Translation of "discounts may apply" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Apply - translation : Discounts may apply - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Discounts
Kedvezmények
Discounts may also be used to promote the efficient use of infrastructure.
A kedvezmények felhasználhatók az infrastruktúra hatékony használatának előmozdítására is.
Discounts and rebates
Árengedmények és kedvezmények
4. Discounts may relate only to charges levied for a specified infrastructure section.
(4) A kedvezmények csak egy meghatározott infrastruktúraszakaszra felszámított díjakra vonatkozhatnak.
Discounts, rebates and quantities,
árengedmények és mennyiségi kedvezmények,
Discounts, rebates and quantities
Árengedmények és mennyiségi kedvezmények
total discounts and rebates
összes kedvezmény és engedmény
total discounts and rebates.
árengedmények és visszatérítések összege.
Total discounts and rebates.
árengedmények és visszatérítések teljes összege
Premiums discounts are amortised
Az ázsiót diszázsiót amortizálják.
(42) Discounts which are allowed to railway undertakings must relate to actual administrative cost savings experienced discounts may also be used to promote the efficient use of infrastructure.
(42) A vasúttársaságok számára biztosított kedvezményeknek összefüggésben kell állniuk a tényleges adminisztratív költségmegtakarítással a kedvezmények felhasználhatók az infrastruktúra hatékony használatának előmozdítására is.
(c) Discounts, rebates and quantities
c) Árengedmények és mennyiségi kedvezmények
Discounts may also be granted to users who open new routes in accordance with competition law.
Engedmény biztosítható azon használók számára is, akik a versenyjoggal összhangban új útvonalakat nyitnak meg.
In addition other discounts are granted (for new advertisers, less attractive advertising slots, additional volume discounts, etc.).
Ezen túlmenően több más árkedvezmény is létezik (új hirdetők, kevésbé attraktív reklámfilm, további mennyiségi kedvezmények stb.).
Regarding discounts, the investigation indicated that the level of discounts varied to some extent among the different majors and that certain types of discounts were not sufficiently transparent to establish existing collusion.
Az engedmények tekintetében a vizsgálat rámutatott az engedmények szintjének valamilyen fokú eltérésére a különböző nagy kiadók között és bizonyos fajtájú engedmények nem kellő átláthatóságára a meglévő összejátszás megállapításához.
the discounts deducted from invoices and accounts.
a számlákból levont árengedmények.
a description on discounts given for interruptible supplies,
a megszakítható ellátás esetén nyújtott kedvezmények ismertetése,
(d) the discounts deducted from invoices and accounts.
d) a számlákból levont árengedmények.
3. Infrastructure managers may introduce schemes available to all users of the infrastructure, for specified traffic flows, granting time limited discounts to encourage the development of new rail services, or discounts encouraging the use of considerably underutilised lines.
(3) A pályahálózat működtetők az infrastruktúra minden felhasználója számára bevezethetnek díjcsökkentési rendszert, és meghatározott forgalomra vonatkozóan adhatnak új vasúti szolgáltatások fejlesztésének támogatására irányuló időszakos kedvezményeket vagy a nagymértékben kihasználatlan vonalak használatára ösztönző kedvezményeket.
The list of discounts communicated by SIDE did not show that the discounts it offers are less attractive than those offered by CELF.
Ezen túlmenően a SIDE által közölt árkedvezmény lista nem olyan természetű, amely igazolni tudná, hogy a SIDE által kínált árkedvezmények kevésbé lennének vonzóak, mint a CELF árkedvezményei.
Local variations may apply.
Helyi eltérések lehetnek.
Establishment requirements may apply.
Csak személyegyesítő társaságban vagy természetes személyek által folytatható.
The company also claimed an adjustment for quantity discounts.
A vállalat a mennyiségi kedvezményekre vonatkozóan is kiigazítást kért.
has significantly increased the level of the discounts granted.
A TV2 igen erőteljesen emelte árkedvezményeinek mértékét.
Requirements may or may not apply to sub areas requirements may or may not apply in full to different sub areas.
Ezen követelményeknek az alterületekre való alkalmazása, illetve a különböző alterületekre teljes mértékben való alkalmazása tetszőleges.
