Translation of "arguments that" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Arguments that - translation : That - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We want strong arguments, arguments that have a lot of punch, arguments that are right on target.
Erős érveket akarunk, érveket, amelyek ütősek, érveket, amelyek célratörők.
I've won many arguments that way.
Eddig ez mindig bejött.
Arguments
Változók
Arguments
Argumentumok
Arguments
Argumentumok
ARGUMENTS
VESZEKEDÉS
Arguments
Érvek
Arguments of the parties a) Arguments of Hoechst
A felek érvei a) A Hoechst érvei
That is supported by a number of arguments.
Ennek alátámasztására számos érvet lehet említeni.
Now don't bring up any arguments like that.
Ne, ne jöjjön most ezzel!
It dominates how we talk about arguments, it dominates how we think about arguments, and because of that, it shapes how we argue, our actual conduct in arguments.
Ez a meghatározó abban, ahogyan a vitáról beszélünk. Meghatározza, hogy mit gondolunk a vitáról, és így megszabja, hogy hogyan vitázunk, miként viselkedünk vita közben.
Function arguments
Függvényargumentumok
Select Arguments
Az argumentumok kiválasztása
Function Arguments
Függvényargumentumok
Arguments to'command '
A parancs argumentumaiNAME OF TRANSLATORS
Arguments against
Kontra
Commission s arguments
A Bizottság érvelése
Commission s arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Bizottság érvelése ..........................................................
No arguments.
Nem vitatom.
No arguments.
Semmi vita.
No arguments.
Nincs több kifogás.
No arguments.
Semmi vita.
Rebuttal Arguments
Cáfolat
There are several arguments in favour of that solution.
Több érv szól emellett.
Hoechst s arguments in that regard must therefore be rejected.
A Hoechst ezzel kapcsolatos érveit el kell tehát utasítani.
These are arguments that hold water and that cannot simply be ignored.
Ezek elfogadható érvek és nem lehet őket egyszerűen figyelmen kívül hagyni.
Think of all the roles that people play in arguments.
Gondoljuk át az összes olyan szerepet, ami egy vitában előfordul.
The German Government develops arguments that are similar to Salzgitters.
A német kormány a Salzgitteréhez hasonló érveket ad elő.
The Commission denies that the applicant s arguments are well founded.
A Bizottság vitatja a felperes által felhozott érvek megalapozottságát.
I hate arguments.
Utálok vitatkozni.
Arguments of updatedb
Az updatedb paraméterei
Additional Java arguments
A programnak átadandó paraméterek
Arguments for command
A parancs argumentumai
Not enough arguments.
Nincs elég argumentum.
Customize pppd Arguments...
A pppd paramétereinek testreszabása...
Customize pppd Arguments
A pppd paraméterek beállítása
Two arguments required
Két argumentumot kell megadniNAME OF TRANSLATORS
Arguments and comments
Érvelések és megjegyzések
Further arguments raised
További érvek
No more arguments.
Nincs több vita.
No arguments, Captain.
Nem vitatom, uram.
And no arguments.
Nem akarok vitát.
No arguments, mister
Uram, ne vitatkozzon
Nerves, arguments, changes...
Idegesség, veszekedés, változás...
When I think about arguments, I'm talking about let's call them academic arguments or cognitive arguments where something cognitive is at stake
Nevezzük azokat a vitákat, amikről most beszélek, akadémikus, vagy megismerő vitáknak, ahol valaminek a megismerése a tét.

 

Related searches: Arguments And Counter-arguments - Arguments For - Arguments Against - Give Arguments - Present Arguments - Provide Arguments - Reasonable Arguments - Pro And Contra Arguments - Arguments In Favour Of - Opposing Arguments -