Translation of "becoming less intense" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Becoming - translation : Intense - translation : Less - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
Disasters are becoming more frequent, intense and complex.
A katasztrófák egyre gyakoribbá, intenzívebbé és összetettebbé válnak.
Foodstuffs are becoming more expensive, we have less and less food of our own, and imports are becoming increasingly expensive and increasingly less secure.
Az élelmiszer egyre drágább, és nekünk is egyre kevesebb van belőle, az import egyre drágább és egyre kevésbé biztos.
Cycling is in danger of becoming less attractive.
Félő, hogy ilyen körülmények között a kerékpár sokat veszít vonzerejéből.
However, fossil fuels are becoming more difficult to find and extract, more expensive, and subject to intense political debate.
A fosszilis tüzelőanyagok azonban egyre nehezebben fellelhetők és kitermelhetők, egyre drágábbak, és egyre sűrűsödnek körülöttük a kiélezett politikai viták.
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
The distinction between information and advertising is becoming less clear.
A tájékoztatás és a reklám közötti különbség egyre kevésbé egyértelmű.
Their anxiety was becoming intense but, not wishing to betray it, they readily assented to Mr. Fallentin's proposal of a rubber.
Feltehetőleg mégiscsak gyorsabban vert egy kicsit a szívük, hisz bármily viharedzettek voltak is, nem babra ment a játék! Ezt azonban nem akarták elárulni, mert Samuel Fallentin javaslatára helyet foglaltak az egyik kártyaasztalnál.
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
Europeans are becoming less and less convinced of the European project it appears to create more problems than it solves.
Mindez az európai polgárokat egyre bizalmatlanabbá teszi az európai építkezés iránt, melyről az a benyomásuk, hogy több problémát gerjeszt, mint amennyi megoldást nyújt.
That's intense.
Ez elég heves.
Banks are becoming less important in the economy which, producing less, needs fewer workers, and thus a domino effect is created.
Egy olyan gazdaságban, amely kevesebbet termel, és így kevesebb munkaerőre van szüksége, a bankok kevésbé lesznek fontosak, és így dominóeffektus jön létre.
German and Spanish industrialists are becoming less and less dependent on growth in their own domestic markets, with increasing shares for export.
A német és spanyol ipari cégek egyre kevésbé függnek a saját belső piacukon tapasztalt növekedéstől, és egyre növelik exportrészesedésüket.
Or is it a logarithmic graph, where extra amounts of CO2 cause less and less extra warming, eventually becoming a flat line?
Vagy ez egy logaritmikus grafikon, ahol a többlet CO2 egyre kisebb többlet felmelegedést idéz elő, míg végül a vonal vízszintessé nem válik?
Contact your doctor immediately if you suspect that the product is becoming progressively less effective.
Haladéktalanul forduljon orvosához, ha arra gyanakszik, hogy a készítmény fokozatosan veszít hatékonyságából.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Are you used to noise or are you becoming deaf and thus less sensitive to noise?
Hozzászokott a zajhoz vagy kezdi elveszíteni a hallását és így kevésbé érzékeny a zajra?
The GJU issued a first set of tender documentation less than eight months after becoming operational.
A GKV működésének megkezdése után szűk nyolc hónappal bocsátotta ki az első pályázati dokumentumcsomagot.
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
I observed that the Red Sea's water was becoming less salty the closer we got to Suez.
Megfigyeltem, hogy amint Szuez felé közeledünk, a Vörös tenger vizének egyre csökken a sótartalma.
Considering VAT increases, along with salary, pension and benefit cuts, some basic goods are becoming less affordable.
Az áfaemelések, a fizetés, a nyugdíj és a juttatások csökkenése miatt egyes alapvető áruk nehezebben elérhetővé válnak.
Monopolies and quasi monopolies are slowly and increasingly becoming service industries more or less subject to competition.
A monopóliumok és kvázi monopóliumok lassacskán egyre nagyobb mértékben szolgáltatókká válnak, többé kevésbé a versenynek alárendelve.
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
No one can have an interest in the situation heating up further or people being radicalised and a lasting solution becoming less and less likely.
Senkinek nem állhat érdekében a helyzet további éleződése vagy az emberek radikalizálódása és a tartós megoldás egyre valószínűtlenebbé válása.
1.17 At global level, European banks are in danger of becoming less competitive in relation to their competitors.
1.17 Globális szinten az európai bankok veszíthetnek versenyképességükből versenytársaikkal szemben.
However, the delineation between services and goods is becoming less relevant in the reality of the internal market.
A szolgáltatások és a termékek megkülönböztetése azonban egyre kevésbé bír jelentőséggel a belső piac jelenlegi helyzetében.
For example, Mario Monti states that the single market is increasingly necessary and yet becoming ever less popular.
Mario Monti például kijelenti, hogy az egységes piacra egyre nagyobb szükség van és az mégis egyre népszerűtlenebbé válik.
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.
in writing. The effects of climate change are being felt now temperatures are rising, icecaps and glaciers are melting and extreme weather events are becoming more frequent and more intense.
írásban. Az éghajlatváltozás hatásait már most is lehet érezni a hőmérséklet nő, a jégsapka és a jégmező olvad, továbbá egyre gyakoribbak és intenzívebbek a szélsőséges időjárási események.

 

Related searches: Becoming Less Intense - Competition Is Becoming More Intense - Becoming Intense - Becoming More Intense - Less Less Less - Less Intense - Much Less Intense - Less Intense Pain - Less Intense Competitive Situation - Less Intense Competition -