Translation of "developed technology" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Developed - translation : Developed technology - translation : Technology - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

After 1975, GM technology developed apace.
1975 után a GM technológia fejlődése gyors léptekkel haladt.
The Tetra Fast technology is a technology developed and patented by Tetra.
A Tetra Fast technológiát a Tetra fejlesztette ki és szabadalmaztatta.
And our team members developed this technology.
A csapatunk tagjai kifejlesztették ezt a technológiát.
2.3 After 1975, GM technology developed apace.
2.3 1975 után a GM technológia fejlődése gyors léptekkel haladt.
Technology adopters introduce innovations that were developed elsewhere.
technológiaadoptálók olyan innovációkat vezetnek be, amelyeket máshol fejlesztettek ki.
However electric propulsion technology is the most developed.
Az elektromos meghajtású technológia azonban a legfejlettebb.
In China and India, independent technology is being developed.
Kína és India önálló technológiát fejleszt.
Over the past ten years, technology has developed swiftly.
Az elmúlt tíz év során gyors ütemben fejlődött a technológia.
Manufacturers and their suppliers have thus developed appropriate technology.
A gyártók és szállítóik tehát kidolgozták a megfelelő technológiát.
And the technology we have developed it's called SlM OFDM.
És a technológiát, amelyet kifejlesztettünk
For that purpose, an Information Technology Tool has been developed.
Ebből a célból kifejlesztésre került egy információtechnológiai eszköz is.
Technology for detecting this phenomenon should be developed and deployed.
Fejleszteni és alkalmazni kell az e jelenség felderítésére alkalmas technológiát.
Luckily, smart technology has developed at just the same time.
Szerencsére éppen ezzel egyidejűleg fejlődtek az intelligens technológiák.
Manufacturers and their suppliers have thus developed the appropriate technology.
A gyártók és szállítóik tehát kidolgozták a megfelelő technológiát.
An Information Technology Tool on financing Natura 2000 has been developed.
Kifejlesztésre került a Natura 2000 támogatását segítő információtechnológiai eszköz is.
It was developed by Sun Microsystems and IBM, combining features of Java RMI technology with features of CORBA technology.
A Sun Microsystems és az IBM közösen felügyelte a fejlesztést a CORBA Java RMI technológia jellemzőinek kombinálásával.
The most promising of these is hydrogen (fuel cell) technology, but this technology first needs to be further developed.
A legígéretesebbnek a hő és az energia hidrogéntechnológián alapuló összekapcsolása tűnik (tüzelőanyag cella), de ezt a technológiát még tovább kell fejleszteni.
The hybrid technology now being developed is also a promising interim solution.
A hibrid technológia amelyet jelenleg fejlesztenek nagyon jó átmeneti megoldás.
The satellite is developed through the technology transfer and training programme between Astronautic Technology Sdn Bhd (ATSB) Malaysia and Surrey Satellite Technology Ltd., United Kingdom.
Küldetés Építette az Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL angol), építésben együttműködött a Astronautic Technology Sdn Bhd (ATSB).
The technology is being further developed the cost has to be brought down.
A technológia továbbra is fejlődik a költségeknek le kell csökkenniük.
So for this, we developed many different types of non visual user interface technology.
Ehhez, kifejlesztettünk több különböző módot, melyek nem vizuálisan érik el a felhasználót.
So this is technology that was developed in Oxford University a few years ago.
Tehát ez az a technológia, amit az Oxford egyetemen fejlesztettek ki pár éve.
In collaboration with two small companies Schelde Exotech and Heeze Mechanics, both specialised in advanced manufacturing technology a novel manufacturing technology was developed.
Két kisvállalat Schelde Exotech és Heeze Mechanics, mindkettő korszerű gyártástechnológiára szakosodott együttműködése egy új gyártástechnológia kifejlesztését eredményezte.
Now the very easy and simple technology which was developed actually runs after this formula.
Namost az igen könnyű és egyszerű technológia amit kifejlesztettek, eszerint a formula szerint működik.
It will include technology mapping and capacities mapping developed by the Commission's Joint Research Centre4.
A rendszerben helyet fog kapni az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által kifejlesztett, a technológia feltérképezése és a kapacitások feltérképezése nevű alkalmazás4.
It will include technology mapping and capacities mapping developed by the Commission's Joint Research Centre5.
A rendszerben helyet fog kapni az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által kifejlesztett, a technológia feltérképezése és a kapacitások feltérképezése nevű alkalmazás5.
Power production costs of wind generated electricity have fallen steadily as the technology has developed.
A szél segítségével előállított villamos áram előállítási ára a technológia fejlődésével párhuzamosan csökkent.
