SZÜKSÉG.
land improvement,
talajjavítás,
Outcome Clear almost clear Marked improvement Improved No improvement worse
Eredmény Elt nt csaknem teljesen elt nt Kifejezett javulás Javulás Nem volt javulás vagy az állapot rosszabbodott
In the current consolidation phase , the ECB has identified3 several areas for improvement and fields for action in the HR ( Human Resources ) area .
A mostani konszolidációs szakaszban az EKB már több javítási lehetőséget , illetve cselekvési területet jelölhetett ki3 a HR ( emberi erőforrások ) területén .

 

Related searches: Areas Of Improvement - Areas For Improvement - Areas In Need Of Improvement - Key Areas For Improvement - Key Improvement Areas - Key Areas Of Improvement - Identify Areas Of Improvement - Identification Of Improvement Areas - Main Areas Of Improvement - Identify Improvement Areas -