Translation of "devolve" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Devolve - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.
A svájciak ezzel szemben, ahol csak lehet, alsóbb szintre, vagyis a kantonjaikra ruházzák át ezt a feladatot.
And the third is, they devolve responsibility to the school level for getting the job done.
A harmadik pedig, hogy a feladat elvégeztetéséért az iskolákat terheli a felelősség.
Such obligations devolve on those authorities, including, where appropriate, in their capacity as a public employer.
Ezek a kötelezettségek a hatóságokat adott esetben még állami munkáltatói minőségükben is terhelik.
The decision to devolve the case upon a single member shall be communicated to the parties.
Az ügyet az egy tag hatáskörébe utaló határozatot a felekkel közölni kell.
(d) the bearer is duly instructed in the duties which devolve upon him during carriage of ECI.
d) az átadó megfelelő oktatásban részesült a MEI szállítása során rá háruló kötelezettségekről.
If you truly believe in power to the people, we should devolve power back to them and ask them what they want.
Ha önök őszintén hisznek a hatalmat az embereknek elvében, akkor ezt a hatalmat vissza kell nekik adnunk, és meg kell kérdeznünk tőlük, hogy mit akarnak.
For as sure as the good Lord cast out satan from heavenly glory, so did he devolve this poor beast from man.
Ahogy a Jóisten száműzte a sátánt a mennyből, úgy teremtette ez az állatot az emberből.
Many other groups in society are working hard to protect biodiversity, sometimes even taking on board tasks that should clearly devolve on the public authorities22.
Sok más társadalmi csoport is lelkesen tevékenykedik a biodiverzitás védelme érdekében, sőt esetenként olyan feladatokat is vállalnak, amelyeknek egyértelműen az állam illetőségébe kellene tartozniuk22.
As for the specific duties which devolve upon him, the SNE FSTS shall receive instructions from the person in charge referred to in paragraph 1.
Az általa elvégzendő konkrét feladatok tekintetében a költségmentes, rövid távra kirendelt nemzeti szakértő az (1) bekezdésben említett felelőstől kapja az utasításokat.
Depending on actual profits, some EUR 50 to 60 million would devolve to the French authorities on the basis of a clause in the aid contract.
A tényleges nyereségtől függően a támogatási szerződés egyik záradéka alapján mintegy 50 60 millió euro a francia hatóságokra hárulna.
But she, whose brain was burning with remembrance of injuries and with hopes of vengeance, was readily induced to devolve upon Rebecca the care of her patient.
Ivanhoe ápolásának gondja Urfriedre helyesebben Ulrikára maradt, ő meg mindjárt áthárította Rebekára, hogy átad hassa magát égő gondolatainak az elszenvedett sérelmekről és az áhított bosszúról.
Depending on actual pro ts, some EUR 50 to 60 million would devolve to the French authorities on the basis of a clause in the aid contract.
A tényleges nyereségtől függően a támogatási szerződés egyik záradéka alapján mintegy 50 60 millió euro a francia hatóságokat illetné.
The EESC notes the decision, within its 20 July 2005 Action Plan to improve communicating Europe, to devolve significant fresh resources to the Commission s representations in the Member States.
július 20 án, az Európával kapcsolatos tájékoztatás javítását célzó cselekvési tervben foglalt határozatáot, hogy jelentős mennyiségű új forrást kíván az Európai Bizottság tagállami képviseletei számára átcsoportosítani.
Where an installation is controlled by a person or undertaking established outside the Community, any obligations imposed by this Regulation shall devolve upon the local management of the installation.
Amennyiben valamely létesítményt az Európai Közösségen kívüli személy vagy vállalat irányít, a rendeletből eredő minden kötelezettség a létesítmény helyi vezetését terheli.
2. Since at the single market stage price systems will be standardised and agricultural policy will be on a Community basis, the financial consequences thereof shall devolve upon the Community.