The Court held that, in determining whether, in the case of an undertaking in a dominant position, a system of discounts or bonuses which constitute neither quantity discounts or bonuses nor delity discounts or bonuses, constitutes an abuse, it is necessary to consider all the circumstances, particularly the criteria and rules governing the grant of those discounts or bonuses.
A Bíróság továbbá rámutatott, hogy az ilyen adóalany lakóhelye szerinti állam ugyanis az egyetlen olyan állam, amely gyelembe veheti ezen adóalany személyes és családi körülményeit, mivel nemcsak ebben a tagállamban lakik, hanem ráadásul itt szerzi meg háztartásának teljes adóköteles jövedelmét.
This exemption may apply only
Ezt a mentesítést csak akkor lehet alkalmazni
But local variations may apply.
Helyi eltérések azonban lehetnek.
National treatment limitations may apply.
C. Idegenvezetés
Economic needs tests may apply.
A magánszolgáltatók részvétele egészségügyi és szociális hálózatban engedélyhez kötött.
Economic needs tests may apply.
Tengeri árutovábbítás
Several categories may apply simultaneously.
Egyidejűleg több kategória is megjelölhető.
discounts, refunds and rebates on individual invoices and cost statements
az egyedi számlákkal és a költségkimutatásokkal kapcsolatos engedmények, visszatérítések és egyéb levonások
discounts, refunds and rebates on individual invoices and payment requests
az egyedi számlákkal és a kifizetés iránti kérelmekkel kapcsolatos engedmények, visszatérítések és egyéb levonások
The comparison was made after deduction of rebates and discounts.
Az összehasonlítás a visszatérítések és árengedmények levonása után történt.
This comparison was made after deduction of rebates and discounts.
Az összehasonlítást az árengedmények és mennyiségi kedvezmények levonása után végezték el.
The comparison was made after deduction of rebates and discounts.
Az összehasonlítás az árengedmények és árkedvezmények levonása után történt.
However, the investigation revealed, also in the smaller Member States, some differences in the level of discounts and deficits of transparency with respect to certain discounts.
A vizsgálat azonban a kisebb tagállamokban is kimutatott némi eltérést az engedmények szintjében, illetve átláthatósági deficitet bizonyos engedmények tekintetében.
The claim relating to sales discounts was rejected as for certain discounts, no direct link to the sales under consideration was demonstrated before completion of the verification visit while for other discounts, no claim was made in the exporting producer's questionnaire response.
Az árengedményre vonatkozó kérelmet visszautasítottuk, mivel bizonyos árengedményeket illetően a helyszíni ellenőrzés befejeződését megelőzően nem bizonyították, hogy ezek közvetlen kapcsolatban lettek volna a vizsgált értékesítésekkel, más árengedményeket illetően pedig az exportáló gyártó a kérdőívre adott válaszában ezt nem igényelte.
Premiums and discounts on account of the particularities of the transactions
A tranzakciók sajátosságaival összefüggő felárak és levonások
PREMIUMS AND DISCOUNTS ON ACCOUNT OF THE PARTICULARITIES OF THE TRANSACTIONS
AZ ÁTRUHÁZÁS SAJÁTOSSÁGAIBÓL FAKADÓ PÓTLÉKOK ÉS KEDVEZMÉNYEK
Premiums and discounts on account of the particularities of the transactions
A tranzakciók sajátosságai miatti felárak és levonások
PREMIUMS AND DISCOUNTS ON ACCOUNT OF THE PARTICULARITIES OF THE TRANSACTIONS
A TRANZAKCIÓK SAJÁTOSSÁGAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELÁRAK ÉS LEVONÁSOK
These provisions may also apply to
Ezek a rendelkezések a következőkre is alkalmazhatók
They may alsoformally apply for asylum.
Hivatalosan is kérelmezhetika menedékjogot.

 

Related searches: Discounts May Apply - Discounts Apply - Volume Discounts Apply - Discounts Only Apply To - Discounts Shall Apply - Discounts Apply For - Discounts Shall Be Apply - Discounts Do Not Apply - May Include Discounts - Apply Apply Something On -