The initiatives are being developed in close cooperation with existing Technology Platforms and European industry.
A kezdeményezések végrehajtása a meglévő technológiai platformokkal és az európai ipar képviselőivel szoros együttműködésben történik.
Services are developed by development projects and initiatives (driven by stakeholders or by technology push).
A szolgáltatások fejlesztési projektek és kezdeményezések révén jönnek létre (amelyeket vagy a résztvevők kezdeményeznek, vagy a technológia fejlődése vált ki).
I had developed a process whereby I was the center of the universe of this technology.
Kifejlesztettem egy eljárást, amelynek során én lettem a technológia középpontja.
Technology EWS SDK is still developed by the Promoter and is used in the following activities
Az EWS SDK technológiát a projekt végrehajtója továbbra is fejleszti, és a következő tevékenységekre használja
3.2.4 Business parks and technology parks around technical universities should be set up or developed more actively.
3.2.4 A műszaki egyetemek köré ipari parkokat vagy technológiai parkokat kellene létesíteni, vagy a meglévőket kellene aktívabban fejleszteni.
Affordable technology transfers that meet basic needs of populations are key for the least developed countries (LDCs).
A lakosság alapvető szükségleteit kielégítő technológiák megfizethető áron történő átadása kiemelt fontosságú a legkevésbé fejlett országok szempontjából.
We have highly developed infrastructure, education systems, technology, capital markets, and vibrant home markets in the making.
Különösen fejlett infrastruktúrával, oktatási rendszerekkel, technológiákkal, tőkepiacokkal és fellendülőben lévő, életképes hazai piacokkal rendelkezünk.
The technology developed to such an extent that it was even able to meet these high standards.
A technológia annyit fejlődött, hogy képes volt még e magas követelményeknek is megfelelni.
Although a range of products has already been developed ready for sale in the above applications, the processing technology required for this also needs to be developed.
Bár az említett alkalmazási területeken számos termék elérte már a piacérettséget, további fejlesztésre van szükség, különösen az ehhez szükséges eljárástechnológia területén.
Finally, the market driven approach bears the risk that the achievement of the policy targets could also be realised using non European technology or technology developed by Europeans abroad.
Végül a piaci alapú megközelítés azzal a veszéllyel jár, hogy a politikai célszámokat nem európai technológiával, illetve európaiak által, de külföldön kifejlesztett technológiával valósítja meg.
Type 7006 Type 7007 The Model N40 was PowerPC based notebook developed and manufactured by Tadpole Technology for IBM.
Type 7006 Type 7007 A Model 40 egy PowerPC alapú laptop volt, a Tadpole Technology fejlesztette és gyártotta az IBM számára.
Common visions have been developed often using variable geometry, and leading to agreed strategic research agendas and technology roadmaps.
Közös jövőképek kerültek kidolgozásra (nem egyszer változó geometria alkalmazásával), amelyek eredményeképpen egyeztetett stratégiai kutatási menetrendek és technológiai útitervek születtek.
The ARTEMIS Technology Platform developed a Strategic Research Agenda based on an extensive consultation with public and private stakeholders.
Az ARTEMIS technológiai platform stratégiai kutatási ütemtervet dolgozott ki, amely a köz és magánszférabeli érdekeltekkel való széleskörű egyeztetésen alapul.
The ENIAC Technology Platform developed a Strategic Research Agenda based on an extensive consultation with public and private stakeholders.
Az ENIAC technológiai platform stratégiai kutatási menetrendet dolgozott ki, amely a köz és magánszférabeli érdekeltekkel való széleskörű egyeztetésen alapul.
Novel solutions and more environmentally friendly technology must be developed if such problems are to be avoided or minimised.
Új megoldásokat és környezetkímélőbb technológiákat kell kifejleszteni ahhoz, hogy e problémákat el lehessen kerülni, illetve hogy hatásukat minimálisra lehessen csökkenteni.
This is where the support of developed countries, with the transfer of technology and suitable finances, is very important.
Itt tölt be igen fontos szerepet a fejlett országok támogatása, a technológia és a megfelelő anyagi eszközök átadása.
The developed countries must also open up access for developing countries either to technology or, more generally, to funding.
A fejlett országoknak meg kell nyitnia a fejlődő országok előtt a hozzáférési lehetőségeket a technológiákhoz, vagy általánosabb értelemben a finanszírozáshoz.
The ENIAC Technology Platform developed a Strategic Research Agenda based on an extensive consultation with public and private stakeholders.
Az ENIAC technológiai platform stratégiai kutatási ütemtervet dolgozott ki, amely a köz és magánszférabeli érdekeltekkel való széles körű egyeztetésen alapul.

 

Related searches: Developer - Developing - Developing World - Development - Developmental - Developmental Process - Developmental Stage - Deviance - Deviate