(2) Mivel az egységes piaci szakaszban az árrendszerek egységesek lesznek és az agrárpolitika közösségi alapokra épül, a pénzügyi következményeket a Közösség viseli. Az Alap ennek megfelelően a következőket finanszírozza
(6) It is considered that it is in the interests of the EC to continue those international agreements beyond the expiry of the ECSC Treaty and that they should devolve on the EC.
(6) Úgy ítélik meg, hogy az EK érdekében áll az említett nemzetközi megállapodások folytatása az ESZAK Szerződés lejárta után is, és hogy azoknak az EK ra kell átszállniuk.
Why not devolve more power in a whole series of areas, not only back to national governments, but also to local communities those people closest to the issue that is being legislated on?
Miért ne adjunk át minél több hatalmat területek egész során, és ne csak a nemzeti kormányoknak, hanem a helyi közösségeknek is azoknak, amelyek a legközelebb állnak ahhoz a kérdéshez, amelyről a jogalkotás folyik.
1. By way of derogation from Article 101, where the authorization concerns a public warehouse, it may provide that the responsibilities referred to in Article 101 (a) and or (b) devolve exclusively upon the depositor.
(1) A 101. cikktől eltérően, ha az engedély közvámraktárra vonatkozik, az engedély úgy is rendelkezhet, hogy a 101. cikk a) és vagy b) pontjában említett kötelezettségek kizárólag a beraktározóra hárulnak.
1. Without prejudice to paragraphs 2 and 3, each Contracting Party shall ensure that the rights which devolve from this Agreement, and in particular from the acts specified in Annex I, may be invoked before national courts.
(1) E cikk (2) és (3) bekezdéseinek sérelme nélkül valamennyi szerződő fél biztosítja, hogy az e megállapodásból, különösen az I. mellékletben említett jogi aktusokból fakadó jogok nemzeti bíróságok előtt érvényesíthetők.
Would it be possible to devolve implementing decisions to national or regional authorities within Community legislation on principles? What are the risks implied for the control and enforcement of the policy and how could they be remedied?
Lehetséges e, hogy a végrehajtási döntéseket a közösségi jogszabályokban megállapított elvek tiszteletben tartásával a nemzeti vagy regionális hatóságok hozzák meg?
Information, education and training policies are not implemented in the same way by the national energy agencies, which have different mandates some countries, like Denmark and Italy, have chosen to devolve these tasks to regional and local agencies.
Az eltérő feladatkörrel rendelkező nemzeti energiahivatalok nem egyformán hajtják végre a tájékoztatási, oktatási és képzési politikákat egyes országok, például Dánia és Olaszország, ezeket a feladatokat inkább a regionális és a helyi szervekre ruházzák.
By way of derogation from paragraph 1, where the authorization concerns a public customs warehouse, it may provide that the responsibilities referred to in points (a) or (b) of paragraph 1 devolve exclusively upon the holder of the procedure.
A (1) bekezdéstől eltérően, ha az engedély közvámraktárra vonatkozik, az engedély úgy is rendelkezhet, hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett kötelezettségek kizárólag az eljárás jogosultjára hárulnak.
5. Where neither the manufacturer nor his authorised representative established in the Community has complied with the obligations of paragraphs 1 to 4, those obligations shall devolve on whomsoever places the safety component on the market in the Community.
(5) Ha sem a gyártó, sem a Közösségben honos meghatalmazott képviselője nem teljesíti az (1) (4) bekezdésben említett kötelezettségeket, azok átszállnak arra, aki a biztonsági alkatrészt a Közösségben forgalomba hozza.
By way of derogation from paragraph 1, where the authorisation concerns a public customs warehouse, it may provide that the responsibilities referred to in points (a) or (b) of paragraph 1 devolve exclusively upon the holder of the procedure.
A (1) bekezdéstől eltérően, ha az engedély közvámraktárra vonatkozik, az engedély úgy is rendelkezhet, hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett felelősségek kizárólag az eljárás jogosultjára hárulnak.
Nevertheless, the operators organisation shall retain the rights which devolve from its approval until the moment that its approval is withdrawn, provided that it acted in good faith as regards conformity with the conditions referred to in Article 2(2).
Mindamellett a piaci szereplők szervezete az elismerés visszavonása pillanatáig megőrzi az elismerés kapcsán szerzett jogait, feltéve hogy a 2. cikk (2) bekezdésében említett feltételeknek való megfelelést illetően jóhiszeműen járt el.
Nevertheless, the operators organisation shall retain the rights which devolve from its approval until the moment that its approval is withdrawn, provided that it acted in good faith as regards conformity with the conditions referred to in Article 2(2).
Mindamellett a piaci szereplők szervezete az elismerés visszavonása pillanatáig megőrzi az elismerés kapcsán szerzett jogait, feltéve, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében említett feltételeknek való megfelelést illetően jóhiszeműen járt el.
The abovementioned obligations shall devolve upon the persons and undertakings concerned as soon as they have become aware of any such loss or sudden change in the containment conditions, or of anything which leads them to believe that there has been such an occurrence.
A fent említett kötelezettségek akkortól terhelik az érintett személyeket és vállalkozásokat, amikor tudomásukra jut bármilyen ilyen hiány vagy az anyag körülhatárolásában bekövetkezett hirtelen változás, vagy bármely tény, amely alapján úgy vélhető, hogy ilyen esemény bekövetkezhet.
WHERE A THIRD PARTY IS RESPONSIBLE FOR THE DISABLEMENT OR DEATH OF A MEMBER , THE RIGHTS OF THAT MEMBER OR THOSE ENTITLED UNDER HIM TO BRING LEGAL PROCEEDINGS AGAINST THE THIRD PARTY SHALL DEVOLVE ON THE COMMUNITY TO THE EXTENT TO WHICH THEY INCUR OBLIGATIONS UNDER THIS PENSION SCHEME .
Ha a tag munkaképtelenségéért vagy haláláért harmadik személy felelős, e tagnak vagy jogutódainak az a joga, hogy törvényes eljárást kezdeményezzenek a harmadik személy ellen, a Közösséget illeti meg az e nyugdíjrendszer keretében vállalt kötelezettségeinek határain belül.
5. Where neither the installer of the lift nor the manufacturer of the safety component nor his authorized representative established in the Community has complied with the obligations of the preceding paragraphs, those obligations shall devolve upon whomsoever places the lift or the safety component on the market in the Community.
(5) Amennyiben sem a felvonószerelő, sem a biztonsági berendezés gyártója vagy annak a Közösség területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője nem tesz eleget az előző bekezdésekben foglalt kötelezettségeknek, e kötelezettségek azokra hárulnak, akik a felvonót vagy a biztonsági berendezést a Közösség területén forgalomba hozzák.
The Presidium shall draw up an indicative list of the types of cases which the Boards may, unless special circumstances apply, devolve to a single member, such as decisions closing the proceedings following agreement between the parties, and decisions on the award of costs and the admissibility of the appeal.
Az Elnökség indikatív listát állít össze az ügyek azon típusairól, amelyeket különleges körülmények hiányában a tanácsok egy tag hatáskörébe utalhatnak, mint például az eljárást a felek közötti megegyezést követően lezáró, a költségek viselésével vagy a fellebbezés elfogadhatóságával kapcsolatos határozatok meghozatala.
Where a third party is responsible for the disablement or death of a member of the Court of Auditors, the rights of that member or those entitled under him to bring legal proceedings against the third party shall devolve on the Communities to the extent to which they incur obligations under this pension scheme.
Ha a tag munkaképtelenségéért vagy haláláért harmadik személy felelős, e tagnak vagy jogutódainak az a joga, hogy törvényes eljárást kezdeményezzenek a harmadik személy ellen, a Közösséget illeti meg az e nyugdíjrendszer keretében vállalt kötelezettségeinek határain belül.

 

Related searches: Devote - Devoted - Devotedly - Devotedness - Devotee - Devotion - Devour - Devout - Dew - Dewlap